In 2015 bracht de commissie Dannenberg in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een advies uit over de toekomst van het beschermd wonen. Erik Dannenberg formuleert de essentie van het advies als volgt: "Beschermd wonen is niet meer een gebouw dat in de grote stad staat, maar een huis in elke wijk, waar we ter plekke zijn voordat het misgaat". Bekijk onderstaand filmpje voor meer informatie over 'Van beschermd wonen naar een beschermd thuis'.

Decentralisatie Beschermd Wonen

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor Beschermd Wonen (en Opvang). De taak is belegd bij 43 centrumgemeenten in Nederland. In 2015 bracht de commissie Dannenberg een advies uit over de toekomst van beschermd wonen. In dit rapport wordt een ontwikkeling geschetst voor mensen die vanwege psychische, sociale en/of maatschappelijke problemen te weinig grip hebben op hun eigen leven om zelfstandig te kunnen wonen. Het advies is om deze mensen niet uit hun woonomgeving te halen, maar om juist het benodigde toezicht en de begeleiding naar de mensen thuis te brengen. Meer mensen kunnen zo, met ondersteuning, midden in de samenleving blijven wonen.

Volgens de commissie Dannenberg is dit mogelijk als gemeenten in hun lokale ondersteuningsstructuur beschikken over een breed palet aan producten en voorzieningen: van lichte vormen van begeleiding tot zware vormen van opvang. Mede op basis van dit advies is in 2016 landelijk afgesproken om het budget Beschermd Wonen (BW) per 2020 te decentraliseren naar alle gemeenten in een integratie-uitkering sociaal domein.
Het invoertijdstip van de decentralisatie BW is inmiddels uitgesteld tot 1 januari 2021. Echter, de beweging die het advies van Dannenberg beschrijft, wordt wel door alle partijen gedeeld en daarom is er door de gemeenten in Regio Hart van Brabant ingestemd om dit proces voort te zetten.

In Regio Hart van Brabant hebben de negen gemeenten (Dongen, Gilze Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk) afgesproken gezamenlijk op te trekken in deze ontwikkeling. Er is gekozen voor een samenhangende visie op Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Preventie GGZ en Verslavingszorg.

Om deze ontwikkeling in de nabije toekomst invulling te geven, heeft de gemeente haar maatschappelijke partners hard nodig. De afgelopen maanden is hiermee een start gemaakt, zo hebben er bijvoorbeeld al bijeenkomsten plaatsgevonden met zorgaanbieders, woningcorporaties en cliëntenorganisaties.

Factsheet beschermd wonen

Wat is Beschermd Wonen en voor wie?

Beschermd wonen op grond van de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) is bedoeld voor jongvolwassenen en volwassenen (jongeren onder 18 jaar vallen onder de jeugdwet) die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen, ook niet met hulp van bijvoorbeeld een mantelzorger of met begeleiding van een hulpverlener. Vaak vanwege een psychiatrische aandoening of een licht verstandelijke beperking.

In combinatie met 24-uurs toezicht, nabijheid en bescherming, is het doel dat mensen weer voor zichzelf kunnen zorgen en mee kunnen doen in de maatschappij. Een beschermde woonomgeving kan bestaan uit 24-uurs opvang, groeps-/geclusterd wonen of zelfstandig wonen in de wijk met de benodigde begeleiding en nabijheid van zorg en ondersteuning.

Voor wie?
Voor mensen met psychische of psychosociale problemen, zoals een psychiatrische ziekte, autisme, ADHD of niet-aangeboren hersenletsel. En voor mensen met een licht verstandelijke beperking (IQ<85).

Inkooptraject Beschermd Wonen

Werkatelier 19 februari 2019

Belangrijke documenten

Nieuwsbrief

Lees ook de nieuwsbrief over Beschermd Wonen:

Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan door het invullen van dit formulier>>

Meer informatie

 • www.vng.nl
  De VNG is de belangenbehartiger van alle gemeenten. Op deze website staat onder andere landelijks nieuws over beschermd wonen en het VNG-standpunt omtrent beschermd wonen.
 • www.zorginregiohartvanbrabant.nl/beschermd-wonen
  Op deze website staat informatie voor de zorgprofessional, o.a. over het aanvragen van beschermd wonen.
 • www.wmotilburg.nl
  Meer informatie over de ingekochte zorg per doelgroep, speciaal ontwikkeld voor de professionals van de Toegang in Tilburg.
 • www.ciz.nl
  Voor meer informatie over zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz).