1 gezin, 1 plan, 1 coördinator: dat is de stip op de horizon

De ambitie is dat onze jeugd gezond, veilig en prettig opgroeit en dat ouders zelf in staat zijn om hun kinderen op te voeden. Ouders krijgen als dat nodig is ondersteuning bij wat zij kunnen en problemen worden zo veel mogelijk voorkomen. Opvoeden is een zaak van ons allemaal, iedereen kan daaraan een bijdrage leveren.

Soms is er meer nodig. Dan is er een hulpverlener dichtbij in de buurt die snel in gesprek gaat met het gezin en aanzet tot actie. Voor kinderen en gezinnen die langduriger ondersteuning nodig hebben, is er hulp op maat. Als de veiligheid van het kind in het geding is, handelen we snel en adequaat. We willen dit doen met een eenvoudig en effectief jeugdstelsel dat bovendien betaalbaar is. Een jeugdstelsel dat is ingebed in de dagelijkse leefwereld van het kind en zijn ouders. Gebaseerd op eigen kracht, sociaal netwerk en integraliteit.

Bestuurscommissie Jeugd

Bestuurscommissie Jeugd
De Bestuurscommissie Jeugd bestaat uit de wethouders jeugd van de negen Hart van Brabant-gemeenten. Onder het motto ‘Samen voor de jeugd’ stelden de gemeenteraden in maart 2014 het ‘Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018’ vast. Hierin maakten de gemeenten onder meer afspraken over inkoop en toegang tot informatie, advies en hulp. En over verantwoording, risicobeheersing, beleidsinformatie, monitoring en innovatie. De colleges hebben afgesproken dat Tilburg de zogenoemde gastheergemeente is, bijvoorbeeld voor de inkoop en contractering van de regionale inkoop van jeugdhulp, (beleids)monitoring en ondersteuning van de regionale samenwerking.

Samenstelling bestuurscommissie jeugd, op de foto van links naar rechts:

  • gemeente Dongen: Piet Panis (transities, onder meer jeugdzorg) en Bea van Beers (onder meer jeugdbeleid en onderwijs)
  • gemeente Gilze en Rijen: Aletta van der Veen
  • gemeente Goirle: Marjo Immink
  • gemeente Heusden: Wim van Engeland
  • gemeente Hilvarenbeek: Bernd Roks
  • gemeente Loon op Zand: Wil Ligtenberg
  • gemeente Oisterwijk: Peter Smit
  • gemeente Tilburg: Marcelle Hendrickx
  • gemeente Waalwijk: Hans Brekelmans