def voor blok beleid

Het dagelijkse leven van het kind centraal

Hoe kunnen we de komende jaren voor onze jongeren het verschil maken in de jeugdhulp? Onze ambitie is dat kinderen veilig, gezond en gelukkig opgroeien in Hart van Brabant.

We zetten ons in voor optimale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren, zodat zij hun dromen kunnen waarmaken en het beste in zichzelf naar boven halen door hun talenten te ontplooien. We doen wat nodig is voor het kind. De vorm volgt inhoud en niet andersom. Bij alles wat we doen stellen we ons de vraag 'Wordt het kind hier gelukkiger van?'

Uit de serie gesprekken zijn vijf thema's benoemd waarop we de komende tijd echt het verschil willen en moeten maken:

 • Het kind écht zien - met zijn eigen verhaal, droom en talenten.
 • Aandacht hebben - voor de context van het kind.
 • In verbinding werken - met elkaar doen wat het kind nodig heeft.
 • Erbij zijn - in het gewone leven van het kind werken.
 • Veiligheid voorop - voor kinderen, ouders én professionals.

regionale koers Samen met de Jeugd

In de nieuwe koers 'Samen met de Jeugd' staan onze ambities voor de jaren 2018 en verder. Daarin stellen we niet de systeemwereld, maar juist het dagelijkse leven van het kind centraal. De koers is op een vernieuwende manier gemaakt: niet vanachter het bureau geschreven, maar in dialoog met kinderen, ouders, professionals en ervaringsdeskundigen tot stand gekomen.

De ambitie dat kinderen veilig, gezond en gelukkig opgroeien is even inspirerend als ambitieus. De richting is duidelijk, nu is het tijd voor de invulling. En dat kunnen we alleen samen doen. Niet door te veel te praten of dikke beleidsstukken te maken, maar vooral door te gaan doen. En daarvan te leren. Als eerste stap willen we de ambities concretiseren in een gezamenlijke uitvoeringsprogramma. Dit programma wil de regio opnieuw graag samen met de hierboven genoemde betrokkenen maken, waarbij we aansluiting zoeken bij de goede dingen die al in gang zijn gezet. Lees hieronder op welke manier resultaatgestuurde inkoop en de beleidsmonitor bijdragen aan de uitwerking van de bouwstenen van de koers.

regionaal uitvoeringsprogramma Jeugdhulp 2018 e.v.

Vanuit een meerjarig uitvoeringsprogramma werken we concreet aan de uitwerking van de ambities uit de koers. Méér dan 70 ambassadeurs hebben aangegeven hierbij het verschil te willen maken. Met hen en met jongeren, ouders en partners die datzelfde willen, bouwen we samen vanuit de praktijk aan dit uitvoeringsprogramma. Een groep mensen die er met elkaar toe doet en met elkaar het verschil maakt, van onderaf. We nemen kleine stapjes met een groot effect. We gaan het gewoon doen!

resultaatgestuurde inkoop

Resultaatgestuurde inkoop is geen doel op zich, maar een instrument om jeugdhulpaanbieders in staat te stellen te doen wat nodig is en dat gemakkelijker te maken. Het stimuleert het denken vanuit de leefwereld van kinderen, jongeren en hun ouders en niet vanuit regels en procedures.

Op 1 januari 2017 is de inkoop van de jeugdhulp in Regio Hart van Brabant overgegaan van producten met vaste tarieven en vaak een vast aantal behandelingen naar resultaatgerichte arrangementen. Deze arrangementen bieden jeugdhulpaanbieders meer ruimte om te bepalen welke zorg ze hoe vaak en waar willen inzetten. Lees hoe dit in de praktijk werkt >

Uitgangspunten

 • duidelijke rolverdeling: toegang (gemeente) bepaalt wat, jeugdhulpaanbieder bepaalt hoe:
 • hulp die effectief is (gericht toewerken naar resultaat);
 • ruimte voor maatwerk;
 • ruimte voor innovatie;
 • ruimte voor samenwerking;
 • vertrouwen in elkaar.

De bedoeling
De 9 gemeenteraden in Regio Hart van Brabant hebben in december 2017 de nieuwe koers voor de jeugdhulp vastgesteld onder de titel ‘Samen met de Jeugd’. Hierin staan de ambities voor de jaren 2018 en verder. Het is de bedoeling dat resultaatgestuurde inkoop bijdraagt aan de bouwstenen in de Koers Jeugdhulp. Dat lukt als volgt:

Het kind écht zien, aandacht
Resultaatgestuurd samenwerken staat een brede kijk op de situatie van een kind of jeugdige voor, waarin álle factoren die van invloed zijn, worden meegenomen. Daar hoort bij dat de aandacht niet alleen uitgaat naar het probleem, maar ook naar de dromen, talenten en mogelijkheden van een kind en de mensen die het om zich heen heeft. Resultaatgestuurd samenwerken betekent ook samen met het kind en het gezin beslissen waar de aandacht (als eerste) naartoe moet: welke resultaten zijn haalbaar gezien de omstandigheden en verbeteren de situatie het meest?

Erbij zijn
Gericht toewerken naar het resultaat dat kinderen en jeugdigen afspreken met jeugdhulpaanbieders en toegangsteams houdt onder meer in dat de jeugdhulpaanbieder dáár is waar hij de meeste waarde kan toevoegen. In veel gevallen is dat in de directe omgeving van een kind: thuis of op school bijvoorbeeld of bij de sportclub. De resultaatgestuurde manier van inkopen geeft jeugdhulpaanbieders alle vrijheid om te bepalen waar en hoe zij hun werk het beste kunnen doen. De conventies van vaste, eigen locaties mogen overboord.

In verbinding werken
In het zogenoemde ‘7-Stappenplan’ is de taak- en rolverdeling tussen jeugdhulpaanbieders, toegangsteams en gemeentelijke backoffices vastgelegd. Hierdoor kunnen zij samen passende hulp bieden. Doordat we in 2019 met arrangementen werken voor nagenoeg alle specialistische jeugdhulp, wordt het voor jeugdhulpaanbieders gemakkelijker om verschillende zorgaanbieders samen te laten werken voor één cliënt. De te behalen resultaten worden nadrukkelijk samen met de jeugdige afgesproken. Om de gezamenlijk bepaalde resultaten te behalen, wordt de invloed van de omgeving van een kind en de positieve bijdrage die de omgeving kan leveren, nadrukkelijk meegenomen. Binnen het arrangement doen we wat nodig is voor het kind en is er ruimte voor maatwerk.

Veiligheid voorop
Wanneer de veiligheid van het kind in het geding is, is regie cruciaal. Resultaatgestuurd werken zorgt ervoor dat verschillende aanbieders binnen één arrangement met elkaar samenwerken. De systematiek vereist dat de hoofdaannemer de regie houdt op álle zorg die geboden wordt.

Een andere, nieuwe manier van werken
Resultaatgestuurd werken is een andere, nieuwe manier van werken, denken en doen die tijd nodig heeft om te landen binnen alle betrokken organisaties. Teams en individuele medewerkers hebben gemiddeld 5 jaar nodig om een transformatie als deze te doorleven en doorvoelen. Tegelijkertijd hebben de gemeenten binnen Regio Hart van Brabant diezelfde tijd nodig om de methodiek verder door te ontwikkelen, uitvoeringsproblemen op te lossen en nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. De jeugdhulpaanbieders, toegangsteams en sociale wijkteams en gemeentelijke backoffices die resultaatgestuurd moeten denken en werken, moeten oude patronen doorbreken en dat is best ingewikkeld. Het is net als met het opruimen van een kast. Voordat alles weer soort bij soort en kleur bij kleur op de planken ligt, hebben álle spullen op de grond gelegen. Eerst wordt het alleen maar rommeliger. Later zie je het resultaat van alle energie die je erin hebt gestoken.

Uitvoering resultaatgestuurde inkoop Jeugdhulp
Praktische informatie over de uitvoering van resultaatgestuurde inkoop van Jeugdhulp staat op de website van zorg in Regio Hart van Brabant > Deze website is speciaal ontwikkeld voor jeugdhulpaanbieders onze regio. Ook toegangsteams en sociale wijkteams maken er gebruik van.

beleidsmonitor Jeugd

De GGD werkt voor de gemeenten in de regio Hart van Brabant aan de beleidsmonitoring Samen met de Jeugd. De beleidsmonitor is anders vormgegeven, in de vorm van een magazine dat aansluit bij de bouwstenen uit de Koers ‘Samen met de Jeugd'.

Download de beleidsmonitor Jeugdhulp van het eerste half jaar 2018 >
Download de beleidsmonitor Jeugdhulp 2017 >
Download de beleidsmonitor Jeugdhulp 2016 >
Download de 0-meting Monitor Jeugdhulp 2015 >

raadsinformatiebrief

De Bestuurscommissie stuurt tweemaal per jaar een informatiebrief naar alle colleges en gemeenteraden in Regio Hart van Brabant. De Bestuurscommissie voert de regionale taken voor jeugdhulp uit en wil met deze brieven de colleges en raden actief informeren over de stand van zaken ten aanzien van de jeugdhulp. De raadsinformatiebrief van december 2017 had specifiek aandacht voor de stand van zaken van de 14 verschillende beleidsopgaven uit de regionale uitvoeringsagenda jeugdhulp 2017 en de financiën in 2017 en 2018.

Download de raadsinformatiebrief van december 2017 >
Download de raadsinformatiebrief van juli 2017 >

nieuwsbrief Samen met de Jeugd

Op de hoogte te blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief:
Nieuwsbrief Meld je aan voor de nieuwsbrief

Of lees reeds verschenen nieuwsbrieven terug. Je vindt ze op de overzichtspagina met andere regionieuwsbrieven.