beleid

def voor blok beleid

Het dagelijkse leven van het kind centraal

Hoe kunnen we de komende jaren voor onze jongeren het verschil maken in de jeugdhulp? Onze ambitie is dat kinderen veilig, gezond en gelukkig opgroeien in Hart van Brabant.

We zetten ons in voor optimale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren, zodat zij hun dromen kunnen waarmaken en het beste in zichzelf naar boven halen door hun talenten te ontplooien. We doen wat nodig is voor het kind. De vorm volgt inhoud en niet andersom. Bij alles wat we doen stellen we ons de vraag 'Wordt het kind hier gelukkiger van?'

Uit de serie gesprekken zijn vijf thema's benoemd waarop we de komende tijd echt het verschil willen en moeten maken:

 • Het kind écht zien - met zijn eigen verhaal, droom en talenten.
 • Aandacht hebben - voor de context van het kind.
 • In verbinding werken - met elkaar doen wat het kind nodig heeft.
 • Erbij zijn - in het gewone leven van het kind werken.
 • Veiligheid voorop - voor kinderen, ouders én professionals.

 • Regionale koers Samen met de Jeugd
  In de koers Samen met de Jeugd staan onze ambities voor de jaren 2018 en verder. Daarin stellen we niet de systeemwereld, maar juist het dagelijkse leven van het kind centraal. De koers is op een vernieuwende manier gemaakt: niet vanachter het bureau geschreven, maar in dialoog met kinderen, ouders, professionals en ervaringsdeskundigen tot stand gekomen.

  De ambitie dat kinderen veilig, gezond en gelukkig opgroeien is even inspirerend als ambitieus. De richting is duidelijk, nu is het tijd voor de invulling. En dat kunnen we alleen samen doen. Niet door te veel te praten of dikke beleidsstukken te maken, maar vooral door te gaan doen. En daarvan te leren. Als eerste stap hebben we de ambities geconcretiseerd in een gezamenlijke uitvoeringsprogramma. Lees hieronder ook op welke manier resultaatgestuurde inkoop en de beleidsmonitor bijdragen aan de uitwerking van de bouwstenen van de koers.

 • Regionaal uitvoeringsprogramma Jeugdhulp 2019 - 2021
  In mei 2019 heeft de bestuurscommissie Jeugd het uitvoeringsprogramma 2019-2021 vastgesteld. In dit uitvoeringsprogramma staat hoe we de beweging uit de koers Samen met de Jeugd gaan vertalen naar de praktijk.
  Uitvoeringsprogramma Jeugdhulp
 • Resultaatgestuurde inkoop
  Resultaatgestuurde inkoop is geen doel op zich, maar een instrument om jeugdhulpaanbieders in staat te stellen te doen wat nodig is en dat gemakkelijker te maken. Het stimuleert het denken vanuit de leefwereld van kinderen, jongeren en hun ouders en niet vanuit regels en procedures.

  Op 1 januari 2017 is de inkoop van de jeugdhulp in Regio Hart van Brabant overgegaan van producten met vaste tarieven en vaak een vast aantal behandelingen naar resultaatgerichte arrangementen. Deze arrangementen bieden jeugdhulpaanbieders meer ruimte om te bepalen welke zorg ze hoe vaak en waar willen inzetten. Lees hoe dit in de praktijk werkt >

  Uitgangspunten

  • duidelijke rolverdeling: toegang (gemeente) bepaalt wat, jeugdhulpaanbieder bepaalt hoe:
  • hulp die effectief is (gericht toewerken naar resultaat);
  • ruimte voor maatwerk;
  • ruimte voor innovatie;
  • ruimte voor samenwerking;
  • vertrouwen in elkaar.

  De bedoeling
  De 9 gemeenteraden in Regio Hart van Brabant hebben in december 2017 de nieuwe koers voor de jeugdhulp vastgesteld onder de titel ‘Samen met de Jeugd’. Hierin staan de ambities voor de jaren 2018 en verder. Het is de bedoeling dat resultaatgestuurde inkoop bijdraagt aan de bouwstenen in de Koers Jeugdhulp. Dat lukt als volgt:

  Het kind écht zien, aandacht
  Resultaatgestuurd samenwerken staat een brede kijk op de situatie van een kind of jeugdige voor, waarin álle factoren die van invloed zijn, worden meegenomen. Daar hoort bij dat de aandacht niet alleen uitgaat naar het probleem, maar ook naar de dromen, talenten en mogelijkheden van een kind en de mensen die het om zich heen heeft. Resultaatgestuurd samenwerken betekent ook samen met het kind en het gezin beslissen waar de aandacht (als eerste) naartoe moet: welke resultaten zijn haalbaar gezien de omstandigheden en verbeteren de situatie het meest?

  Erbij zijn
  Gericht toewerken naar het resultaat dat kinderen en jeugdigen afspreken met jeugdhulpaanbieders en toegangsteams houdt onder meer in dat de jeugdhulpaanbieder dáár is waar hij de meeste waarde kan toevoegen. In veel gevallen is dat in de directe omgeving van een kind: thuis of op school bijvoorbeeld of bij de sportclub. De resultaatgestuurde manier van inkopen geeft jeugdhulpaanbieders alle vrijheid om te bepalen waar en hoe zij hun werk het beste kunnen doen. De conventies van vaste, eigen locaties mogen overboord.

  In verbinding werken
  In het zogenoemde ‘7-Stappenplan’ is de taak- en rolverdeling tussen jeugdhulpaanbieders, toegangsteams en gemeentelijke backoffices vastgelegd. Hierdoor kunnen zij samen passende hulp bieden. Doordat we in 2019 met arrangementen werken voor nagenoeg alle specialistische jeugdhulp, wordt het voor jeugdhulpaanbieders gemakkelijker om verschillende zorgaanbieders samen te laten werken voor één cliënt. De te behalen resultaten worden nadrukkelijk samen met de jeugdige afgesproken. Om de gezamenlijk bepaalde resultaten te behalen, wordt de invloed van de omgeving van een kind en de positieve bijdrage die de omgeving kan leveren, nadrukkelijk meegenomen. Binnen het arrangement doen we wat nodig is voor het kind en is er ruimte voor maatwerk.

  Veiligheid voorop
  Wanneer de veiligheid van het kind in het geding is, is regie cruciaal. Resultaatgestuurd werken zorgt ervoor dat verschillende aanbieders binnen één arrangement met elkaar samenwerken. De systematiek vereist dat de hoofdaannemer de regie houdt op álle zorg die geboden wordt.

  Een andere, nieuwe manier van werken
  Resultaatgestuurd werken is een andere, nieuwe manier van werken, denken en doen die tijd nodig heeft om te landen binnen alle betrokken organisaties. Teams en individuele medewerkers hebben gemiddeld 5 jaar nodig om een transformatie als deze te doorleven en doorvoelen. Tegelijkertijd hebben de gemeenten binnen Regio Hart van Brabant diezelfde tijd nodig om de methodiek verder door te ontwikkelen, uitvoeringsproblemen op te lossen en nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. De jeugdhulpaanbieders, toegangsteams en sociale wijkteams en gemeentelijke backoffices die resultaatgestuurd moeten denken en werken, moeten oude patronen doorbreken en dat is best ingewikkeld. Het is net als met het opruimen van een kast. Voordat alles weer soort bij soort en kleur bij kleur op de planken ligt, hebben álle spullen op de grond gelegen. Eerst wordt het alleen maar rommeliger. Later zie je het resultaat van alle energie die je erin hebt gestoken.

  Uitvoering resultaatgestuurde inkoop Jeugdhulp
  Praktische informatie over de uitvoering van resultaatgestuurde inkoop van Jeugdhulp staat op de website van zorg in Regio Hart van Brabant > Deze website is speciaal ontwikkeld voor jeugdhulpaanbieders onze regio. Ook toegangsteams en sociale wijkteams maken er gebruik van.
 • Nieuwsbrief Samen met de Jeugd

Op de hoogte te blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief:
Nieuwsbrief Meld je aan voor de nieuwsbrief

Of lees reeds verschenen nieuwsbrieven terug. Je vindt ze op de overzichtspagina met andere regionieuwsbrieven.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.