organisatiestructuur

Hoe we samenwerken in onze regio leggen we uit in onderstaande korte film:

 • algemeen bestuur
  algemeen bestuur

  De vergadering van het algemeen bestuur (AB) van Regio Hart van Brabant bestaat uit de volgende deelnemers:

  • Theo Weterings, burgemeester van Tilburg (voorzitter en DB-lid)
  • Sacha Ausems, burgemeester van Waalwijk (vice-voorzitter en DB-lid)
  • Marina Starmans, burgemeester van Dongen (lid en DB-lid)
  • Derk Alssema, burgemeester van Gilze en Rijen (lid)
  • Mark van Stappershoef, burgemeester van Goirle (lid)
  • Willemijn van Hees, burgemeester van Heusden (lid)
  • Evert Weys, burgemeester van Hilvarenbeek (lid)
  • Hanne van Aart, burgemeester van Loon op Zand (lid)
  • Hans Janssen, burgemeester van Oisterwijk (lid)
  • Marjon de Hoon-Veelenturf, burgemeester Baarle-Nassau (lid)
  • Jan Brennikmeijer, waarnemend burgemeester Alphen-Chaam (lid)
  • Frank van Mil, directeur Regio Hart van Brabant (ambtelijk secretaris AB)

  Het AB bestuurt Regio Hart van Brabant zodanig dat een gestructureerd overlegplatform tussen de deelnemende gemeenten ingesteld en in stand gehouden wordt. Dit platform is erop gericht dat:

  • deelnemende gemeenten geïnformeerd zijn over gemeentelijke activiteiten die voor de regio van belang kunnen zijn;
  • afstemming plaatsvindt tussen deelnemende gemeenten, bijvoorbeeld strekkend tot aanbeveling van beleid dat gemeenten gemeenschappelijk zouden kunnen voeren, of aanbeveling van maatregelen waarvan vastgesteld wordt dat het in het belang van de regio wenselijk zou zijn als de individuele gemeenten die zouden nemen;
  • gemeenten projecten gezamenlijk kunnen ontwikkelen en naar uitvoer kunnen brengen.

  Ter uitvoering van deze taken bevordert het AB de totstandkoming en coördinatie van vakinhoudelijke overlegstructuren tussen portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. Bovendien bewaakt het de continuïteit van deze overlegstructuren, draagt het zorg voor een samenhangende communicatie en verslaglegging, fungeert als aanspreekpunt voor derden over zaken die de intergemeentelijke samenwerking betreffen en maakt afspraken ten aanzien van portefeuille overstijgende zaken.

  Het AB komt jaarlijks ten minste viermaal per jaar bijeen en zorgt ervoor dat ook de portefeuillehoudersoverleggen viermaal per jaar bijeenkomen. Dat gebeurt tijdens zogenaamde Hart van Brabantdagen. Op deze dagen komen ook de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten bij elkaar. Ter voorbereiding op de Hart van Brabantdagen komt deze ‘Kring Gemeentesecretarissen’ nog een keer extra bij elkaar. In totaal vergadert de kring dus acht keer. Ook de portefeuillehoudersoverleggen hebben in de regel minimaal één ambtelijk vooroverleg.

  De Hart van Brabantdagen zijn telkens in een andere regiogemeente. Over besluiten die tijdens de Hart van Brabantdagen worden genomen, of over beleid van het AB dat op een andere manier tot stand komt, worden colleges en raden van de deelnemende gemeenten gevraagd en ongevraagd geïnformeerd, zodat beoordeling van het door het AB gevoerde beleid kan plaatsvinden. Dat gebeurt onder meer door de organisatie van minimaal één raadsinformatiedag. Tevens wordt zo veel mogelijk openbare informatie verstrekt op dit digitale platform.

 • portefeuille Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting

  Binnen de portefeuille ruimtelijke ordening & volkshuisvesting maken we afspraken over ruimtelijke ontwikkelingen in de regio. Zo bekijken we bijvoorbeeld waar en hoe we kunnen voorzien in ruimte voor bedrijven en werkgelegenheid. Ook vindt afstemming plaats over waar we welke woningen bouwen. Daarnaast is de bescherming en ontwikkeling van het landschap in de regio onderwerp van gesprek en afstemming. Zeer recent speelt ook de discussie over behoud en versterking van een vitaal platteland. De portefeuille ruimtelijke ordening & volkshuisvesting participeert en reageert op ruimtelijke producten van bijvoorbeeld de provincie en het Rijk.

  Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting voorziet in 2013 in regelmatige gestructureerde afstemming met de provincie Noord-Brabant in het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) en in de oplevering van de Ruimtelijke (Structuur)visie Hart van Brabant 2030.

  Voorzitter Liselotte Franssen, wethouder gemeente Goirle

  Ambtelijk coördinator Hanneke van Lieshout, gemeente Goirle telefoonnummer (013) 5310653 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Ontwikkelingen

  • Regionaal Ruimtelijk Overleg
  • Regionale Ruimtelijke Visie Hart van Brabant
  • Vitaal platteland: 'leisure landschap als dragen van een vitaal platteland'
 • portefeuille Arbeidsparticipatie
  portefeuille Arbeidsparticipatie

  In de zomer van 2010 hebben de Hart van Brabant-bestuurders de Taskforce Arbeidsmarkt Hart van Brabant opgericht. Deze Taskforce bestaat uit leden van de drie O's. De taskforce heeft een top 10 van toekomstige regionale arbeidsmarktknelpunten vastgesteld met bijbehorende oplossingsrichtingen en dit in mei 2011 gepresenteerd in het rapport "De regio werkt!". In mei 2011 hebben de Hart van Brabant-gemeenten een intentieverklaring getekend voor de start van de volgende fase. Deze fase staat in het teken van het onderzoek of de genoemde oplossingsrichtingen vertaald kunnen worden in een concreet actieprogramma. Daartoe heeft adviesbureau BMC in de periode juni-november 2011 met behulp van de leden van de Taskforce Arbeidsmarkt de genoemde oplossingen onderzocht op realisatiemogelijkheden.

  Mede met het oog op de forse rijksbezuinigingen in combinatie met een stelselherziening op het terrein van de sociale zekerheid (Wet Werken naar Vermogen) die ingaan vanaf het jaar 2013, hechten we belang aan intensievere samenwerking te realiseren voor een goed functionerende regionale arbeidsmarkt. Het actieprogramma is een groeimodel dat, uitgaande van positieve besluitvorming in de verschillende colleges, wordt ingezet in 2012 en verder wordt uitgebouwd vanaf het jaar 2013. Het actieprogramma is 'een plus' op de bestaande lokale of sub regionale initiatieven, zoals die in de Langstraat. Soms zorgt een actie voor extra kracht op reeds bestaande inzet, dan weer is sprake van koude innovatie. In elk geval worden de lijnen uit het actieprogramma noodzakelijk geacht voor de verbetering van het functioneren van de arbeidsmarkt in de toekomst.

  De portefeuille arbeidsparticipatie voorziet in de uitvoering van het actieprogramma en daarmee van de aanbevelingen van de Taskforce Arbeidsmarkt Hart van Brabant door het realiseren van een gecoördineerde werkgeversbenadering, een regionaal werkgeversakkoord, het aanstellen van een HRM+adviseur, het ontwikkelen van een proeftuin voor toepassing van het e-portfolio en het organiseren van sturing op het actieprogramma door een programmamanager. De activiteiten worden ondernomen in nadrukkelijke samenhang met de prioriteiten in de portefeuille Maatschappelijke Ontwikkeling & Jeugd, Jeugdgezondheidszorg (decentralisatie van de zorg voor jeugd en de decentralisatie van de functie begeleiding vanuit de AWBZ). Een en ander geschiedt volgens de beleidsfilosofie die door de samenwerkende gemeenten is vastgesteld over de samenhang tussen de decentralisaties: het 'Koersdocument ROM'. De portefeuillehouders van de samenwerkende gemeenten zien hierop toe en volgen de arbeidsmarktontwikkelingen en de voortgang van het actieprogramma en bespreken dit in 2013 viermaal in een portefeuillehoudersoverleg.

  Voorzitter Gerrit Overmans, wethouder gemeente Hilvarenbeek

  Ambtelijk coördinator Sanne de Bruyckere en Nienke de Lange Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Ontwikkelingen

  • Regionaal arbeidsmarktbeleid
 • portefeuille Economie
  portefeuille Economie

  De samenwerkende gemeenten in Regio Hart van Brabant kiezen er in hun gezamenlijke werkagenda voor het versterken van de economie centraal te stellen en dat steeds in balans te doen met het ecologische en sociale kapitaal in de regio. Een belangrijk deel van de portefeuille economie bestaat dan ook uit projecten die corresponderen met de economische sleutelopgaven van Midpoint Brabant. De projecten van de samenwerkende gemeenten ondersteunen hiermee, vanuit overheidsperspectief en verantwoordelijkheid, de triple helix programma’s van Midpoint Brabant: Leisure Boulevard, Aerospace & Maintenance Cluster, Care Avenue en Logistics Cities.

  De portefeuille economie richt zich in 2013 concreet op een viertal leisureprojecten (Ontsluiting Leisureboulevard, Kansenkaart Leisure, Leisureloket en slow food/recreatie), twee aerospace & maintenance-projecten (de Aerospace & Maintenance Campus en civiel medegebruik van de luchtmachtbasis Gilze en Rijen), een logistiek project (Havenbedrijf Hart van Brabant) en een project dat alle vier de speerpuntsectoren in de regionale economie moet stimuleren (Regio Marketing en Acquisitie). De portefeuillehouders van de samenwerkende gemeenten volgen de economische ontwikkeling van de regio en de voortgang van de genoemde projecten en bespreken een en ander in 2013 viermaal in een portefeuillehoudersoverleg.

  Voorzitter
  Ronald Bakker, wethouder gemeente Waalwijk

  Ambtelijk coördinator economie
  Jan van Roessel, gemeente Waalwijk
  telefoonnummer 06-46128930
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Ontwikkelingen

  • Leisure
  • Landschappen van Allure
  • Aerospace & Maintenance
  • Havens Hart van Brabant
  • Regio Marketing en acquisitie
  • Expat Center Brabant

 • portefeuille Milieu & Afval
  portefeuille Milieu & Afval

  De samenwerking op het gebied van milieutaken en afvalservices geldt als een traditionele samenwerkingstaak in de regio. Sinds 2009 loopt het initiatief om tot een regionale uitvoeringsdienst te komen voor de vergunningverlening en handhaving van de milieuregelgeving. Regio Hart van Brabant is daarvoor in gesprek met regio West-Brabant. Ook op het vlak van duurzaamheid, energiebesparing en CO2 reductie willen de gemeenten nauwer samenwerken.

  De portefeuille milieu & afval richt zich in 2013 in eerste instantie concreet op een tweetal zaken. Als eerste is er MOED; het initiatief op het gebied van energie en duurzaamheid. Ten tweede richt de samenwerking zich op een marktconform geprijsde, flexibele en milieu hygiënische wijze van inzamelen en verwerken van afval. Beide samenwerkingsopgaven zijn gericht op optimale inzet en bescherming van het ecologisch kapitaal in de regio. De portefeuillehouders van de samenwerkende gemeenten volgen de voortgang van de genoemde projecten en bespreken deze in 2013 viermaal in een portefeuillehoudersoverleg, dat vooraf wordt gegaan door een ambtelijk overleg.

  Voorzitter
  Gerard Bruijniks, wethouder gemeente Loon op Zand

  Ambtelijk coördinator afval
  Angelique Geuze, gemeente Tilburg
  telefoonnummer (013) 5429250
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Ambtelijk coördinator milieu
  Paul van Dijk, gemeente Tilburg
  telefoonnummer 06 30349321
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Ontwikkelingen

  • MOED (Milieu, Energie en Duurzaamheid)
  • Afval

 • portefeuille Sociaal (Jeugd, Arbeidsparticipatie & Maatschappelijke Ontwikkeling)
  portefeuille Sociaal (Jeugd, Arbeidsparticipatie & Maatschappelijke Ontwikkeling)

  De sociale agenda neemt een belangrijke positie in de regio Hart van Brabant. Bij het streven naar (economische) ontwikkeling van de regio kijken we expliciet naar de samenhang met het sociale en ecologische kapitaal van de regio. Ook los van het streven naar verdere (economische) ontwikkeling van de regio heeft de sociale agenda hoge prioriteit. Zowel op het gebied van maatschappelijke ondersteuning als op het vlak van jeugdzorg spelen namelijk diverse ontwikkelingen die vanwege hun omvang vragen om intensivering van de gemeentelijke samenwerking.

  Voorzitter Bestuurscommissie Jeugd: Aletta van der Veen, wethouder gemeente Gilze en Rijen Maatschappelijke Ontwikkeling: Peter van Steen, wethouder gemeente Heusden

  Ambtelijk coördinator Jeugd Pleun van Riemsdijk, gemeente Tilburg telefoonnummer 06 11004745 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Ambtelijk coördinator Maatschappelijke Ontwikkeling 

 • portefeuille Mobiliteit
  portefeuille Mobiliteit

  De portefeuille mobiliteit uit de werkagenda Hart van Brabant is ondergebracht bij de GGA Hart van Brabant (GGA = Gebieds Gerichte Aanpak verkeer en vervoer) en daarmee onderdeel van de werkagenda van de GGA. Binnen de GGA wordt op regionaal niveau samengewerkt om bestaande verkeers- en vervoersproblemen op te lossen en/of toekomstige ontwikkelingen vanuit verkeer en vervoer zo goed mogelijk te faciliteren. Binnen de GGA wordt ambtelijk en bestuurlijk door de acht gemeenten samengewerkt met de provincie, Rijkswaterstaat en politie. Op projectniveau ook met de andere O’s. Door de Gebieds Gerichte Aanpak kunnen de GGA-partners rekening houden met specifieke geografische en sociaal-economische kenmerken van de regio. Daarnaast het oppakken van lokale projecten wordt nadrukkelijk gekeken naar problemen die (gemeente)grensoverschrijdend zijn. De partners binnen de regio, maar ook de GGA-regio’s onderling werken samen aan oplossingen voor de bestaande verkeers- en vervoersproblemen. Op deze manier worden de problemen in hun geheel bekeken.

  De GGA regio Hart van Brabant bedenkt integrale oplossingen die effectiever en gunstiger zijn voor de reiziger. Deze kijkt immers niet naar gemeentegrenzen, maar wil gewoon zo snel mogelijk, veilig en met een betrouwbare reistijd van deur tot deur reizen. In de GGA wisselen de partners informatie uit, stemmen projecten op elkaar af en brengen nieuwe initiatieven in. Elk jaar wordt er een Regionaal Uitvoerings Programma verkeer en vervoer opgesteld (RUP) waarin alle projecten zijn opgenomen die voor cofinanciering van de provincie in aanmerking komen. Deze projecten hebben bijna allemaal betrekking op het verbeteren van de interne bereikbaarheid in de regio. Daarnaast kent het RUP een pakket mensgerichte maatregelen voor elke gemeente en één voor de regionale mensgerichte projecten. De externe GGA-coördinator Hart van Brabant begeleidt de processen in de regio. Deze wordt door de gezamenlijke gemeenten ingehuurd en ook mede door de provincie betaald. Voor de regio Hart van Brabant heeft de provincie ook een interne GGA-coördinator en een relatiebeheerder.

  In het programma verkeer en vervoer van de GGA Hart van Brabant staat precies vermeld welke overlegvormen, werkgroepen etc. plaatsvinden, welke projecten worden uitgevoerd en welke werkzaamheden worden betaald uit het Regionaal Activiteitenfonds Verkeer en Vervoer (RAVV) van de regio. De deelnemende gemeenten storten jaarlijks een bedrag per inwoner in het RAVV. Het portefeuillehoudersoverleg mobiliteit komt jaarlijks vijfmaal bijeen. Viermaal tijdens de Hart van Brabantdagen en éénmaal buiten de Hart van Brabantdagen om het Regionaal Uitvoerings Programma (RUP) vast te stellen. Het ambtelijk vooroverleg komt zesmaal per jaar bij elkaar.

  De uitwerking van verkeer en vervoer in het kader van de werkagenda Hart van Brabant omvat in 2013 in ieder geval een viertal prioriteiten:

  • De oplevering van een Investeringsagenda Regionale Infrastructuur. Als resultaat van de actualisatie van de Regionale Beleidsagenda verkeer en vervoer.
  • Het voeren van een lobby voor de opwaardering van de A58 en A59.
  • Een bijdrage leveren aan de regionale bereikbaarheid over water via het Wilhelminakanaal en de industriehaven in Waalwijk.
  • Een actieve bijdrage leveren aan het programma Logistics Cities van Midpoint Brabant.

  Voorzitter Petra Lepolder, wethouder gemeente Dongen

  Ambtelijk coördinator Ronald Soemers, gemeente Tilburg telefoonnummer (013) 5428782 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Ontwikkelingen

  • Investeringsagenda Regionale Infrastructuur
  • Lobby opwaardering externe bereikbaarheid over de weg
  • Opwaardering bereikbaarheid over water

  Regionale Beleidsagenda Mobiliteit 2021-2024

  Regionale MobiliteitsAgenda 2021-2023

   Regionaal MobiliteitsProgramma 2021

  Nieuwsbrieven

  Jaarboeken

 • portefeuille Fysiek (M&A, ROV, Mob, Ez)

  Meer informatie volgt binnenkort.

  Voorzitter
  volgt

  Ambtelijk coördinator
  Willeke Beex, gemeente Tilburg
  telefoonnummer
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • coördinatorenoverleg

  De samenwerkende gemeenten in Regio Hart van Brabant hebben binnen hun gemeente een ambtenaar aangewezen als 'interne coördinator' voor de regionale samenwerking. De coördinatoren zijn:

  • Bas Vereggen, gemeente Dongen
  • Michel Antens, gemeente Gilze en Rijen
  • Linda van Gerwen, gemeente Goirle
  • Hans de Kort, gemeente Heusden
  • Liane van Gils, gemeente Hilvarenbeek
  • Michiel Goos, gemeente Loon op Zand
  • Jessica van Iersel, gemeente Oisterwijk
  • Mathijs van den Broek, gemeente Tilburg
  • Ranjith Clemminck, gemeente Waalwijk

  Deze coördinatoren vormen binnen die gemeente een aanspreekpunt voor alle zaken die de regionale samenwerking aangaan. Ze zijn zowel een aanspreekpunt voor bestuurders en collega's binnen de eigen gemeentelijke organisatie, als een aanspreekpunt voor het programmabureau van Regio Hart van Brabant. Ze zorgen ervoor dat processen, projecten en (beleids-)nota's, die verband houden met regionale samenwerking, binnen de individuele gemeentelijke organisatie goed verlopen. Zo zorgen de coördinatoren ervoor dat de financiële stukken (zoals jaarrekening en regiobegroting) met bijbehorende adviesnota aan college van B&W en eventueel aan gemeenteraad worden doorgeleid. Ze zien er bijvoorbeeld ook mede op toe dat de Hart van Brabantdag (op het moment dat deze in de eigen gemeente wordt georganiseerd) op een gewenste locatie kan plaatsvinden en eventueel (facilitair en inhoudelijk) mee wordt vormgegeven.

  De coördinatoren komen viermaal per jaar bijeen in het coördinatorenoverleg. Dit overleg vindt telkens zes weken voorafgaand aan de Hart van Brabantdag plaats. Het overleg dient als voorbereiding op de Hart van Brabantdag, maar ook als platform waarop zaken met elkaar kunnen worden gedeeld. Aan het coördinatorenoverleg nemen ook de zogenaamde 'ambtelijke coördinatoren' deel. De ambtelijke coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de ambtelijke voorbereiding en het proces rondom een specifiek portefeuillehouder overleg. Elke portefeuille heeft een eigen ambtelijke coördinator.

 • kring gemeentesecretarissen

  De Kring Gemeentesecretarissen (KGS) is de vergadering van de gemeentesecretarissen van de samenwerkende gemeenten In Regio Hart van Brabant. De KGS bestaat uit de volgende leden:

  • Aly van Berckel, gemeentesecretaris Tilburg (voorzitter)
  • Frank van Mil, directeur Regio Hart van Brabant (secretaris KGS)
  • Gert-Willem van Weel, gemeentesecretaris Alphen-Chaam
  • Michel Antens, gemeentesecretaris Baarle-Nassau a.i. 
  • Henk van Noort, gemeentesecretaris Dongen
  • José van Aaken, gemeentesecretaris Gilze en Rijen
  • Ruud Lathouwers, gemeentsecretaris Goirle
  • Harrie Timmermans, gemeentesecretaris Heusden
  • Frank Jansen, gemeentesecretaris Hilvarenbeek
  • Vivian Pouw, gemeentesecretaris Loon op Zand
  • Coen Boode, gemeentesecretaris Oisterwijk
  • Michel Tromp, gemeentesecretaris Waalwijk 

  De gemeentesecretarissen leiden de eigen gemeentelijke organisatie en zorgen ervoor dat management en medewerkers daarbinnen goed kunnen presteren. Als schakel tussen wat het bestuur wil en de ambtelijke organisaties kunnen zijn de gemeentesecretarissen binnen de eigen gemeentelijke organisaties verantwoordelijk voor een succesvolle uitvoering van het beleid en voor de advisering bij de totstandkoming ervan. Deze rol vervullen ze eveneens in de context van de regionale samenwerking. Het beleid van het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant is op die manier verzekerd van verankering binnen de organisaties van de samenwerkende gemeenten.

  Advisering bij de totstandkoming van het regionale beleid vindt plaats door middel van vier vergaderingen van de KGS die worden georganiseerd voorafgaand aan de Hart van Brabantdagen waarop het AB bijeenkomt. Op de Hart van Brabantdagen zelf komt de KGS nogmaals bijeen. In totaal vergaderen de gemeentesecretarissen achtmaal per jaar. Advisering aan het AB van Regio Hart van Brabant is bovendien georganiseerd via de programmamanager die als eerste adviseur aan het AB optreedt. Deelname van de programmamanager aan zowel de vergaderingen van de KGS, als van het AB, zorgt voor de noodzakelijke verbinding tussen beide gremia. Afgezien van de programmamanager neemt ook de voorzitter van de KGS deel aan de vergaderingen van het AB.

 • regionale adviescommissie

  De regionale adviescommissie is ingesteld om de positie en de rol van de raden binnen onze samenwerking te versterken. Ze bestaat uit één raadslid per gemeente, die door de eigen gemeenteraad wordt aangewezen. De gemeenteraad wijst ook een plaatsvervanger aan. De commissie wordt ondersteund door het regiobureau, in samenwerking met griffiers. Ze heeft de volgende taken:

  • Het adviseren over procesmatige aspecten van onder meer de planning & control cyclus, de ontwerpbegroting en de kernagenda.
  • Het signaleren van verbinding tussen regionale ontwikkelingen en de gemeentelijke ambities/instrumenten.
  • Het adviseren over de informatievoorziening vanuit Regio Hart van Brabant naar de deelnemende gemeenten.
  • Het adviseren over de invulling van de radenbijeenkomsten.

  Een overzicht van deelnemers vind je in het smoelenboek >

 • regiobureau

  Ten behoeve van het dagelijkse management is een regiobureau ingericht. Dat bestaat uit een directeur, drie programmacoördinatoren, een programmamanager, een communicatieadviseur en twee managementassistenten. De directeur is de eerste adviseur aan het AB. Het regiobureau coördineert het proces. Daarnaast geeft het sturing aan realisatie van de regionale werkagenda Hart van Brabant 2016-2020.

  • directeur: Frank van Mil
  • strategisch bestuursadviseur: Bernadette Elbers
  • programmacoördinator Leefomgeving & Milieu: Inge Spijkers
  • programmacoördinator Leefomgeving & Milieu a.i.: Gerard Bruijniks
  • programmacoördinator Economie a.i.: Willem van Eijk 
  • programmacoördinator Mens & Samenleving: Willem van Eijk
  • programmamanager Mens & Samenleving: Neeltje Schoenmakers
  • ondersteuning programmabureau a.i.: Maas Boonekamp
  • communicatieadviseur: Nikkie Stoffels
  • adviseur planning & control: Lieke Esseling
  • officemanager: Astrid de Nijs
  • directiesecretaresse: Briggit Hendriks
  • managementassistent: Tanja Zoontjens
 • districtelijke driehoek

  De Districtelijke Driehoek is het overleg waarin de burgemeesters van Hart van Brabant samen met de politie en het Openbaar Ministerie afspraken maken over veiligheid en de aanpak van criminaliteit. De basis hiervoor wordt gevormd door het Regionaal Beleidsplan van de politie Zeeland-West-Brabant enerzijds en de lokale beleidskaders op het gebied van integrale veiligheid anderzijds.

  Op dit districtelijk niveau worden alle ambities verder uitgewerkt om te komen tot een districtelijke aanpak. Zo wordt er beleid afgestemd op het gebied van:

  • woninginbraken, overvallen en straatroof (WOS);
  • bestuurlijke aanpak hennep;
  • mensenhandel;
  • georganiseerde criminaliteit;
  • politie-inzet bij grote evenementen;
  • jeugdoverlast.

  Daarnaast worden actuele zaken besproken zodat de aanpak van criminaliteit en onveiligheid voor alle betrokken instanties eenduidig is binnen het district Hart van Brabant. De politie wordt in dit overleg vertegenwoordigd door de districtschef van politie, de heer Peter Verschuur, en het Openbaar Ministerie door de gebiedsofficier van justitie, de heer Wil Gijbels.

  Voorzitter
  Theo Weterings, burgemeester gemeente Tilburg

  Ambtelijk coördinator
  Bart Gossen, gemeente Tilburg
  telefoonnummer 06 – 27 294 350
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.