• Home
  • Nieuws
  • Wethouder Franssen (Goirle) presenteert REKS-plannen aan Tweede Kamerleden

Wethouder Franssen (Goirle) presenteert REKS-plannen aan Tweede Kamerleden

13 oktober 2021

Wethouder en REKS-stuurgroeplid Liselotte Franssen heeft tijdens een werkbezoek van Tweede Kamerleden op 8 oktober gesproken over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) in Hart van Brabant. Hierbij kwamen de sterke regionale samenwerking en koppeling van energie- en klimaatplannen aan bod, maar vroeg zij ook om structurele steun van het Rijk.

Samenwerking en koppelkansen
Tijdens de gesprekken met de Kamerleden benadrukte Franssen de regionale samenwerking tussen de negen gemeenten, drie waterschappen en provincie Noord-Brabant. Franssen: “Daardoor kunnen we onze regionale kansen optimaal benutten en onze slagkracht vergroten. Ook onze onderlinge solidariteit is belangrijk, want energie en klimaat stoppen niet bij een gemeentegrens. Waar wind- en zonne-energie bijvoorbeeld niet kunnen, zetten we juist in op klimaatadaptatie. Zo helpen we elkaar.”

Overigens is de REKS 1.0 geen product van de overheden alleen, benadrukt Franssen. Zo is in de regio bewust de bredere samenwerking gezocht. Dat leverde op dat ook woningcorporaties, natuurorganisaties, het bedrijfsleven, de agrarische sector, netbeheerders, energiecoöperaties en natuurlijk inwoners een bijdrage hebben geleverd aan de REKS. De samenwerking tussen de lokale energiecoöperatie en gemeenten vergroot bovendien het draagvlak en lokaal eigenaarschap.

Ook stond Franssen tijdens de gesprekken stil bij het thema klimaatadaptatie: “Als enige regio in Nederland koppelt Hart van Brabant aanpassingen aan klimaatverandering aan de overstap op duurzame energie. Dat levert een integrale gebiedsaanpak op met 6 gebiedsopgaven voor klimaatadaptatie en unieke koppelkansen in een klimaatrobuust landschap.”

Regionale uitdagingen
Toch kent de regio ook een aantal uitdagingen bij de ontwikkeling en de uitvoering van de REKS. Daarbij gaat het onder andere om de netwerkcapaciteit, die in de regio tegen zijn grenzen aanloopt - net als in veel andere regio’s in Nederland. Grootschalige projecten voor wind- en zonne-energie uit de REKS kunnen daardoor in gevaar komen.

Beperkingen vanuit Rijksoverheid vergroten die uitdaging. Franssen: “Bij nieuwe energieprojecten geldt nu ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Investeerders houden daardoor netcapaciteit bezet, ook als ze niets ontwikkelingen. Het zou helpen als netbeheerders en lokale overheden meer sturingsmogelijkheden krijgen om energieplannen te prioriteren, waardoor zij de ontwikkeling van bijvoorbeeld REKS-plannen voorrang kunnen geven.”

Landelijke ondersteuning
Volgens Franssen werken de gemeenten in de regio dus goed samen als één overheid, maar is het voor meer succes belangrijk dat het Rijk ook meedoet. Franssen: “We hebben van de Rijkoverheid een opdracht gekregen om regionale plannen te maken voor de overstap op duurzame energie, maar daar hoort bij dat het Rijk ook haar verantwoordelijkheid neemt als opdrachtgever. We zoeken daarom naar een gedeelde urgentie en structurele ondersteuning vanuit het Rijk bij de opgave die we hebben.”

Zo zijn structurele financiële middelen vanuit het Rijk een voorwaarde voor een succesvolle energietransitie. Het gaat daarbij om geld voor de ontwikkeling en uitvoering van de REKS, maar bijvoorbeeld ook investeringen in het energienetwerk, alternatieven voor aardgas en energiebesparende maatregelen. Franssen: “We zoeken echt ondersteuning vanuit het Rijk, zodat we meer draagvlak voor en betrokkenheid bij de plannen krijgen. Als regio werken we samen als één overheid, en ik nodig het Rijk van harte uit om ook mee te doen!”

Werkbezoek van de Tweede Kamer
Het gesprek tussen Franssen en de Tweede Kamerleden was onderdeel van een werkbezoek van de Tweede Kamerleden met als onderwerp de Regionale Energiestrategieën in Nederland. Doel hiervan was om de Kamerleden een blik te geven op de kansen en dilemma’s die de regio’s ervaren bij de ontwikkeling en de uitvoering van de RE(K)S’en. Naast de Regio Hart van Brabant waren ook de RES-regio’s Foodvalley, West-Overijssel en Zeeland aanwezig bij het werkbezoek.

 

Kijk op www.regio-hartvanbrabant.nl/REKS voor meer informatie over de REKS.

 

 


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.