• Home
  • Nieuws
  • Regionaal perspectief op wonen en woningbouw 2021

Regionaal perspectief op wonen en woningbouw 2021

Bij het wethoudersoverleg Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting is het regionaal perspectief op wonen en woningbouw voor 2021 vastgesteld. Dit jaar is dat perspectief anders opgesteld dan voorgaande jaren. Niet de kwantiteit van de woningbouw staat centraal, maar het kwalitatief afstemmen binnen de regio.

Opbouw regionaal perspectief
In het perspectief voor 2021 schetsen we de uitkomst van de nieuwe (aanzienlijk hogere) provinciale woningbouwprognoses en de consequenties hiervan voor onze regio. Op basis van de analyse van de gegevens van de bestaande planvoorraad en het aanbod en de beschikbaarheid van de betaalbare woningvoorraad, schetsen we een globaal beeld van de kwalitatieve stand van zaken van de woningmarkt in de gemeenten. Per gemeente volgt dan een kort overzicht van het geldende woningbouwbeleid, een reflectie op de analyse van de genoemde gegevens en een overzicht van de uitleglocaties. Tot slot komen in het perspectief andere actuele thema’s aan bod, zoals langer zelfstandig thuis wonen, tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten, woonwagenbeleid en nieuwe woonvormen en zelfbouw.

Context perspectief op wonen en woningbouw
Volgens de interim-omgevingsverordening van de provincie moeten gemeenten in een regio elkaar informeren over de voortgang van voornemens en afspraken over de woningbouw. Zo kan subregionale afstemming over de woningbouwplannen georganiseerd worden. De basis hiervoor wordt gevormd door het jaarlijkse perspectief op wonen en woningbouw.
Het perspectief staat niet op zichzelf. Het hangt samen met een breder kader van bovengemeentelijke trajecten, zoals de strategische meerjarenagenda, de regionale omgevingsagenda, de omgevingsagenda Brabant-Limburg, de verstedelijkingsstrategie Stedelijk Brabant en het verstedelijkingsakkoord regio Breda Tilburg.

Andere opbouw dan voorheen
Dit jaar is het perspectief anders opgebouwd dan voorgaande jaren. Waar de afstemming in het verleden vooral plaatsvond op kwantiteit van de woningbouw, is het nadrukkelijk de wens om meer kwalitatief af te stemmen en binnen de regionale context. Daarom is in beeld gebracht hoe de huidige woningmarkt per gemeente is. Zo krijgen we ook zicht op de opgaven die voorliggen en kunnen we de regionale planvoorraad daarop kwantitatief en kwalitatief toetsen.

Rapport downloaden
Het volledige rapport kun je hier downloaden >

 

Foto: zicht op gemeente Dongen | Credits: VanBerkel.studio

 


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring