Meer dan honderd duizend kinderen in Nederland hebben te maken met kindermishandeling. Om aandacht te vragen voor de omvang van dit probleem, is van 16 t/m 22 november de week tegen kindermishandeling. Onze regionale Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant organiseert in deze week een College Week met vijf interactieve colleges.

Inspireren via ontmoeting: wethouders, managers en beleidsmedewerker uit het sociaal domein in Regio Hart van Brabant komen vandaag en morgen samen om van en met elkaar te leren. Digitale ontmoeting wel te verstaan, in deze bijzondere tijd. De control room is ingericht bij Hilvaria Studio’s in Hilvarenbeek en de interactie met de deelnemers loopt via MS Teams, Mentimeter en YouTube.

Als Regio Hart van Brabant hebben we een subsidie ontvangen van het landelijk programmateam Geweld Hoort Nergens Thuis. De subsidie is voor het versterken van de kwaliteit van ervaringsdeskundigen en beroepskrachten die zich inzetten voor het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen lokale (wijk)teams.

Een kettingbrief als anker voor contact in deze tijd van digitalisering? Jazeker! Het werkt goed voor de samenwerkende partijen binnen de gebiedsopgave Loonse en Drunense Duinen + Schil. Voor deze gebiedsopgave loopt inmiddels het uitvoeringsprogramma. Daarvoor is het van belang om goed met alle partijen in contact te blijven, alleen kan dat door de coronamaatregelen nu niet in grote bijeenkomsten.

Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. Onze regiogemeenten juichen het doel van het nieuwe inburgeringsstelsel toe: statushouders doen snel en volwaardig mee in de maatschappij, bij voorkeur via betaald werk. Snel is vanaf opvang, volwaardig is door naast de Nederlandse taal te leren ook te participeren. Gemeenten krijgen een actievere rol en regionaal bereiden we dit voor. We zijn op stoom.

De Regionale Beleidsagenda Mobiliteit Hart van Brabant 2021-2024: leefbaar en bereikbaar. Het algemeen bestuur heeft deze beleidsagenda formeel bekrachtigd tijdens de Hart van Brabantdag op 1 oktober. In een speciale uitgave van de nieuwsbrief Regionale Samenwerking Mobiliteit is de totale agenda te downloaden, alsook een samenvatting.

Al het moois op het gebied van techniek in Midden-Brabant komt samen op TechniekGeniek. Dit platform maakt jongeren en zij-instromers enthousiast voor een opleiding of een baan in de techniek. Het is mede mogelijk gemaakt door Midpoint Brabant, als onderdeel van de human capital agenda voor onze regio.

Elke sportvereniging vindt het belangrijk om haar leden sport aan te bieden in een fijne omgeving. De vereniging kan hier van alles aan doen: het maken van afspraken over hoe je met elkaar omgaat, het aanstellen van een vertrouwens(contact)persoon, het werken met VOG’s (verklaring omtrent gedrag) en het maken van beleid op het gebied van een positief sportklimaat of het voorkomen van ongewenst gedrag, zoals pesten of intimidatie.

Maatpact helpt inwoners een uitzichtloze situatie te doorbreken. Daarachter schuilt nog een ander doel: het sociaal domein van de toekomst ontwikkelen met mensvriendelijke systemen, behulpzame regels en minder bureaucratie. Om dat voor elkaar te krijgen moeten de negen gemeenten in de regio en hun maatschappelijke partners leren van elkaars ervaringen en van elkaars oplossingen.

Het governancetraject van Regio Hart van Brabant verloopt voortvarend. Het bevindt zich in de derde fase: de verdieping. In deze fase worden de scenario’s voor regionale samenwerking geformuleerd. Ook hier bieden de coronamaatregelen uitdaging, maar de verwachting is dat zij geen vertraging in de planning zullen veroorzaken. In december zal het eindrapport worden opgeleverd.