Kook op maat en meet vooral je porties pasta, rijst en aardappelen. Gebruik bijvoorbeeld een kopje rijst voor twee personen. In het kader van de campagne ‘GFT, wat doe jij ermee?’ delen alle gemeenten in de regio Hart van Brabant tips hoe je makkelijker je GFT kan scheiden en afval kan voorkomen.

De regionale wethouders met in hun portefeuille Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting hebben half september het Programma Natuurbod Hart van Brabant aangenomen. Daarin staat hoe we op (sub)regionaal schaalniveau uitvoering gaan geven aan het natuurbod om zo een bijdrage te leveren aan het vervolmaken van het Brabantse Natuurnetwerk.

De regionale wethouders Economie hebben half september besloten om ook in 2020 extra in te zetten op projecten van het Routebureau. Voor 2020 wordt nog verkend op welke thema’s wordt ingezet. De suggestie is geopperd om in te zetten op ruiterroutes, naast reeds bestaande wandel- en fietsroutes.

Een groots project dat raakt aan de regionale energiestrategie is SMILE, voor energieneutrale wijken in Midden-Brabant. SMILE gaat in op de vraag hoe bewoners een bijdrage kunnen leveren in het toewerken naar een energieneutrale omgeving. SMILE loopt nog een jaar. Waar staan we en wat volgt nog?

Tijdens de Dag van de Scheiding 2019 op vrijdag 13 september is de regionale site alsjeuitelkaargaat.nl gelanceerd. De site moet stellen en hun kinderen helpen bij een scheiding.

Regio Hart van Brabant is door het Rijk aangewezen als proeftuin Centrum voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Wat gaan we daar precies doen en hoe ziet de planning eruit?

De Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) brengt in kaart hoe en waar energie bespaard en duurzaam opgewekt kan worden. De ontwikkelingen binnen de REKS volgen elkaar snel op en tijdens de Hart van Brabantdag en radenavond op 25 september stond het onderwerp hoog op de agenda.

Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. In regio Hart van Brabant gaan we deze ontwikkeling samen aan.

De decentralisatie van Beschermd Wonen (BW) wordt een jaar uitgesteld. Dit heeft natuurlijk ook effect voor de ontwikkelingen in onze regio.

De nieuwe website zorgenomeenkind.nl helpt bij het herkennen en verhelpen van kindermishandeling. Het is een initiatief van onze regionale Taskforce Kindermishandeling. De site is onderdeel van de campagne 'Ook jij kunt iets doen'.