Proces met tijdslijn

Onderstaande tijdslijn geeft globaal aan welke stappen we nemen om te komen tot een strategische visie voor 2030 met een concreet handelingsperspectief voor 2019 – 2023 (klik op de tijdslijn om hem te vergroten, of klik hier om hem als pdf te downloaden).

SMA Timeline 2018 2019 Lang totaal

 

 • Formatie gelegenheidsregiogriffie
  Regio Hart van Brabant heeft geen regioraad en dus ook geen regiogriffie. Niettemin was er in de aanloop naar de radendag van 17 november 2018 en Verenigde Vergadering van 25 mei 2019 griffiewerk te verzetten. Denk daarbij aan het verzamelen van de moties en het daadwerkelijk mee organiseren van de Verenigde Vergadering. Om die redenen is er een tijdelijke regiogriffie geformeerd bestaande uit drie griffiers, te weten Gerard Vrenken van gemeente Tilburg, Guus Kocken van gemeente Waalwijk en Daniëlle Robijns-van de Wiel van gemeente Oisterwijk.
 • Formatie projectgroep SMA
  Half oktober is de ambtelijke projectgroep van start gegaan die handen en voeten geeft aan het proces. Het team is samengesteld uit kundige collega’s uit onze negen gemeenten en medewerkers van het programmabureau. De projectleiding is in handen van een Jan Peter van den Toren van Birch Consultants. We hebben gekozen voor Birch Consultants omdat zij als bureau eerder betrokken zijn geweest bij het opstellen van strategische agenda’s in andere regio’s en bij de opzet van het Entrepreneurship College van Tilburg University.
 • Ab Midpoint Brabant 24 oktober
  Uitgaande van een voortzetting van de huidige people-planet-profit benadering staan sociale, ecologische en economische groei -in samenhang met elkaar- centraal in de regionale agenda. Hoe we een en ander vertalen in werkprogramma’s is onderwerp van gesprek in ons proces. Het betekent in ieder geval dat we een proces starten waarvan de huidige ontwikkelprogramma’s voor Mens & Samenleving, Leefomgeving & Milieu en Economie deel uitmaken. Ten aanzien van dit laatste programma heeft Midpoint Brabant een specifieke rol als regionale economische ontwikkelingsorganisatie. De aldaar bepaalde economische ontwikkelstrategie moet onderdeel zijn van de geactualiseerde SMA.

  In oktober ging het ab van Midpoint Brabant in gesprek over de koersaanscherping van Midpoint Brabant, ook in relatie tot de regiodeal en de bredere samenwerking met West-Brabant en Brainport.
 • Onderzoeksfase oktober - november

  • Interviews essentiële stakeholders
   Het past bij de huidige tijd om een regionale samenwerkingsagenda zoveel mogelijk triple helix tot stand te laten komen. Weliswaar ‘publiek’ vastgesteld, maar met zo veel mogelijk inbreng (en draagvlak) van partners uit bedrijfsleven, onderwijs en maatschappij. Dat kunnen relaties zijn waarmee we al veel samenwerken, of partijen die we niet dagelijks spreken en een frisse blik kunnen werpen op ons proces. Daarnaast kunnen we veel leren van andere regionale samenwerkingsverbanden en relevante stakeholders, zoals provinciale en rijksambtenaren. Tijdens de onderzoeksperiode in oktober – november zijn we uitgebreid in gesprek gegaan met onze omgeving (en op 19 december heeft een uitgebreid groepsinterview plaatsgevonden). Dit bood ons enerzijds nieuwe perspectieven en anderzijds een bevestiging van reeds ingeslagen paden. Verschillende quotes uit interviews hebben we afgelopen periode gedeeld in onze updates over het SMA-proces. Je vindt ze terug op deze pagina>>
   Klik hier voor een overzicht van deelnemende organisaties>>

  • Omgevingsanalyse & factfinding
   De nieuwe SMA bevat wederom hoofdstukken over wie wij zijn en trends en ontwikkelingen. Birch Consultants levert hiervoor de basis en brengt onder andere aan de hand van verzamelde feiten onze regio in kaart. In de SMA 2016 - 2020 zijn per domein tien trends geformuleerd. Door middel van een kwantitatieve verkenning en analyse zijn de trends geactualiseerd en geconcretiseerd en is een aantal trends geselecteerd voor de vernieuwde SMA. Dit brengt focus aan en maakt het mogelijk om ze uit te werken naar ambitie, doelstellingen en indicatoren.

  • Inventarisatie accenten uit negen bestuursakkoorden
   De intern coördinator van iedere gemeente is nogmaals door het bestuursakkoord gelopen van de eigen gemeente, op inhoudelijke thema’s, onderwerpen, projecten, belangen, en andere zaken die terug zouden mogen of moeten komen in de geactualiseerde regionale strategische meerjarenagenda. Daarbij hebben zij niet alleen aandacht gehad voor thema’s die we al regionaal oppakken, maar ook aandacht voor bijstelling daarin (dus welke zaken pakken regionaal op, maar zouden naar een ander niveau moeten/ kunnen, of welke zaken pakken we nu niet regionaal op, maar zouden daar wel thuishoren).

  • Overzicht 2016 – 2020
   Per domein – Mens & Samenleving, Leefomgeving & Milieu, Economie – beschouwen we welke ambities voor de lopende SMA gesteld zijn, welke resultaten er gehaald zijn, welke projecten nog lopen en waar daarbij urgentie ligt.
 • Radendag 17 november
  Tijdens deze dag waren de raadsleden uit de negen deelnemende gemeenten aan zet om mee te denken over en te werken aan de totstandkoming van deze strategische meerjarenagenda. De opbrengst uit de radendag is van waarde als een van de bouwblokken voor de vernieuwde strategische meerjarenagenda. Lees de terugblik op de speciale webpagina>>
 • Hart van Brabantdag 13 december
  Bespreking van de oogst van de radendag en andere, hiervoor genoemde bouwblokken en accenten voor de visie en het handelingsperspectief 2019 – 2023. Overleg binnen de poho’s, door het ab van Regio Hart van Brabant en het ab van Midpoint Brabant. Aan de bestuurders is gevraagd in te stemmen met deze input en accenten voor de te actualiseren agenda te benoemen. Ook werden zij ambtelijk geadviseerd om bijvoorbeeld bepaalde accenten te behouden, te versterken of aan te passen voor de komende periode. Lees de terugblik in de nieuwsbrief Vanuit het Hart>>
 • Heisessie KGS 10 januari
  Op 10 januari 2019 vond de heidag van de kring gemeentesecretarissen plaats. Ondersteund door een gespreksleider wisselden de negen secretarissen en de regiosecretaris met elkaar van gedachten over ontwikkelingen binnen onze regionale samenwerking. Dit aan de hand van twee concrete thema’s, waarvan één de strategische meerjarenagenda 2019 – 2023 is. De kring besprak de samenwerking vanuit haar eigen rol; als medebewaker van de governance van Regio Hart van Brabant en als leverancier van capaciteit en kwaliteit voor de uitvoering in de komende periode.
 • Concept SMA v0.9
  Met alle vergaarde input is de projectgroep half december gaan schrijven aan een eerste versie van de geactualiseerde SMA. Dit concept is begin januari verstuurd naar zowel het algemeen bestuur en de poho-voorzitters voor hun overleg op 19 januari 2018, als de poho- en intern coördinatoren, die zo gelegenheid hadden om binnen hun eigen gemeente of poho feedback op het concept op te halen en derhalve hun bestuurder(s) te adviseren.
  Vervolgens gingen de pohovoorzitters en de voorzitter van de bestuurscommissie Jeugd op 19 januari met het ab in overleg. Op veel onderwerpen is draagvlak uitgesproken en zijn minimale wijzigingen gevraagd voor de volgende conceptversie. Er zijn echter ook onderdelen van het stuk die naar mening van de bestuurders meer uitwerking behoeven. Het gaat hierbij om een (tekstuele) slag naar meer integraliteit en meer samenhang tussen ambities, doelen en indicatoren. Daarnaast betreft het een koppeling naar een realisatieagenda voor de ontsluiting van ambtelijke capaciteit en het inzetten van budgetten.

  Op basis hiervan is door de bestuurders geconcludeerd dat er meer tijd nodig is om te komen tot het concept dat aan de raden voorgelegd wordt. Ook heeft het ab besloten een Verenigde Vergadering uit te schrijven, naar aanleiding van de verzoeken daartoe uit vijf van de gemeenteraden.
 • Concept SMA v0.95 en v0.98
  De ambtenaren die bij het proces van de strategische agenda betrokken zijn, zijn direct na de vergadering van 19 januari aan de slag gegaan met verwerking van de bestuurlijke suggesties ter verbetering van de inhoud van het stuk (versie 0.95). Het aangepaste stuk voorzien de ambtelijke werkgroepen in onze regio nu van een advies voor onze bestuurders. Dat advies geven ze in de vorm van een concept SMA (versie 0.98), die op 28 februari wordt gedeeld:

  • met de poho’s voor een bestuurlijke toets op de deelprogramma’s, waarbij zij drie aandachtspunten hebben, te weten inhoudelijk, focus/prioritering en financiering,
  • met het ab voor een bestuurlijke toets op integraliteit,
  • met de KGS voor bespreking in relatie tot de opdracht van de realisatieagenda: het professionaliseren van de samenwerking, het bundelen en stallen van realisatiebudgetten en het ontsluiten van ambtelijke capaciteit,
  • met de intern coördinatoren ten behoeve van de integrale, interne voorbereiding in eigen gemeenten (collegevoorbereiding Hart van Brabantdag 14 maart),
  • en met de programmamanagers van Midpoint Brabant voor bespreking tijdens hun overleg op 28 februari.
 • Hart van Brabantdag 14 maart
  Deze Hart van Brabantdag heeft per tafel onder meer de volgende onderwerpen:

  • in het ab en de poho’s: concept SMA v0.98,
  • in de poho’s: bestuurlijke prioritering ten behoeve van de ontwerpbegroting 2020,
  • in de KGS: mogelijkheden professionalisering samenwerking en bundeling en stallen realisatiebudgetten.
 • Concept SMA v1.0
  De projectgroep heeft vorm gegeven aan versie 1.0 van de concept-SMA op basis van de terugkoppeling uit de Hart van Brabantdag. Dit leverden zij op voor de vergadering van het ab met poho-voorzitters op 20 maart, alwaar het is vastgesteld. Op 22 maart is het stuk toegezonden aan:

  • de negen gemeenteraden, ter formulering van moties,
  • de negen colleges, ter informatie,
  • het ab van Midpoint Brabant, ten behoeve van de vergadering van 4 april.
 • Ab Midpoint Brabant 4 april
  Het werken aan economisch rendement met maatschappelijke meerwaarde kan alleen in goede samenwerking met onze omgeving. Het verbeteren van de (regionale) samenwerking realiseren we samen met onze partners uit onderwijs, ondernemers, belangenorganisaties, de provincie en het rijk. Daarom verzamelden 4 april circa dertig relevante partners voor onze regionale economische ontwikkeling zich in de LocHal om samen door te praten over het realiseren van onze ambities. Met inspirerende gastbijdragen van Max Louwerse (Tilburg University) over de dataficatie/digitalisering van het mkb, en van Joep Brouwers (BOM) over de lessen die we kunnen leren van Brainport. Belangrijkste vraag blijft: hoe komen we van droom naar daad en resultaat? Diverse elementen kwamen die middag aan bod: het belang van multidisciplinaire opleidingen en innovatieplatforms, het vroegtijdig opwekken van interesse voor techniek en ICT, het beter verbinden van onderwijs en bedrijfsleven, het vergroten van de kleefkracht en het herkennen van de leiders in ons ecosysteem, het vasthouden van focus en een rode lijn in de strategie, en het vergroten van de bekendheid en vindbaarheid van onze kennis, kunde en kernkwaliteiten. Kortom, genoeg stof om met betrokkenen in vervolgsessies uit te werken naar concrete actieplannen.
 • Ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2020
  Vooruitlopend op de vaststelling van onze strategische agenda voor 2019 – 2023 moet de financiële cyclus voor 2020 ingezet worden. Met de kennis die we op dat moment hebben, maken we een voorstel voor een ontwerpbegroting voor dat jaar. Deze wordt op 18 april verzonden naar het algemeen bestuur en op 25 april besproken door het ab en de voorzitter van de bestuurscommissie Jeugd.
 • Moties vanuit de raden
  Tot 23 april kunnen raadsleden moties indienen op de SMA, concept v1.0. Dit kunnen zij doen in de voor hen wenselijke samenstelling, of dat nu per gemeente is, per partij of in een nieuwgevormde coalitie speciaal voor de regio.
  De moties moeten worden aangeleverd bij het gelegenheidsregiogriffie, die het tot een totaalpakket verzameld. De griffie biedt dit 25 april aan:

  • aan de poho’s ter bespreking tijdens de Hart van Brabantdag op 9 mei
  • aan het ab en de KGS ter informatie voor de Hart van Brabantdag op 9 mei
 • Hart van Brabantdag 9 mei
  Deze Hart van Brabantdag per tafel onder meer het volgende onderwerp:

  • in de poho’s: bepalen conceptreactie op de ingediende moties ten behoeve van de ab-vergadering op 17 mei,
  • in het ab, met de voorzitter van de bestuurscommissie Jeugd: vaststellen ontwerpbegroting 2020,
  • in de KGS: bespreking mogelijkheden inzet ambtelijke capaciteit.
  Hierna wordt op 15 mei de conceptreactie op de moties verzonden naar het ab Regio Hart van Brabant en de poho-voorzitters, en de ontwerpbegroting 2020 naar de raden voor zienswijzen.
 • Ab Regio Hart van Brabant met poho-voorzitters 17 mei
  Tijdens deze vergadering stellen de bestuurders hun inhoudelijke reactie vast op de moties. Deze reactie wordt ongeveer een week voor de verenigde vergadering schriftelijk aan de raden toegezonden, en tijdens de Verenigde Vergadering door de poho-voorzitters mondeling toegelicht.
 • Ab Midpoint Brabant 24 mei
  Op 4 april heeft het ab van Midpoint Brabant gesproken over hoe bedrijven en onderwijsinstellingen zich kunnen committeren aan deze SMA. Tijdens het overleg op 24 mei maken zij een eerste opzet voor afspraken met deze partijen.
 • Verenigde Vergadering 25 mei

   Het algemeen bestuur heeft op 19 januari besloten een Verenigde Vergadering uit te schrijven, naar aanleiding van de verzoeken daartoe uit vijf van de gemeenteraden. De Verenigde Vergadering werd voorgezeten door regiovoorzitter Theo Weterings, bijgestaan namens de griffierskring door Gerard Vrenken en door programmadirecteur Bas Kapitein. De poho-voorzitters vormden een voor de gelegenheid ingericht ‘regiocollege’ en reageerden inhoudelijk op de ingediende moties. DHet algemeen bestuur neemt aangenomen moties mee in het vervolgtraject als zijnde zwaarwegend advies. Zie ook het nieuwsbericht op de website, of de terugblik met foto's.

  Voor het delen van informatie over de Verenigde Vergadering is een aparte plaats ingericht op de website onder het downloadcentrum >

 • Definitieve begroting 2020
  Op 20 juni zijn de verzamelde zienswijzen van de raden op de ontwerpbegroting 2020 gedeeld met het bestuur van Regio Hart van Brabant. Zij bespraken dit in een vergadering van het dagelijks bestuur (met de voorzitter van de bestuurscommissie Jeugd) op 27 juni. Hierna werd de begroting ter vaststelling ingebracht bij de vergadering van het algemeen bestuur op 5 juli.
 • Zienswijze raden
  Naast de inhoudelijke beïnvloedingsmogelijkheid van raadsleden via de Verenigde Vergadering kunnen de lokale raden een zienswijze op de concept SMA aan het algemeen bestuur kenbaar maken. De mogelijkheid daartoe liep van donderdag 4 april tot en met donderdag 4 juli en bestreek daarmee een periode van drie maanden.
 • Vaststellen strategische meerjarenagenda 2019 - 2023
  Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 5 juli werd

  • op basis van de uitkomsten van besluitvorming in de negen gemeenteraden, waaronder eventuele zienswijzen,
  • rekening houdend met het advies van de kring gemeentesecretarissen inzake realisatie (professionalisering samenwerking, inzet ambtelijke capaciteit, realisatiebudgetten),
  de strategische meerjarenagenda 2019 – 2023 vastgesteld.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring