Onderstaande tijdslijn geeft globaal aan welke stappen we nemen om te komen tot een strategische visie voor 2030 met een concreet handelingsperspectief voor 2019 – 2023 (klik op de tijdslijn om hem te vergroten).

Tijdslijn SMA met tijdsindicatie 20181203

 

Formatie gelegenheidsregiogriffie

Regio Hart van Brabant heeft geen regioraad en dus ook geen regiogriffie. Niettemin was er in de aanloop naar de radendag van 17 november griffiewerk te verzetten. Hetzelfde geldt voor mogelijke verenigde vergadering. Denk in het laatste geval aan het verzamelen van de moties en het daadwerkelijk mee organiseren van de verenigde vergadering. Om die redenen is er een tijdelijke regiogriffie geformeerd bestaande uit drie griffiers, te weten Gerard Vrenken van gemeente Tilburg, Guus Kocken van gemeente Waalwijk en Daniëlle Robijns-van de Wiel van gemeente Oisterwijk.

Formatie projectgroep SMA

Half oktober is de ambtelijke projectgroep van start gegaan die handen en voeten geeft aan het proces. Het team is samengesteld uit kundige collega’s uit onze negen gemeenten en medewerkers van het programmabureau. De projectleiding is in handen van een Jan Peter van den Toren van Birch Consultants. We hebben gekozen voor Birch Consultants omdat zij als bureau eerder betrokken zijn geweest bij het opstellen van strategische agenda’s in andere regio’s en bij de opzet van het Entrepreneurship College van Tilburg University.

Ab Midpoint Brabant

Uitgaande van een voortzetting van de huidige people-planet-profit benadering staan sociale, ecologische en economische groei -in samenhang met elkaar- centraal in de regionale agenda. Hoe we een en ander vertalen in werkprogramma’s is onderwerp van gesprek in ons proces. Het betekent in ieder geval dat we een proces starten waarvan de huidige ontwikkelprogramma’s voor Mens & Samenleving, Leefomgeving & Milieu en Economie deel uitmaken. Ten aanzien van dit laatste programma heeft Midpoint Brabant een specifieke rol als regionale economische ontwikkelingsorganisatie. De aldaar bepaalde economische ontwikkelstrategie moet onderdeel zijn van de geactualiseerde SMA.

Het ab van Midpoint Brabant gaat in gesprek over de koersaanscherping van Midpoint Brabant, ook in relatie tot de regiodeal en de bredere samenwerking met West-Brabant en Brainport.

Interviews essentiële stakeholders

Het past bij de huidige tijd om een regionale samenwerkingsagenda zoveel mogelijk triple helix tot stand te laten komen. Weliswaar ‘publiek’ vastgesteld, maar met zo veel mogelijk inbreng (en draagvlak) van partners uit bedrijfsleven, onderwijs en maatschappij. Dat kunnen relaties zijn waarmee we al veel samenwerken, of partijen die we niet dagelijks spreken en een frisse blik kunnen werpen op ons proces. Daarnaast kunnen we veel leren van andere regionale samenwerkingsverbanden en relevante stakeholders, zoals provinciale en rijksambtenaren. Klik hier voor een overzicht van deelnemende organisaties.

Omgevingsanalyse & factfinding

De geactualiseerde SMA zal wederom hoofdstukken bevatten over ‘wie zijn wij’ en de ‘trends en ontwikkelingen’. Birch Consultants levert hiervoor de basis en brengt onder andere aan de hand van verzamelde feiten onze regio in kaart. In de SMA 2016 - 2020 zijn per domein tien trends geformuleerd. Door middel van een kwantitatieve verkenning en analyse worden de trends geactualiseerd en geconcretiseerd en wordt een aantal trends geselecteerd voor de vernieuwde SMA. Dit brengt focus aan en maakt het mogelijk om ze uit te werken naar ambitie, doelstellingen en indicatoren.

Inventarisatie accenten uit negen bestuursakkoorden

De intern coördinator van iedere gemeente loopt nogmaals door het bestuursakkoord van de eigen gemeente, op inhoudelijke thema’s, onderwerpen, projecten, belangen, en andere zaken die terug zouden mogen of moeten komen in de geactualiseerde regionale strategische meerjarenagenda. Daarbij hebben zij niet alleen aandacht voor thema’s die we al regionaal oppakken, maar ook aandacht voor bijstelling daarin (dus welke zaken pakken regionaal op, maar zouden naar een ander niveau moeten/ kunnen, of welke zaken pakken we nu niet regionaal op, maar zouden daar wel thuishoren).

Overzicht 2016 – 2020

Per domein – Mens & Samenleving, Leefomgeving & Milieu, Economie – beschouwen we welke ambities voor de lopende SMA gesteld zijn, welke resultaten er gehaald zijn, welke projecten nog lopen en waar daarbij urgentie ligt.

Radendag 17 november

Tijdens deze dag waren de raadsleden uit de negen deelnemende gemeenten aan zet om mee te denken over en te werken aan de totstandkoming van deze strategische meerjarenagenda. De opbrengst uit de radendag is van waarde als een van de bouwblokken voor de vernieuwde strategische meerjarenagenda. Lees de terugblik op de speciale webpagina>>

Hart van Brabantdag 13 december

Bespreking van de oogst van de radendag en andere, hiervoor genoemde bouwblokken en accenten voor de visie en het handelingsperspectief 2019 – 2023. Overleg binnen de poho’s, door het ab van Regio Hart van Brabant en het ab van Midpoint Brabant. Aan de bestuurders wordt gevraagd in te stemmen met deze input en accenten voor de te actualiseren agenda. Ook worden zij ambtelijk geadviseerd om bijvoorbeeld bepaalde accenten te behouden, te versterken of aan te passen voor de komende periode.

Heisessie KGS 10 januari

Op 10 januari 2019 vindt de heidag van de kring gemeentesecretarissen plaats. Met ondersteuning door een gespreksleider wisselen de negen secretarissen en de regiosecretaris met elkaar van gedachten over ontwikkelingen binnen onze regionale samenwerking. Dit aan de hand van twee concrete thema’s, waarvan één de strategische meerjarenagenda 2019 – 2023 is. De kring bespreekt de samenwerking vanuit haar eigen rol; als medebewaker van de governance van Regio Hart van Brabant en als leverancier van capaciteit en kwaliteit voor de uitvoering in de komende periode.

Concept SMA 1

Met alle vergaarde input gaat de projectgroep half december schrijven aan een eerste versie van de geactualiseerde SMA. Dit concept wordt begin januari verstuurd aan het algemeen bestuur en de poho-voorzitters voor hun overleg op 18 januari 2018, als ook aan de poho- en intern coördinatoren, die zo gelegenheid hebben om binnen hun eigen gemeente of poho feedback op het concept op te halen en derhalve hun bestuurder(s) te adviseren.
Vervolgens gaan de pohovoorzitters en de voorzitter van de Bestuurscommissie Jeugd op 18 januari met het ab in overleg en komen ze samen tot een besluit over het concept voor de SMA 2019 – 2023.

Concept SMA 2 en mogelijkheid moties in te dienen

De terugkoppeling uit het overleg van het ab met de voorzitters van poho’s en de Bestuurscommissie Jeugd verwerkt de projectgroep, wat resulteert in concept SMA 2. Dit concept wordt verspreid naar de negen raden en colleges, en het ab van Midpoint Brabant. Als de raden een verenigde vergadering wensen, hebben zij tot 27 februari om hierop moties te formuleren. De raden bepalen daarbij zelf hoe ze de moties indienen (per raad, per partij per gemeente, per partij uit meerdere gemeenten, meerdere partijen uit meerdere gemeenten, et cetera). Deze moties worden verzameld door de gelegenheidsregiogriffie.

Hart van Brabantdag 14 maart

Tijdens deze Hart van Brabantdag worden de binnengekomen moties besproken door het ab van Regio Hart van Brabant en binnen de poho’s. De poho’s en BC Jeugd formuleren hun conceptreactie ten behoeve van het ab-overleg een week later.

Bepalen reacties op moties in ab 20 maart

De voorzitters van poho’s en de BC Jeugd worden wederom uitgenodigd om aan te sluiten bij een ab-vergadering, te weten op 20 maart. Dan bepalen zij met elkaar de inhoudelijke reacties op ingediende moties ten behoeve van de verenigde vergadering.

Verenigde vergadering 23 maart

Als tenminste drie gemeenteraden dat aanvragen, volgt er een verenigde vergadering. De poho-voorzitters vormen een voor de gelegenheid ingericht ‘regiocollege’ en reageren inhoudelijk op de ingediende moties.
Deze openbare vergadering is toegankelijk voor alle geïnteresseerden, maar enkel de raadsleden uit de negen gemeenten hebben stemrecht. Het algemeen bestuur neemt aangenomen moties mee in het vervolgtraject als zijnde zwaarwegend advies.

Definitief concept SMA

De projectgroep verwerkt in opdracht van het algemeen bestuur aangenomen moties in een definitief concept van de SMA 2019 – 2023. Dit wordt vervolgens door het bestuur verspreid naar de negen colleges (voor advisering aan de raden), de raden (ter vaststelling) en naar het ab van Midpoint Brabant (ter vaststelling).