Radendag

Zaterdag 17 november mochten we circa honderd gasten verwelkomen in het Van der Valk Hotel in Tilburg op de Hart van Brabant Radendag over de strategische meerjarenagenda 2019 - 2023. Tijdens deze dag waren de raadsleden uit de negen deelnemende gemeenten aan zet om mee te denken over en te werken aan de totstandkoming van deze strategische meerjarenagenda, die een visie voor 2030 zal omvatten, met een concreet handelingsperspectief voor 2019-2023. Tijdens de bijeenkomst schetste onze voorzitter Theo Weterings aanleiding en perspectief, gaf programmadirecteur Bas Kapitein een inkijk in de organisatie en het proces, en boden zes inspirerende sprekers hun visie op de toekomst van Midden-Brabant. Ook gingen de raadsleden in drie rondes uiteen in kleine groepen. Aan tien inhoudelijke tafels gaven zij daar punten van aandacht en concrete suggesties mee voor het nu, de toekomst 2030 en concrete uitvoeringsplannen 2019 – 2023. 

De opbrengst uit de radendag is van waarde als een van de bouwblokken voor de vernieuwde strategische meerjarenagenda. Tijdens de Hart van Brabantdag in december zal de opbrengst daartoe dan ook worden voorgelegd aan de bestuurlijke portefeuillehouderoverleggen en het algemeen bestuur.

Op deze pagina blikken we terug op:

 

Opening van de radendag

Ter opwarming nodigt dagvoorzitter Richard Engelfriet gemeenteraadsleden uit om via menti.com een mening te geven over het functioneren van de regio. Welk cijfer geeft u het functioneren van de regio, op een schaal van 1 tot 5? Daarbij staat een 1 voor 'slecht' en een 5 voor 'uitstekend'. Dit leverde direct interessante perspectieven op.

Opening Theo Weterings, voorzitter Regio Hart van Brabant
"Op de vraag over het functioneren van de regio, antwoord ik een 4. Het kan altijd beter, maar we zijn een heel eind op de goede weg. Heel tevreden dat veel mensen een 3 en een 4 geven, daarin zie ik een positieve insteek. We spreken van een nieuwe, geactualiseerde SMA om daarin de nieuwe generatie raadsleden de ruimte te geven om onderwerpen op de kaart te zetten voor 2030. Ook kunnen we focus en aanscherping overnemen uit de recent geformuleerde bestuurs- en coalitieprogramma’s. We doen deze aanscherping van de SMA in relatief korte periode, omdat samenwerkende regio’s krachtig kunnen staan zijn richting landsbestuur maar ook op Europees niveau. Het programma tijdens deze radendag is dusdanig ingericht dat je in discussie met elkaar highlights kunt vaststellen. Geef vandaag aan wat jullie ambities zijn dan kan het algemeen bestuur daar mee aan de slag."

Bas Kapitein, programmadirecteur regio Hart van Brabant van het programmabureau
"Er ligt een mooie SMA van 2016-2020, maar evengoed is het goed om te kijken of die nog houdbaar en actueel is. Nieuwe bestuursakkoorden, gesprekken binnen Midpoint Brabant, landelijke ontwikkelingen van wet- en regelgeving kunnen aanleiding zijn voor bijstellen van koers of aanbrengen van accenten. Om tot actualisatie van de SMA te komen, hebben we een aantal zaken ingericht. Het programmabureau faciliteert veel, de gelegenheidsregiogriffie en de klankbordgroep van raadsleden hebben meegeholpen in de voorbereiding van deze dag. Na deze radendag is een volgend moment Hart van Brabantdag op 13 december. We verzamelen, samen met Birch Consultants, data in interviews, analyse vanuit bestuursakkoorden en evidence based trendanalyse. De hele verzameling leidt in december tot een eerste product. Dit wordt begin januari ambtelijk en bestuurlijk besproken. Eind januari gaat het naar colleges en gemeenteraden voor een review. Afhankelijk van raden die een verenigde vergadering willen hiervoor, zou deze in maart 2019 kunnen worden georganiseerd. Dit zou kunnen leiden tot aanpassing van het stuk en in een vorm die u wenst.
Tot slot het filmpje Civil society ter inspiratie over een toekomstbestendige samenwerking, zoals we die in deze regio willen nastreven."

72194 0008
72194 0019
72194 0027
72194 0043
72194 0051
72194 0060
72194 0085
72194 0088
Mentimeter
tweet--2018-11-22 1034
tweet-2018-11-22 1031
tweet-2018-11-22 1033
tweet-2018-11-22 1033a
tweet-2018-11-22 1035-kopie
tweet-2018-11-22 1035
tweet-2018-11-22 1036
tweet-2018-11-22 1037
tweet-2018-11-22 1037a
tweet-2018-11-22 1037b

 

Civil Society

Terug naar boven

Inspiratie vanuit het sociaal domein

Albert-Jan Kruiter – Instituut voor Publieke Waarden
"In de huidige SMA (2016-2020) staat dat het effectiever, goedkoper, beter moet. Nergens staat vermeld dat het rechtmatig moet. Als het gaat om samenwerking in Regio Hart van Brabant op het gebied van Wmo en Jeugdwet, loopt Regio Hart van Brabant voorop. Het is een fragiel systeem, zeker als we met financiële tekorten kampen, val niet terug maar kies de weg vooruit. Het jaar 2015 was een decentralisatie jaar, 2016 was transitie en nu komen we in transformatie terecht. Neem de tijd om daar goed over na te denken. Kijk eerder tien jaar vooruit dan twee jaar. Jullie zijn een van de weinige mensen in het systeem die de rust kunnen en moeten bewaren. Een integrale aanpak is nodig: als je op zorg wilt bezuinigen, moet je investeren in sociale zekerheid. Er is behoefte aan een groot ontschot budget sociaal domein voor integrale aanpak. Integrale data verzameling. Maak u er maar vast klaar voor. Dat moet op uw gezamenlijke SMA staan!"

Lian Smits – Sterk Huis
"We doen op dit moment niet de dingen die het beste helpen. We wachten tot het probleem heel groot is en dan gaan we ingrijpen. Met als gevolg: langdurige trajecten die veel geld kosten. Mijn pleidooi en bezinningsmoment in de transformatie: van individueel en probleemgestuurd naar collectief en preventies. Hoe gaan we de volgende fase anders en voor kinderen en gezinnen beter inrichten?
Data die we tot onze beschikking hebben, moeten we gebruiken om te weten waar kwetsbaarheden (gaan) ontstaan. Op die manier staan we aan de voorkant steviger in ons beleid. Durf anders te denken dan we nu doen. Wat gaan we meten? Meten we naast aantallen ook kwaliteit? Geld is niet het probleem: we moeten het anders organiseren. Ik ben blij dat we als regio bij het Rijk op de agenda staat die het samen doet en echt op zoek is naar de andere manier van werken. Meer van hetzelfde gaat ons niet helpen, daar is iedereen het over eens. Ik hoop van harte dat u daar aan meebouwt de komende jaren."

72194 0097
72194 0128
72194 0135
72194 0150
72194 0160 1
tweet-2018-11-22 1043
tweet-2018-11-22 1043a
tweet-2018-11-22 1043b

Terug naar boven

Eerste ronde tafelgesprekken

In de eerste ronde beginnen we met het ‘nu’. We starten met ‘leestijd’ van een samenvatting van gerealiseerde doelen uit SMA 2016-2020. Er zijn tien tafels ingericht met een eigen thema. Naast de portefeuilles van de domeinen mens en samenleving, leefomgeving en milieu en economie zijn er ook tafels over positionering en governance. Lees voor een samenvatting van de tafelgesprekken het volledige verslag van Birch Consultants.

72194 0169
72194 0172
72194 0174
72194 0184
72194 0188
72194 0195
72194 0197
72194 0208
72194 0217
72194 0226

Terug naar boven

Inspiratie vanuit kennisinstellingen

Emile Aarts – Universiteit van Tilburg
"Volgend jaar vieren we honderd jaar hoger onderwijs in Tilburg en omgeving. Deze aandacht kunnen we in ons regionale voordeel laten werken. Vroeger vormde het onderwijs het DNA van Tilburg. Waarde creëren uit data, gezondheid, maatschappij en dat meer werkbaar maken. We zijn verbindingen aan het maken. Claim to fame uitbreiden over provinciegrenzen. Brabant is dé onderwijsprovincie van Nederland, ook internationaal gezien. Het enorme bedrijfsleven om ons heen schreeuwt om talent. De digitalisering is daarvan de inhoudelijke component. We hebben veel te bieden als regio!"

Jeanne Nuijten – ROC Tilburg
"Mbo’ers zijn de motor van onze economie. In Midden-Brabant is 80% mbo-opgeleid, stelt zij. Om een gezonde economie te blijven, moet de regio enorm inzetten op leven lang ontwikkelen. Bedrijven meenemen in nieuwe ontwikkelingen, nieuwe beroepen, nieuwe bedrijfsvoering om ze gezond te houden. Het ideale scenario voor mij is een goed functionerend ecosysteem. Voortdurend in gesprek over werknemer, mensen met uitkering richting de arbeidsmarkt te begeleiden. Bundel uw krachten en kijk breder dan je eigen gemeente. Samen een prachtig opleidingsportfolio samenstellen. Dan neemt de slagkracht toe."

72194 0241
72194 0302
72194 0307
72194 0316
72194 0319
72194 0325
72194 0329
tweet-2018-11-22 1040
tweet-2018-11-22 1042

Terug naar boven

Tweede ronde tafelgesprekken

Deze ronde een ‘tabula rasa’. Een wit blad. Een nieuwe groep, met een nieuw thema. We gaan de toekomst in. Durf te dromen Regio Hart van Brabant van de toekomst! Lees voor een samenvatting van de tafelgesprekken het volledige verslag van Birch Consultants.

72194 0333
72194 0338
72194 0350
72194 0354
72194 0357
72194 0360
72194 0369
72194 0372
72194 0377
72194 0380
72194 0388
72194 0393
72194 0398
72194 0400
72194 0408
72194 0410
72194 0422
72194 0431
72194 0437
72194 0439

Terug naar boven

Inspiratie vanuit het bedrijfsleven

Marcel Houben – DRI Rubber
“Als we nog langer wachten hoeven we niks meer te doen, want dan doet de natuur het voor ons. Bij twee familiebedrijven actief. Droom die ik heb: totale energierekening (80-90mln) binnen de lokale samenleving houden. De restwarmte van Waalwijk in kaart gebracht in de Warmtekansenkaart.
Het kost 400-500 miljoen om dit te realiseren. Energie inzetten voor opleiding, onderwijs, werkgelegenheid. Een plaatje van een bijpassende governance bij zo’n aanpak."

Hugo Leijtens – Digital MKB
"Praktisch voorbeeld van een stukje innovatie. Geboren en getogen in Waalwijk. Internationale carrière doorgemaakt en uiteindelijk weer in Waalwijk beland. Hoe kan ik met mijn kennis een nuttige bijdrage leveren aan de samenleving in deze regio? Een digitale transformatie voor het mkb versterken. Er is sprake van een gat tussen waar de wereld naartoe gaat en waar de gemiddelde ondernemer zich op dagbasis mee bezig houdt. Groot thema voor mkb’ers is parkeren: wordt vaak doorgestuurd naar gemeenten. Kosten van parkeren overdragen aan de ondernemers; kosten neerleggen bij de partijen waar en hoort. Komt u met de fiets in de stalling, dan wordt u beloond met een drankje. Allerlei initiatieven en concrete voorbeelden om de ondernemers."

72194 0469
72194 0472
72194 0489
72194 0505
72194 0517
tweet-2018-11-22 1041
tweet-2018-11-22 1042

Terug naar boven

Derde ronde tafelgesprekken

Welke activiteiten en opdrachten kunnen concreet worden geformuleerd voor de periode 2019-2023? Lees voor een samenvatting van de tafelgesprekken het volledige verslag van Birch Consultants.

72194 0538
72194 0542
72194 0548
72194 0557

Terug naar boven

Plenaire terugkoppeling en afsluiting

Hieronder de toelichting van een aantal poho-voorzitters in de vorm van een samenvatting van de ingebrachte inhoud tijdens deze dag. Deze lijst is niet compleet, omdat niet alle poho-voorzitters aanwezig konden zijn om een samenvatting te verzorgen.

Mens & Samenleving - Jeugd
Door: Aletta van der Veen – poho-voorzitter Jeugd
Gependeld tussen alles voor sociaal domein en Jeugd. Het is heel moeilijk om uit de casuïstiek te komen. Moeilijk om een duidelijke formulering te kiezen voor SMA.
Wel paar zaken die goed passen bij weg die we al zijn ingeslagen. Ontschotten, zowel financieel als praktisch.

Mens & Samenleving – Wmo
Door: Peter van Steen – poho-voorzitter maatschappelijke ontwikkeling
Ontschotting kwam heel duidelijk naar voren. Overeenkomst met Jeugd. Regionaal, maar ook gemeentelijk. Per domein ontschotten. Op dit thema: dichtbij de mensen blijven. In de buurt, in de wijk zaken ontwikkelingen die voor onze inwoners belangrijk zijn. Regionale samenwerking als back-up voor nieuwe ideeën, proeftuinen bij ons te implementeren. Veel betrokken mensen met visie op de inhoud. Inclusie maatschappij. Thema’s die we mee moeten nemen. De punten die Aletta al mee gaf, die onderwerpen zijn inderdaad ook aan de orde. Daar kunnen we ook echt iets mee.

Mens & Samenleving - participatie
Door: Gerrit Overmans – poho-voorzitter arbeidsparticipatie
Blij om ook eens te denken voor lange termijn personeelsvraagstukken. Nu heel day-to-day invulling.
Werkloketten bekender maken bij werkgevers. Opdracht: lokale bedrijfsleven meenemen bij alles waar we mee bezig zijn. Inclusief echt inclusief: oudere werknemer, >45 jaar. Durven zien dat zij al veel waarde hebben en te bieden hebben.

Leefomgeving & Milieu - Mobiliteit
Door: Rolf Vullings – poho-voorzitter mobiliteit
De ruit voor de snelwegen. 629 gaan we realiseren, weten we zeker.
Fietsroute ook dwars door Waalwijk. W2-station. Heel graag in Hart van Brabant.

Economie
Door: Ronald Bakker, poho-voorzitter economie
Huisvesting viel op. Niet alleen arbeidsmigranten, maar ook huisvesting in het algemeen. Interessante huisvesting kan mensen elders uit Nederland hier naartoe trekken. Dat is een belangrijke economische stimulans. Circulaire economie, duurzaamheid. We moeten niet iets nieuws verzinnen. Alles wat goed gaat, moeten we vooral blijven doen.

Midpoint Brabant: voelt soms als ver weg. We initiëren veel projecten, we proberen veel. We moeten ook durven falen. “Er staat zoveel op het lijstje, kan er niet wat worden opgeruimd?” In het algemeen: we meten, proberen en initiëren, maar ook vaststellen om succes te beoordelen en soms ergens van af stappen. Leren en falen, vallen en opstaan: zo komen we verder.

Slotwoord Theo Weterings
Naast de doelstellingen die poho’s hierboven formuleren, zijn er nog een paar andere thema’s en inhoudslijnen benoemd:

 • Binnen financiële kaders naar systeemwijzigingen en andere aanpak. Meer vanuit mens, gezin en kind denken.
 • Onderwijs en arbeidsmarkt als nadrukkelijker thema in de SMA.
 • Ontschotten verder samenvatten als ‘minder systeemdenken’.
 • Hart van Brabant als onderwijsregio profileren.
 • Grootste werkgevers die we hebben: zorg en onderwijs.
 • Hoger onderwijs bestaat al meer dan honderd jaar in onze regio. In 2019 het jaar van ‘emancipatie van het hoger onderwijs – honderd jaar in de regio’.
 • Aandacht voor circulair en duurzame leefomgeving. In het oude denken de harde en zachte sector. We willen in een veilige, gezonde omgeving leven. Leven lang ontwikkelen en gezond opgroeien in deze regio.
 • In 2030 nog meer voorlopers in deze regio.
 • Governance en positionering: uitgaan van de eigen kracht van de negen deelnemende gemeente. Wat doet elke gemeente al? Zijn we bereid om die parel vanuit die gemeente gezamenlijk te gaan brengen. Wat zijn dan de parels van de regio gezamenlijk?
 • Regionale samenwerking kan goed bestaan naast lokale eigenheid. Wat ons gezamenlijk bindt en we naar buiten willen uitdragen.
 • Eerst de inhoud, dan positie en dan governance. Meer doen aan informatieverstrekking aan raden, gezamenlijkheid zichtbaar maken, is er mogelijkheid om meer interactie te doen tussen raadsvertegenwoordigers en bestuurders in de poho. Zijn we bereid om regiobelang boven eigen belang te stellen? Daarna gaat het over de kolom financiën. Nadat prioriteiten zijn gesteld, doelstellingen zijn geformuleerd en vertrouwen vanuit gemeenteraden in regionale samenwerking is uitgesproken. Dan is het verschuiven van bijdragen en we zelfs voordelen kunnen halen door het samen doen.

72194 0566
72194 0575
72194 0578
72194 0580
72194 0584
72194 0592
72194 0598
72194 0607
72194 0616
72194 0627
72194 0632
72194 0637
72194 0642
72194 0648
72194 0659
72194 0669
72194 0677
72194 0680
tweet-2018-11-22 1032
tweet-2018-11-22 1034
tweet-2018-11-22 1039
tweet-2018-11-22 1039a
tweet-2018-11-22 1040
tweet-2018-11-22 105a

Terug naar boven

 
 

 

 


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring