Governance-onderzoek

Dit is een onderzoek naar het optimale type bestuurlijke samenwerking om effectief en efficiënt de doelen uit de strategische meerjarenagenda 2019-2023 te realiseren. Doel is om zowel effectief als transparant te zijn zodat deelnemende gemeenten, hun raadsleden en andere belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen volgen waarom we welke keuzes maken.

 • Resultaten en plannen

  Eind oktober 2020 vond een workshop plaats met de begeleidingscommissie van het governancetraject. Daarin zijn oplossingsrichtingen bedacht voor mogelijke obstakels. In december 2020 was er een brede gespreksavond waar dit toen verder is aangescherpt. De registratie van deze gespreksavond, de presentatie en de vragen via Mentimeter en sms zijn te vinden op www.regio-hartvanbrabant.nl/downloads/raadszaken

  Op 25 februari 2021 verscheen de eindrapportage ‘Balanceren, verbinden en schakelen - Een onderzoek naar de toekomst van regionale samenwerking in Regio Hart van Brabant’. De conclusie luidt dat de regio grote ambities heeft en voor grote uitdagingen staat. Over de samenwerking overheerst tevredenheid, maar er is nog ruimte voor verbetering in het aanbrengen van een betere balans. De samenwerkingsagenda is ambitieus, terwijl de beschikbare middelen en capaciteit op regionaal niveau beperkt zijn, de betrokkenheid van de raden nog onvoldoende en de democratische legitimatie van regionale besluiten en uitvoering een zorgpunt is. Dat vraagt om permanent balanceren, verbinden en schakelen. Met de publicatie van de eindrapportage is het onderzoek en daarmee het project afgerond.

 • Positie binnen de organisatie

  Programma's > Governancetraject > Algemeen Bestuur

 • Samenhang met de strategische meerjarenagenda

  Het governancetraject is de schakel tussen de strategische meerjarenagenda en de uitvoering van het voorgenomen beleid.

 • Doelstelling

  Ervoor zorgen dat alle bij de Regio Hart van Brabant en haar beleid betrokkenen aangehaakt blijven en dat transparant is hoe beleid voorgenomen, ingevoerd, geïmplementeerd en uitgevoerd wordt.

 • Vertrekpunt

  Regio Hart van Brabant is een gemeenschappelijke regeling (GR), in de vorm van verlengd lokaal bestuur. Dat betekent dat we uitgaan van het beginsel van autonomie van het lokale bestuur. De regio biedt een overlegstructuur en heeft als doel om 'samen te werken om regionale opgaven te identificeren en op basis daarvan gezamenlijk beleid op te stellen en gezamenlijke projecten te definiëren, te initiëren en uit te voeren, dan wel projecten ter uitvoering op te dragen, aan te bieden of aan te besteden aan gelieerde- en derde partijen, waaronder Midpoint Brabant.'
  (GR Regio Hart van Brabant, artikel 2 doelstelling)

  Het Algemeen Bestuur, gevormd door de negen burgemeesters, is opdrachtnemer van de colleges van de deelnemende gemeenten en via deze van de raden. We hebben geen regioraad. Vanuit het uitgangspunt van verlengd lokaal bestuur participeren bestuurders in Regio Hart van Brabant en leggen daarover verantwoording af aan hun eigen raad. 

  Regio Hart van Brabant is een netwerkorganisatie. Dat betekent dat de organisatie wordt gevormd door medewerkers uit het netwerk: bestuurders en ambtenaren van de negen gemeenten. Op basis van expertise en beschikbaarheid wordt capaciteit vanuit de gemeenten aangewend voor regionale projecten en programma’s. Het netwerk wordt ondersteund door een compact programmabureau

 • Aanpak

  In overleg, met workshops en door elkaar uit te dagen in het stellen van de juiste vragen kwamen projectteam en begeleidingscommissie tot een effectief, democratisch legitiem, transpa­rant bestuur. Het proces is van zeer nabij gevolgd door de Kring van Gemeentesecretaris­sen van de Regio Hart van Brabant. Doel was te komen tot ‘de verbinding tussen droom en daad’. Door waar mogelijk vast te houden aan de huidige praktijk, waarbij gemeenten capaciteit leveren. Waar de grenzen van dat model in zicht kwamen, zijnvoorstellen voor vernieuwing en verbetering aangedragen.

 • Projectleiding

  Het project is afgerond, projectleider en projectteam zijn niet meer actief. Projectleider was prof. dr. Martijn Groenleer (Hoogleraar Regionaal Recht en Bestuur Tilburg University). Het projecttem bestond uit Tilburg University: prof. dr. Martijn Groenleer, prof. mr. dr. Stavros Zouridis, prof. dr. Frank Hendriks, postdoc onderzoeker en student-assistent Kwink Groep: ir. Maarten Noordink en junior onderzoeker.

 • Bestuurlijk opdrachtgever

  Het Dagelijks Bestuur van Regio Hart van Brabant.

 • Ambtelijk opdrachtgever

  Miriam Oosterwijk, in samenwerking met de kring van Gemeentesecretarissen (KGS) van de Regio Hart van Brabant.

 • Begeleidingscommissie

  De begeleidingscommissie is na afronding van het onderzoek van haar taak ontheven. De commissie bestond uit een vertegenwoordiging van alle gemeenten en van alle betrokken gremia, zoals het Algemeen Bestuur, de Kring van gemeentesecretarissen, poho-voorzitters, de bestuurscommissie jeugd, de kring van griffiers, intern coördinatoren en de klankbordgroep governance uit de raden. Deelnemers zijn:

  • Theo Weterings (voorzitter Regio Hart van Brabant, burgemeester gemeente Tilburg)
  • Miriam Oosterwijk (directeur programmabureau Regio Hart van Brabant)
  • Henk van Noort (gemeentesecretaris Dongen)
  • Anne-Floor Heijerman (griffier gemeente Loon op Zand)
  • Timon Klerx (raadslid, gemeente Waalwijk)
  • Cathy Noordergraaf (raadslid gemeente Hilvarenbeek)
  • Linda van Gerwen (intern coördinator, gemeente Goirle)
  • Hans de Kort (intern coördinator, gemeente Heusden)
  • Aletta van der Veen (voorzitter van de bestuurscommissie Jeugd, wethouder gemeente Gilze en Rijen)
 • Fase van het project

  Afgerond. Het onderzoek is klaar, het rapport gepubliceerd. 

 • Looptijd en bestuurlijke besluitvorming
  • Mei 2021: bespreking rapport ‘Balanceren, verbinden en schakelen - Een onderzoek naar de toekomst van regionale samenwerking in Regio Hart van Brabant’ in een Verenigde Vergadering van de negen Hart van Brabant-gemeenteraden.
  • Oktober 2021: finale besluitvorming door het Algemeen Bestuur van Regio Hart van Brabant.
 • Betrokken partijen

  Kring gemeentesecretarissen (KGS), Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB) van de regio Hart van Brabant. Daarnaast: poho-coördinatoren, werkgroepvoorzitters, programmabureau, griffies en Midpoint Brabant.

  Klankbordgroep Governance
  Speciaal voor dit traject is een klankbordgroep Governance samengesteld, met raadsleden uit alle negen gemeenten en twee griffiers. Deze klankbordgroep brengt de aandachtspunten uit de raden naar voren in het onderzoek, vertegenwoordigt de raden en draagt zorg voor verbinding en tussentijdse terugkoppeling richting de negen gemeenteraden. De klankbordgroep blijft in functie tot de finale besluitvorming in oktober 2021. Lees meer over deze klankbordgroep en de deelnemers >

 • Deelnemende gemeenten

  Alle negen Hart van Brabantgemeenten.

 • Financiering (aard en omvang)

  Begroting, ‘Ontwikkeltraject Governance GR Regio Hart van Brabant’, € 90.000 (p.64).

 • Contact

  Meer weten over het governancetraject bij Regio Hart van Brabant? Neem dan contact op met Miriam Oosterwijk, programmadirecteur. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 2059 3954.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.