Regionaal programma Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2019-2021: Veiligheid voorop!


wijzende vinger naar rechts  in het projectenoverzicht staat de meest actuele informatie over huiselijk geweld en kindermishandeling >


Iedereen heeft recht op een veilige thuisbasis. Daarom maakt Regio Hart van Brabant zich sterk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Er gebeurt al veel maar de problematiek blijkt hardnekkig. Dat blijkt ook weer uit cijfers van het Centraal Bureau Statistiek (CBS) en het Verweij Jonker Instituut. Een andere manier van werken en organiseren is nodig om de zorgwekkende cijfers te laten dalen. Daarom komt er een Centrum voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Webpagina HGKM

Cijfers

Het CBS houdt cijfers over huiselijk geweld per regio bij. In onze regio zijn relatief veel adviesaanvragen en meldingen. In 2019 kwamen hier bijvoorbeeld 36 adviesaanvragen per 10.000 inwoners binnen. Landelijk is dat gemiddeld 31. En er waren hier 48 meldingen bij Veilig Thuis per 10.000 inwoners. Landelijk is dat gemiddeld 38. Ook de ernst van de meldingen was in Midden-Brabant hoger dan landelijk. Het CBS geeft niet aan waarom de cijfers hier hoger dan gemiddeld zijn.

Het Verweij Jonker Instituut volgt gezinnen na een melding bij Veilig Thuis. In onze regio geeft 86% van de gezinnen die gemeld worden bij Veilig Thuis aan dat er meer dan 22 incidenten van geweld per jaar plaatsvinden. Na 1 jaar hulp is dit gedaald naar 62%. Hulp maakt dus verschil, maar toch blijft het probleem zorgwekkend. Bij de gemelde gezinnen ervaart 51% van de ouders opvoedstress en is in 39% van de gezinnen sprake van alcoholmisbruik. Het Verweij Jonker Instituut ziet geen toename van geweld door de coronacrisis. Het instituut geeft als mogelijke verklaring dat de gezinnen al voordat de maatregelen in gingen geïsoleerd leefden. Hun leefsituatie is weinig veranderd door de coronamaatregelen.

Regionale aanpak

Om de problemen aan te pakken loopt al enige tijd een Regionaal Programma Huiselijk Geweld. Recent zijn goede samenwerkingsafspraken gemaakt tussen Veilig Thuis en de sociale wijkteams in de gemeenten in onze regio. Ook is een Taskforce Kindermishandeling actief en wordt komende jaren een Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling opgericht. In dit centrum komt alle benodigde deskundigheid samen. De gezinnen waar het geweld plaats vindt staan centraal. We kijken met hen wat nodig is om het geweld duurzaam te stoppen.

Onze regionale aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling hangt nauw samen met Jeugdhulp. Specifiek over Jeugdhulp lees je verderop onze website meer >

Zorgen om een kind

Voor inwoners en professionals in de regio Hart van Brabant is de website zorgenomeenkind.nl ontwikkeld. Kindermishandeling is namelijk niet altijd even duidelijk herkenbaar. Het gaat niet alleen om fysiek geweld maar het kan ook gaan om verwaarlozing, uitschelden of kleineren. Daarom is het zo belangrijk dat mensen dit leren herkennen en weten wat ze kunnen doen. Daar helpt deze website bij.

Voor ouders die gaan scheiden is de website alsjeuitelkaargaat.nl ontwikkeld. Deze site geeft inzicht in het totale scheidingsproces, biedt een checklist op maat en benut ervaringskennis van gescheiden ouders als belangrijke en helpende kennisbron.

Algemene informatie

Positie binnen de organisatie

Domein: Mens & Samenleving
Portefeuillehouderoverleg: Sociaal

Projecttitel

Regionaal Programma Huiselijk geweld en Kindermishandeling 2019-2021: Veiligheid voorop!

Samenhang met strategische meerjarenagenda

Het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling past in de strategische meerjarenagenda binnen het programma Mens & Samenleving. Het raakt zowel aan Veiligheid, zorg en leefbaarheid als aan Jeugd (kindermishandeling).

Doelstelling

Het voorkomen en duurzaam stoppen van geweld. Dit draagt eraan bij dat elke inwoner in de regio Hart van Brabant veilig is en zich veilig voelt zodat hij/zij zich maximaal mogelijk kan ontwikkelen, ontplooien en kan meedoen in de samenleving.

Aanpak

Het regionaal programma is opgebouwd uit zes ontwikkellijnen:

 • Vergroten van de effectiviteit van de systeemgerichte ondersteuning
 • Komen tot een multidisciplinaire aanpak in de keten
 • Versterken van de lokale infrastructuur
 • Sneller erbij: preventie en vroegsignalering
 • Aanpakken van complexe scheidingen
 • Specifieke aandacht voor kindermishandeling

Grote projecten zijn de Taskforce Kindermishandeling, de aanpak wijzer scheiden en de ontwikkeling van het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Gewenste opbrengst

 • Hulpverleners vragen in een eerder stadium om advies: het percentage adviesvragen (stap 2 van de meldcode) stijgt t.o.v. het percentage meldingen (stap 5 van de meldcode).
 • Adviesvragers voelen zich ondersteund door Veilig Thuis en kunnen adequaat acteren n.a.v. het door Veilig Thuis gegeven advies.
 • Plegers en slachtoffers voelen zich ondersteund en geboden hulpverlening wordt als passend ervaren.
 • Herhaling van geweld wordt voorkomen: het percentage casussen dat al eerder is behandeld door Veilig Thuis daalt.
 • Hulpverlening signaleert adequaat; het percentage meldingen op basis van de meldcode stijgt verhoudingsgewijs t.o.v. het percentage politiemeldingen.
 • Voor zwaardere zaken huiselijk geweld vindt met expertise van specialistische partners een integrale beoordeling plaats, wordt een integraal, veiligheids- hulpverlenings- en herstelplan opgesteld.
 • De doorlooptijd tussen melding en start hulpverlening is kort.
 • Werkprocessen zijn sluitend. Hulp komt altijd tot stand na een huiselijk geweld, tenzij Veilig Thuis op inhoudelijke gronden oordeelt dat hulp niet nodig is. Dit geldt zowel voor plegers, slachtoffers als kinderen.
 • Het uitgangspunt één gezin, één plan, één coördinator krijgt vorm; er is een systeemgericht hulpverleningsplan waar coördinatie op zit.

Projectleider

Marieke Blanken, projectleider Huiselijk geweld

Bestuurlijk opdrachtgever

Rolph Dols, wethouder gemeente Tilburg
Specifiek m.b.t. kindermishandeling: bestuurscommissie Jeugd Regio Hart van Brabant

Ambtelijk opdrachtgever

Harrie Timmermans, gemeentesecretaris Heusden
In samenwerking met Frans Swinkels, directeur sociaal domein gemeente Tilburg
Gedelegeerd opdrachtgever: Donald Kwint, beleidsmedewerker gemeente Tilburg

Betrokken partijen

O.a. de Hart van Brabantgemeenten, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, ministerie van Justitie en Veiligheid, Veilig Thuis, zorgaanbieders, justitiële keten, sociale wijkteams

Gemeente Tilburg is centrumgemeente voor Regio Hart van Brabant

Financiering

Naast een regionale bijdrage aan het Veiligheidshuis wordt het programma mede betaald vanuit Rijkssubsidie (landelijk programma Geweld hoort nergens thuis).

Meer weten?

Marieke Blanken, projectleider Huiselijk geweld, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 5269 8281
Donald Kwint, beleidsmedewerker, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 5379 7394 of Maaike de Pijper, beleidsmedewerker, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 2963 4388

Zie ook

 


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring