Veiligheid, zorg en leefbaarheid

Veiligheid

Veiligheid en leefbaarheid zijn al jaren een bestuurlijke prioriteit. Vanuit de verantwoordelijkheid van de samenwerkende burgemeesters en bestuurders in het sociaal domein wordt invulling gegeven aan veiligheid en zorg voor onze inwoners. In de regio wordt ingezet op veiligheid en leefbaarheid in de alledaagse woon- en leefomgeving, in de wijk, de buurt en de straat. Daarbij streven we naar inclusieve en veilige wijken.

De domeinen van zorg en veiligheid worden nog nadrukkelijker verbonden en doorontwikkeld. Via het Zorg- & Veiligheidshuis wordt overleg gevoerd met twintig maatschappelijke instanties, gericht op jeugd, veelplegers, slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en personen met meervoudige en complexe problematiek. De aanpak van verwarde personen en complexe casuïstiek, de re-integratie van (ex)gedetineerden en een vernieuwende aanpak daarin blijft de komende jaren de nodige aandacht vragen. Met maatschappelijke partners werken we aan innovatieve oplossingen op het gebied van veiligheid. Zoals samen met Midpoint Brabant en Brainport Development in het Dutch Institute for Technology, Safety and Security (DITSS).

Via de Districtelijke Driehoek worden afspraken gemaakt met politie en het Openbaar Ministerie over veiligheid en de aanpak van WOS-feiten: woninginbraken, overvallen en straatroof, maar ook over politie-inzet bij grote evenementen en jeugdoverlast. De zogenaamde ondermijnende criminaliteit (vormen van georganiseerde misdaad die een bedreiging vormen voor de integriteit van de samenleving, zoals belastingontduiking, fraude, drugshandel en mensenhandel) blijft expliciet op de regionale agenda. De maatschappelijke weerbaarheid van burgers en de weerbaarheid van de overheid inzake de aanpak van ondermijning krijgt nog steeds hoge prioriteit.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.