4477 jongeren op bankje2

Resultaatgestuurde inkoop is geen doel op zich, maar een instrument om jeugdhulpaanbieders in staat te stellen te doen wat nodig is en dat gemakkelijker te maken. Het stimuleert het denken vanuit de leefwereld van kinderen, jongeren en hun ouders en niet vanuit regels en procedures.

Op 1 januari 2017 is de inkoop van de jeugdhulp in Regio Hart van Brabant overgegaan van producten met vaste tarieven en vaak een vast aantal behandelingen naar resultaatgerichte arrangementen. Deze arrangementen bieden jeugdhulpaanbieders meer ruimte om te bepalen welke zorg ze hoe vaak en waar willen inzetten. Lees hoe dit in de praktijk werkt >

Actueel: spelregels coronacompensatie zorgaanbieders

Regio Hart van Brabant kent een Algemene Subsidieverordening Gemeenschappelijke Regeling die als set spelregels in acht wordt genomen bij het verlenen en vaststellen van incidentele subsidies (coronasteun aan zorgaanbieders). Download: Spelregels incidentele subsidie Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant ten behoeve van de coronacompensatie voor zorgaanbieders.

Uitgangspunten resultaatgestuurde inkoop

  • duidelijke rolverdeling: toegang (gemeente) bepaalt wat, jeugdhulpaanbieder bepaalt hoe:
  • hulp die effectief is (gericht toewerken naar resultaat);
  • ruimte voor maatwerk;
  • ruimte voor innovatie;
  • ruimte voor samenwerking;
  • vertrouwen in elkaar.

De bedoeling

De 9 gemeenteraden in Regio Hart van Brabant hebben in december 2017 de nieuwe koers voor de jeugdhulp vastgesteld onder de titel ‘Samen met de Jeugd’. Hierin staan de ambities voor de jaren 2018 en verder. Het is de bedoeling dat resultaatgestuurde inkoop bijdraagt aan de bouwstenen in de Koers Jeugdhulp. Dat lukt als volgt:

Het kind écht zien, aandacht

Resultaatgestuurd samenwerken staat een brede kijk op de situatie van een kind of jeugdige voor, waarin álle factoren die van invloed zijn, worden meegenomen. Daar hoort bij dat de aandacht niet alleen uitgaat naar het probleem, maar ook naar de dromen, talenten en mogelijkheden van een kind en de mensen die het om zich heen heeft. Resultaatgestuurd samenwerken betekent ook samen met het kind en het gezin beslissen waar de aandacht (als eerste) naartoe moet: welke resultaten zijn haalbaar gezien de omstandigheden en verbeteren de situatie het meest?

Erbij zijn

Gericht toewerken naar het resultaat dat kinderen en jeugdigen afspreken met jeugdhulpaanbieders en toegangsteams houdt onder meer in dat de jeugdhulpaanbieder dáár is waar hij de meeste waarde kan toevoegen. In veel gevallen is dat in de directe omgeving van een kind: thuis of op school bijvoorbeeld of bij de sportclub. De resultaatgestuurde manier van inkopen geeft jeugdhulpaanbieders alle vrijheid om te bepalen waar en hoe zij hun werk het beste kunnen doen. De conventies van vaste, eigen locaties mogen overboord.

In verbinding werken

In het zogenoemde ‘7-Stappenplan’ is de taak- en rolverdeling tussen jeugdhulpaanbieders, toegangsteams en gemeentelijke backoffices vastgelegd. Hierdoor kunnen zij samen passende hulp bieden. Doordat we in 2019 met arrangementen werken voor nagenoeg alle specialistische jeugdhulp, wordt het voor jeugdhulpaanbieders gemakkelijker om verschillende zorgaanbieders samen te laten werken voor één cliënt. De te behalen resultaten worden nadrukkelijk samen met de jeugdige afgesproken. Om de gezamenlijk bepaalde resultaten te behalen, wordt de invloed van de omgeving van een kind en de positieve bijdrage die de omgeving kan leveren, nadrukkelijk meegenomen. Binnen het arrangement doen we wat nodig is voor het kind en is er ruimte voor maatwerk.

Veiligheid voorop

Wanneer de veiligheid van het kind in het geding is, is regie cruciaal. Resultaatgestuurd werken zorgt ervoor dat verschillende aanbieders binnen één arrangement met elkaar samenwerken. De systematiek vereist dat de hoofdaannemer de regie houdt op álle zorg die geboden wordt.

Een andere, nieuwe manier van werken

Resultaatgestuurd werken is een andere, nieuwe manier van werken, denken en doen die tijd nodig heeft om te landen binnen alle betrokken organisaties. Teams en individuele medewerkers hebben gemiddeld 5 jaar nodig om een transformatie als deze te doorleven en doorvoelen. Tegelijkertijd hebben de gemeenten binnen Regio Hart van Brabant diezelfde tijd nodig om de methodiek verder door te ontwikkelen, uitvoeringsproblemen op te lossen en nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. De jeugdhulpaanbieders, toegangsteams en sociale wijkteams en gemeentelijke backoffices die resultaatgestuurd moeten denken en werken, moeten oude patronen doorbreken en dat is best ingewikkeld. Het is net als met het opruimen van een kast. Voordat alles weer soort bij soort en kleur bij kleur op de planken ligt, hebben álle spullen op de grond gelegen. Eerst wordt het alleen maar rommeliger. Later zie je het resultaat van alle energie die je erin hebt gestoken.

Uitvoering resultaatgestuurde inkoop Jeugdhulp

Praktische informatie over de uitvoering van resultaatgestuurde inkoop van Jeugdhulp staat op de website van Zorg in Regio Hart van Brabant > Deze website is speciaal ontwikkeld voor jeugdhulpaanbieders onze regio. Ook toegangsteams en sociale wijkteams maken er gebruik van.