Arbeidsparticipatie

De regio werkt!

Een intensieve samenwerking voor een goed functionerende arbeidsmarkt. Daarvoor staan de regiogemeenten in Midden-Brabant. Met een actieprogramma werkt de regio hard aan het regionaal arbeidsmarktbeleid.

De regio kent sinds 2010 de Taskforce Arbeidsmarkt Hart van Brabant. Die bestaat uit leden van de drie O's. Zij vertaalden in 2011 onder meer de oplossingen voor gesignaleerde, regionale arbeidsmarktknelpunten in concrete acties. De portefeuille Arbeidsparticipatie voert het actieprogramma uit, dat een plus is op de bestaande lokale of sub regionale initiatieven. Die uitvoering gebeurt in nadrukkelijke samenhang met de prioriteiten in de portefeuille maatschappelijke ontwikkeling & jeugd en jeugdgezondheidszorg. Denk aan een gecoördineerde werkgeversbenadering, een regionaal werkgeversakkoord, het aanstellen van een HRM+adviseur, het ontwikkelen van een proeftuin voor toepassing van het e-portfolio en het organiseren van sturing op het actieprogramma door een programmamanager.

Projecten die vallen onder arbeidsparticipatie


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.