Mens & Samenleving

Slimme samenleving | maatschappelijke meerwaarde

klik hier voor het uitvoeringsprogramma 2022 Mens & Samenleving >

We hebben een hechte samenwerking en een gedeelde ambitie voor een gezonde samenleving met meer welzijn. In onze sociaal vernieuwende samenleving ontwikkelen onze inwoners meer veerkracht. Om inwoners te versterken in hun veerkracht, is in Hart van Brabant een hoge kwaliteit van leven en een gezonde, positieve ontwikkeling van inwoners het uitgangspunt. Vanuit onze universiteit, onze hogescholen, ons regionaal opleidingscentrum en de in deze regio gewortelde zorginstellingen zijn we in staat om de sociale innovaties die daarvoor nodig zijn te ontwikkelen, toe te passen en te exporteren. Vanuit ons ontwikkelprogramma, waarvan slimme dienstverlening de kern is, faciliteren we deze opgaven.

Mens & Samenleving gaat over mensen en investeringen in mensen. Onze regio is in 2023 een veerkrachtige samenleving: inclusief, behulpzaam naar elkaar, gezond en veilig. Iedereen voelt zich thuis in de wijk en kan zo lang mogelijk zelfstandig wonen, naar vermogen deelnemen aan de samenleving en het arbeidsproces en maximaal zijn talenten ontwikkelen. In de ambitie van dit hoofdstuk wordt uitgegaan van een ruime(re) opvatting voor het nut van investeringen in mensen (menselijk kapitaal), namelijk voor kwaliteit van leven.

In onze regio vinden we de verbetering van kwaliteit van leven belangrijk, alsook een gezonde en positieve ontwikkeling van de inwoner(s). We zorgen voor vergroten van veerkracht en hebben de gedeelde ambitie om de kwaliteit van (samen)leven bovenaan te zetten. In de regio bieden wij goede ondersteuning aan onze inwoners.

De gedachte van de drie decentralisaties (Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet) is om zelfredzaamheid van inwoners te versterken en hulp en ondersteuning dichtbij inwoners te organiseren. Ook in onze regio leveren we (lokaal) maatwerk. Gemeenten kennen hun inwoners en dragen zorg voor de lokale toegang tot zorg en ondersteuning. Ter ondersteuning van een optimale lokale dienstverlening wordt in regionaal verband samengewerkt voor een effectieve en efficiënte organisatie van het sociaal domein.

Ga voor informatie voor ouders/verzorgers, zorgaanbieders en verwijzers naar www.zorginregiohartvanbrabant.nl >
Deze website bevat praktische informatie en contactgegevens voor mensen die met jeugdhulp, Wmo, Beschermd Wonen en crisishulp te maken hebben.

zorg in HvB


Klik hier voor de downloads van het programma Mens & Samenleving >>>


Uitgangspunten

In het sociaal domein gaan we uit van het principe van meedoen en het centraal stellen van de leefwereld van de inwoners. Er zijn vier uitgangspunten (de leidende principes) voor een integraal en preventief sociaal domein: 

  • Meedoen: een positief leefklimaat waarin iedereen volwaardig meedoet.
  • De vraag van de inwoner is leidend, mensen zijn belangrijker dan regels. We bieden resultaatgerichte ondersteuning op basis van maatwerk.
  • Eén huishouden, één plan, één coördinator, en ook op termijn: één ontschot budget per huishouden. Ofwel het centraal stellen van de leefwereld van de inwoners.
  • De veiligheid van inwoners vormt altijd de ondergrens. *

* Deze vier uitgangspunten worden de ‘leidende principes’ genoemd. Deze principes zijn in de hele regio vastgesteld voor het jeugddomein, voor maatschappelijke ontwikkeling én voor arbeidsparticipatie.

We stimuleren dat inwoners voor zichzelf zorgen, de jeugd gezond opgroeit en zoveel mogelijk mensen naar school gaan en zich verder ontplooien. Het permanent ontwikkelen van competenties gaat verder dan alleen het leren op school. Als regio bieden we met de juiste faciliteiten en programma’s een goed leefklimaat waar onze inwoners zich blijvend kunnen ontwikkelen op het gebied van sport, cultuur, natuur en persoonlijke ontwikkeling. Dit is belangrijk voor het gevoel van eigenwaarde en zelfstandigheid van onze inwoners. Ook draagt het bij aan de mogelijkheid van onze inwoners om duurzaam te participeren, door werk, vrijwilligersactiviteit of scholing, in de maatschappij. We willen de (thuis)situatie dusdanig ondersteunen dat de zelfstandigheid zoveel mogelijk behouden kan blijven en waarin de gezinsleden samen met hun netwerk zelfredzaam zijn. Als mensen zelfredzamer zijn, zorgt dat doorgaans voor een hogere kwaliteit van leven. Goede ondersteuning aan en dichtbij huis draagt bij aan zo vitaal mogelijk ouder worden en hulp toegesneden op de leefwereld van inwoners.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.