Het klimaat verandert sneller dan verwacht. Hart van Brabant investeert in een bestendig leefklimaat dat klimaatadaptief, energieneutraal en circulair is. De komende jaren zal dit gebeuren in de context van het klimaatakkoord en zetten we stevige stappen om de ambities te gaan waarmaken. Maar we kunnen de daarin opgenomen ambities alleen realiseren als alle samenwerkingspartners hierin samenwerken. Als overheden, semi-overheden (zoals de waterschappen), bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners, zoals woningcorporaties en scholen, werken we samen aan deze activiteiten. Elke sector levert hieraan zijn eigen bijdrage. Van de waterschappen en de agrarische sector die hieraan een wezenlijke bijdrage kunnen leveren, tot de vrijetijdssector, waar recreatiebedrijven klimaatadaptieve maatregelen kunnen treffen. Gezamenlijk ondersteunen en stimuleren we onze inwoners om ook hun particuliere bijdrage te leveren.

Klimaatadaptatie vraagt om veel ruimtelijke aanpassingen om zo de hoofdopgaven uit het Deltaplan 2017 vorm te geven: het voorkomen van wateroverlast, het tegengaan van verdroging, een gevolgbeperking van overstromingen en het voorkomen van hittestress in stedelijk gebied. Vanuit de gedachte van integraal werken, gevoed door landelijke trends en de hoofdlijnen uit het Klimaatakkoord (2018), verankeren we klimaatadaptatie in onze regionale energiestrategie. De energietransitie en klimaatadaptatie zijn tenslotte twee zijden van dezelfde (klimaat)medaille.

Binnen de internationale en nationale ambities voor energie en klimaat zijn wij als Hart van Brabant een vooruitstrevende en innovatieve regio en kunnen wij voorbeeldregio zijn voor de rest van het land. Daarbij zijn we ons bewust van de ruimtelijke impact die de energietransitie zal hebben op het landschap van Brabant en streven we ernaar onze definitie van aantrekkelijk te verbinden met die van klimaatbestendig.

Het op verantwoorde wijze produceren en verwerken draagt sterk bij aan het terugdringen van onze CO2-uitstoot en het koesteren van ons ecologisch kapitaal . Vanuit het deelprogramma Economie zetten we hier de komende periode sterk op in via de toepassingsgebieden smart industry, smart logistics en smart leisure. De negen gemeenten erkennen de noodzaak, vanwege de bijdrage die dit levert aan een toekomstbestendig klimaat, en faciliteren deze transitie waar nodig en mogelijk. De negen gemeenten en provincie werken verder aan de elektrificatie van het wagenpark door het plaatsen van E-laadpunten (laadpalen), maken afspraken met bedrijfsleven over energieneutrale stadsdistributie en bereiden energieneutrale concessies regiovervoer voor. Vanuit het programma Leefomgeving & Milieu zetten we sterker in op het benutten van biologische en technische kringlopen bij de verschillende vormen van afvalinzameling en -verwerking in de regio. We dringen de omvang van ons huishoudelijk restafval terug. Overheden vullen een voorbeeldfunctie in en maken circulair inkopen en aanbesteden tot vanzelfsprekendheid. Via circulaire gebiedsontwikkeling (openbare ruimten, gebouwde omgeving, industrieterreinen) dringen we samen de benodigde hoeveelheid virgingrondstoffen terug.