Omgevingsagenda

Regio Hart van Brabant werkt aan een omgevingsagenda. Hierin wordt bepaald met welke acties we de ambities uit de omgevingsvisie tot uitvoering willen brengen. Tot voor kort werden veel van dit soort keuzes los van elkaar gemaakt. Dus aparte afspraken voor bijvoorbeeld wonen, mobiliteit, of natuurbeheer. Daardoor kon men nog wel eens langs elkaar heen werken, en soms zelfs tegenstrijdige afspraken maken. Door het nu gezamenlijk en integraal te doen, moet dat veranderen.

Download hier de omgevingsagenda, versie 1, d.d. 2 december 2021 >

De omgevingsagenda is direct gekoppeld aan onze strategische meerjarenagenda, waarin we samen tal van strategische ambities voor de fysieke leefomgeving geformuleerd hebben. De omgevingsagenda maakt inzichtelijk hoe acties in gezamenlijkheid bijdragen aan het bereiken van die ambities. Ze bevat dus geen nieuwe ambities, maar bundelt bestaande acties en maakt inzichtelijk welke acties nog nodig zijn voor het bereiken van gestelde ambities. Denk hierbij aan ontwikkelingen in bij het Van Gogh Nationaal Park, de regionale stikstofaanpak, afspraken over woningbouw en bedrijventerreinen.

 • Van Omgevingswet, naar omgevingsvisie en omgevingsagenda

  De Omgevingswet
  “Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten.” Deze nieuwe wet treedt in werking op 1 januari 2022. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is een onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. De wet verplicht het Rijk tot een strategische visie op de fysieke leefomgeving. Het doel is om alle onderdelen van de fysieke leefomgeving met elkaar in samenhang te brengen. Ook gemeenten en provincies moeten uiterlijk in 2024 een omgevingsvisie opgesteld hebben.

  De omgevingsvisie
  Omgevingsvisies en –agenda’s zijn dus nieuwe soorten van afspraken voor de ontwikkeling van de leefomgeving. In een omgevingsvisie leggen gemeenten, provincies en het Rijk de langetermijnambities vast voor de ontwikkeling van de leefomgeving. Willen we onze steden meer of minder stedelijk? Hoe kijken we naar de verhouding natuur-landbouw? Hoe denken we onze leefomgeving gezond en bereikbaar te houden? Voor Regio Hart van Brabant vinden we elementen hiervan al terug in onze strategische meerjarenagenda.

  De omgevingsagenda
  In een omgevingsagenda wordt bepaald met welke acties we de ambities uit de omgevingsvisie tot uitvoering willen brengen. Tot voor kort werden veel van dit soort keuzes los van elkaar gemaakt. Dus aparte afspraken voor bijvoorbeeld wonen, mobiliteit, of natuurbeheer. Daardoor kon men nog wel eens langs elkaar heen werken, en soms zelfs tegenstrijdige afspraken maken. Door het nu gezamenlijk en integraal te doen, moet dat veranderen.

 • Van Rijk, naar landsdelen, provincie, regio en gemeenten

  De omgevingsvisies en -agenda’s vormen een getrapt geheel. Alle niveaus hebben effect op elkaar. Voor de omgevingsvisie vormen de provincies Noord-Brabant en Limburg samen het landsdeel Brabant-Limburg.
  De nationale en Brabantse omgevingsvisies worden vertaald in een landsdelige omgevingsagenda Brabant-Limburg. De provinciale Verordening Ruimte stelt dat iedere regio in Brabant vervolgens een regionale omgevingsagenda op stelt.

  • In de landsdelige omgevingsagenda worden opgaven opgenomen waarvoor samenwerken met de rijksoverheid onmisbaar is.
  • In de regionale omgevingsagenda is vooral plaats voor op opgaven waar de regio de provincie nodig heeft.

 • Proces om te komen tot een regionale omgevingsagenda

  Bestuurders van Regio Hart van Brabant en de provincie hebben in december 2019 voor het eerst over de regionale omgevingsagenda gesproken. Ambtelijk is vervolgens een aantal bijeenkomsten geweest om het integrale denken over de leefomgeving in de regio te stimuleren. De projectinrichting krijgt vorm met bestuurlijk opdrachtgevers, een kerngroep en een agendagroep. Vervolgens wordt er een extern bureau ingeschakeld om het verdere proces naar een omgevingsagenda vorm te geven. Aandachtspunt bij dat proces is het betrekken van raden en diverse partners. Streven is om medio 2021 de regionale omgevingsvisie op te leveren.

  Naast de regionale omgevingsvisie loopt het proces naar een landsdelige omgevingsvisie. Ook hier is de regio vertegenwoordigd. Hiervoor is het afgelopen half jaar ambtelijk aan de hand van een plan van aanpak gewerkt om meer idee te krijgen van wat een landsdelige omgevingsagenda inhoudt. De uitkomsten daarvan worden deze zomer besproken door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en vertegenwoordigers uit provincie en regio.

Projectdetails

Positie binnen de organisatie

Domein: Leefomgeving & Milieu
Portefeuillehouderoverleg: Fysiek

Projecttitel

Omgevingsagenda Regio Hart van Brabant

Bestuurlijk opdrachtgever

Wethouder Gilze en Rijen

In samenwerking met Bas van der Pol, wethouder Tilburg, en met Erik Ronnes gedeputeerde provincie Noord-Brabant

Ambtelijk opdrachtgever

Jos Sprangers, directeur Vitale Stad gemeente Tilburg

Gedelegeerd opdrachtgever namens de kring gemeentesecretarissen

Projectleider

Willeke Beex, poho-coördinator Ruimte Regio Hart van Brabant

Projectorganisatie

Kerngroep: Willeke Beex (poho-coördinator Ruimte Regio Hart van Brabant), Inge Spijkers (programmacoördinator Leefomgeving & Milieu Regio Hart van Brabant), Ronald Soemers (poho-coördinator Mobiliteit Regio Hart van Brabant) en Manuel Groot Zevert (provincie Noord-Brabant)

Agendagroep: beleidsmedewerkers vanuit verschillende disciplines en vanuit verschillende regiogemeenten

Procesbegeleiding: RoyalHaskoningDhv

Looptijd project

december 2019 – eind 2021

Betrokken partijen

De regionale omgevingsagenda wordt opgesteld samen met alle Hart van Brabantgemeenten, de waterschappen Brabantse Delta en de Dommel en de provincie Noord-Brabant.

Het Rijk is als partner vooral aangehaakt is via de landsdelige omgevingsagenda Brabant-Limburg. Het betreft de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en Infrastructuur en Waterstaat.

Meer weten?

Neem contact op met projectleider Willeke Beex via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

LM integraal omgevingsagenda webpagina


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring