Integraal werken en gebiedsopgaven

Regionaal werken we op integrale wijze aan een aantal gebiedsopgaven. Ze zijn voor het realiseren van onze ambities van groot belang en hebben ook lokaal vaak grote consequenties. Per gebied bekijken relevante partijen gezamenlijk welke opgaven er liggen en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Zij houden hierbij oog voor vraagstukken over de ruimtelijke ordening, mobiliteit, energietransitie, klimaatadaptatie, economische zaken, landschapsontwikkeling en natuurbehoud, waterbeheer, en recreatie en toerisme en bundelen verschillende instrumenten en beleid.

Vraagstukken op het vlak van financiering, programma-aansturing, meekoppelkansen voor circulariteit, klimaat- en energiedoelstellingen en de samenwerking met betrokken partijen staan hoog op de agenda. Als regio kunnen we deze opgaven initiëren en aanjagen, waarna gemeenten samen met gebiedspartners de uitwerking ter hand nemen. Partijen koppelen hun lokale en individuele projecten aan integrale regionale (gebieds)agenda’s.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.