Hart van Brabant heeft een bovengemiddeld ecologisch kapitaal en wil dit koesteren vanwege de positieve effecten op de gezondheid, economie, het woon- en leefklimaat en onze veiligheid. Ons groene DNA maakt onze regio ook aantrekkelijk; het biedt inwoners en bezoekers een prettige leefomgeving. Natuurgebieden zoals de Loonse en Drunense Duinen en omliggend groen in de ruit Tilburg – Waalwijk – Oisterwijk, maar ook aan de zuidrand van de regio dragen daar sterk aan bij. De regio versterkt haar groene DNA via de verdere realisatie van het natuurnetwerk. Investeren in het natuurnetwerk is van groot belang om de regio op lange termijn leefbaar te houden voor planten, dieren en mensen.

Concreet gaat het om restopgaven zoals hectares nieuwe natuur, ecologische verbindingszones, faunapassages, beekherstel en vispassages. Deze natuuropgaven zijn nadrukkelijk verweven in de integrale gebiedsopgaven in de regio en de regionale energie- en klimaatstrategie, waar ze belangrijke meerwaarde bieden voor de kwaliteit van deze gebieden. Regiobreed hebben we aandacht voor natuur(behoud), biodiversiteit in het water en op het land.

We gaan door met zoeken naar oplossingen voor leegstand in het stedelijke én in het buitengebied. Daarbij gaat onze speciale aandacht uit naar de herbestemming van onze vrijkomende agrarische bebouwingen. Dit doen we vanwege mogelijke criminaliteit/ ondermijning en de aantrekkelijkheid van het landschap. We spreken elkaar meer aan op de naleving van gemaakte afspraken in het kader van kwaliteitsverbeteringen landschap en onderzoeken of, en zo ja op welke wijze, ecologische maatregelen deel kunnen uitmaken van de landschapsverbeteringen. We voelen de urgentie om met klimaatadaptatie aan de slag te gaan en zien dat de aanpak daarvan sterk verweven is met andere agenda’s (landbouw, economie, natuur, verstedelijking). (Semi-)overheden haken verder aan bij de transitie in de agrarische sector en faciliteren de bijdrage die samen met alle betrokkenen (van agrariërs tot gemeente tot ZLTO en GGD) geleverd kan worden aan ons ecologisch kapitaal; van verminderen afname biodiversiteit tot het nemen van klimaatadaptieve maatregelen tot het bijdragen aan duurzame energieopwekking.

We werken verder vanuit het Regionaal Woonkader (2015) en het Kwalitatief Woningbehoefteonderzoek (2018) om in samenhang met woningcorporaties, zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties de effectiviteit van het lokale woonbeleid te vergroten en de aantrekkelijkheid van de regio als geheel te vergroten. Voor de toekomst zetten we verder in op een passende huisvesting van arbeidsmigranten.

Iconen als Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen en de verbinding met Nationaal Landschap Het Groene Woud blijven doorgaan en worden uitgebreid met de ontwikkelingen van het Van Gogh Nationaal Park. Zo houden wij onze regio aantrekkelijk.