Rendement uit ecologisch materiaal

Het ecologisch kapitaal is een onmisbaar instrument om te investeren in een duurzame toekomst. Geen economische ontwikkeling zonder duurzame ontwikkeling. De regio moet ‘sustainable’ zijn. Dat betekent respect voor natuur in het algemeen en voor de landschappen van bijzondere en onderscheidende allure in het bijzonder. Het betekent ook de bevordering van het ontstaan van nieuw natuurschoon . Zorgen voor een vitaal platteland waarin de dorpen goed gedijen en op die manier ook de kracht van de stad bevorderen. En: afvalstromen indammen, effectieve regelgeving voor behoud en verbetering van het milieu, CO2-uitstoot beperken, energie besparen en zelf zorgen voor schone energieproductie. Het ecologisch kapitaal is veelomvattend en vraagt daarom alle aandacht.

Midden-Brabant verkeert in de gunstige omstandigheid dat de regio op het gebied van duurzaamheid en klimaatverbetering het beste voorbeeld van Nederland in huis heeft. Tilburg staat al een aantal jaren bekend als de duurzaamste stad van Nederland. Tilburg heeft diverse initiatieven op haar naam staan, onder meer op het gebied van energiebesparing, die nu regionaal worden uitgerold. Een extra voordeel daarbij is dat de regio met instituten als Telos, Globus, het Tilburg Sustainability Center en het European Centre for Nature Conservation (ECNC) kennispartners van naam en faam in huis heeft.

MOED

We maken langs verschillende wegen werk van haar ecologische agenda. Zo fungeert de Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) als spin in het web om allerlei nieuwe vormen van energiebesparing en energieproductie van de grond te helpen tillen en een kansrijke toekomst te bezorgen. MOED is begonnen als overheidsinitiatief van de gemeenten Tilburg, Waalwijk en Goirle en is inmiddels een publiek/private onderneming binnen Midpoint Brabant. MOED treedt op als regisseur en kennismakelaar voor uiteenlopende projecten.

De samenwerking in de regio richt zich ook op afvalinzameling en -verwerking. We willen eigen regie kunnen voeren waar het gaat om prijs en marktconformiteit, flexibiliteit en duurzaamheid bij de inzameling en verwerking van huishoudelijk en gft-afval. In de regio bestaat daarnaast het initiatief om samen met West-Brabant te komen tot één Regionale Uitvoeringdienst (RUD) voor de verlening en handhaving van milieuvergunningen.

Vernieuwen, ontwikkelen en investeren

Duurzaamheid is een natuurlijke opgave, maar gaat over meer dan alleen de traditionele aandacht voor natuur en milieu en voor een aantrekkelijk woon- en verblijfsklimaat. Duurzaamheid impliceert ook vernieuwen, ontwikkelen en toepassen van nieuwe kennis en inzichten en investeren in nieuwe technologieën. Kortom, het ecologisch kapitaal omzetten in nieuw rendement waarvan iedereen profiteert. Dat lukt alleen door intensief samen te werken. Overheid, ondernemers en onderwijs kunnen langs de weg van Social Innovation samen zorgen voor innovatieve oplossingen. Het duurzaamheidsmes snijdt daarbij aan meer kanten gelijk: schonere lucht, een beter milieu, minder afval, minder gebruik van fossiele brandstoffen en ook nieuwe businessmodellen voor ondernemers en nieuwe vormen van samenwerking door publieke en private partijen.