Gate2 als vliegwiel voor Smart Industry

De maakindustrie (Smart Industry) in Nederland is nog steeds een omvangrijke en belangrijke sector. Ook in Midden-Brabant, waar de industrie een lange traditie kent en stevig is verankerd, biedt de sector nog altijd werk aan 26.000 mensen. Ons industriële verleden en heden  vormen een prima voedingsbodem voor het ontstaan van een florerende bedrijfstak op het gebied van industrieel en vooral ook luchtvaartgebonden onderhoud (aerospace en maintenance).

Inmiddels zijn hierin ruim vijftig gespecialiseerde en vaak kapitaalintensieve bedrijven actief. Daarnaast hebben we, samen met West-Brabant, een groot aantal belangrijke opleidingen op het gebied van luchtvaart en onderhoud. De regio kan daardoor steeds beter tegemoet komen aan de vraag naar specialistische en hoogwaardige kennis. Iets waaraan de maintenancesector behoefte heeft. Het ligt dan ook voor de hand om de economische ambities mede te richten op verdere versterking en verbreding van deze topsector. De regio kan zich daarmee zowel nationaal als internationaal onderscheidend profileren.

Gate2

Op het snijvlak van luchtvaart en onderhoud heeft de regio de afgelopen jaren mooie resultaten geboekt op de Gate2-campus. Het gaat om onderhoudsopleidingen en samenwerking rondom materialen en verbindingstechnologieën. Simulatie en computergestuurde modellen om onderhoud en vliegoperaties na te bootsen krijgen specifieke aandacht. Deze resultaten leiden ertoe dat naast luchtvaart en onderhoud, ook gekozen wordt voor slimme productietechnologie en simulatiecentra. Hiermee heeft de regio een uniek profiel.

Tegelijkertijd is in Europa en Nederland de aandacht gegroeid voor Smart Industry. Dit staat voor de hernieuwde economische ontwikkeling van de maakindustrie, waar met hulp van ICT productieprocessen slimmer verlopen. We kiezen voor een koplopersprofiel in de nationale Smart Industry agenda. Daarom zetten we in op een bredere stimulering van de maakindustrie zodat deze toekomstbestendig is, en onderscheidende toegevoegde waarde levert. We gaan daarbij voor de ontwikkeling van drie gespecialiseerde campussen met productie, kennis en innovatie als dragers voor economische dynamiek. Met het oog op de potentie van deze sector als geheel en de verdere ontwikkeling van de Gate2 campus als fysiek kristallisatiepunt stimuleert Midpoint Brabant de sector met het programma Midpoint Aerospace & Maintenance.

Vanuit Smart Industry is er er een groeiende verwevenheid  met de logistiek. Ketensamenwerking binnen sectoren of binnen één bedrijf vraagt ook andere logistieke processen en organisatie daarvan. Deze ontwikkeling stelt ook eisen aan vestigingscondities (zoals bereikbaarheid, type en kwaliteit).