Baanbrekend te werk

In Midden-Brabant wonen een kleine 400.000 mensen en hebben circa 220.000 personen een betaalde baan. Hun aandeel in het economisch verkeer is natuurlijk van onschatbare waarde. Maar: de beroepsbevolking van nu is geen statisch gegeven. De arbeidsmarkt kent een sterke dynamiek, zeker in een regio die voorlopig nog altijd bovengemiddeld snel groeit in bevolkingsomvang en waar de gemiddelde leeftijd van de inwoners relatief laag is.

Onze regio prijst zich gelukkig met een werkloosheidspercentage dat gemiddeld lager is dan het landelijke cijfer en dat van vele andere regio’s. Niettemin is er alle reden om aan de arbeidsmarkt en het sociaal kapitaal in meer brede zin alle aandacht te schenken. Het is een bekend gegeven dat de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt. Het onderwijs moet nog beter aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven. De jeugdwerkloosheid blijft een onderwerp van zorg. Er treden ingrijpende veranderingen op in het sociale stelsel, waarbij gemeenten en regio’s belangrijke taken krijgen toebedeeld. Stuk voor stuk ontwikkelingen waarop we voorbereid willen zijn en actief op willen inspelen.

De regio werkt!

Al sinds 2010 werken overheid, ondernemers en onderwijs samen in de Taskforce Arbeidsmarkt Hart van Brabant. Gezamenlijk hebben zij onder de noemer ‘De regio werkt!’ een top 10 samengesteld van oplossingsrichtingen die antwoord moeten geven op toekomstige knelpunten in de regionale arbeidsmarkt. De oplossingsrichtingen vormen het fundament onder het actieprogramma voor de komende jaren. De regionale samenwerking, die daarin de rode draad vormt, is een versterking van al bestaande of nog te vormen lokale initiatieven.

Sociale agenda

Behalve de arbeidsmarkt geven ook andere maatschappelijke ontwikkelingen aanleiding om in Midden-Brabant verband samen te werken aan verdere versterking van het sociaal kapitaal van de regio. Daarvan maken immers ook jonge mensen deel uit die (nog) niet actief zijn op de arbeidsmarkt, als ook inwoners die zorgbehoevend zijn. In de toekomstplannen is er dan ook een belangrijke plaats ingeruimd voor de sociale agenda.

Een regio die economisch wil doorgroeien, kan niet zonder sociale groei. Ook op dat front liggen er voor overheid, ondernemers en onderwijs belangrijke samenwerkingsopgaven. Passend bij een regio die zich onderscheidt op het gebied van Social Innovation, gaat Midden-Brabant daarbij baanbrekend te werk .