vanuit het hart

Hart van Brabant is van oudsher een regio van samenwerkers. De economische en sociaalculturele netwerken zijn er diep geworteld. In alle maatschappelijke geledingen bestaat de goede gewoonte om elkaar op te zoeken en samen op te trekken. Dat maakt Hart van Brabant tot een krachtige en veerkrachtige regio. Vitaal, met de juiste mentaliteit en in voldoende mate toegerust om tegenslagen te overwinnen. Maar ook, en vooral om in gezamenlijkheid nieuwe kansen te verzilveren. Hart van Brabant vormt het bewijs van een regio die klaar is voor en inspeelt op een snel veranderende wereld, waarin de economische en maatschappelijke vanzelfsprekendheden uit het verleden plaats maken voor een nieuwe dynamiek.

Hart van Brabant is een regio van rijke tradities en verrassende vernieuwingen. Een regio van denken en doen. De meer dan 25.000 studenten en vele honderden jonge, innovatieve ondernemers vormen er het jeugdig talent. Hart van Brabant behoort tot de grotere studentenregio’s van Nederland. De bedrijvigheid is er al even veelzijdig als de inwoners zelf. Hart van Brabant is door zijn uitnodigende vestigingsklimaat in trek bij ondernemingen uit binnen- en buitenland en blijkt een uitstekende voedingsbodem voor bedrijven en bedrijfjes die met durf en visie vernieuwingen nastreven en realiseren. Met elkaar vormen zij het eigentijdse ecosysteem, waarin samenwerking de sleutel tot succes is. Dit gegeven draagt in positieve zin bij aan het kennis- en opleidingsniveau van de regio en zorgt tevens voor een groeiend inkomensniveau.

De samenwerkingsgedachte van Hart van Brabant reikt tot ver over de regionale grenzen. De regio is zich bewust van haar complementaire functie binnen BrabantStad en binnen de context van Brabant als provincie en economische entiteit. De regio beschikt over eigen potenties die Brabant op weg helpen om de beoogde Europese topregio te worden. Hart van Brabant functioneert in Brabant en Nederland ook als verbindende schakel. Die verbindingen komen op verschillende terreinen tot stand. De logistieke relatie met West-Brabant is evident, gelet op de ligging van beide regio’s aan de west-oost vervoersas. Van recentere datum zijn de verbindingen met Zuidoost-Brabant. De technologische kracht van Brainport kent inmiddels de eerste nieuwe koppelingen met de sterke troeven op het gebied van leisure en zorg die Hart van Brabant in huis heeft. Een bijzondere koppeling vormt de samenwerking op het gebied van veiligheid en technologie die heeft geresulteerd in het Dutch Institute For Technology, Safety and Security.

Hart van Brabant presenteert zich op steeds meer wereldcontinenten. In Azië waar de regio economische betrekkingen onderhoudt met de zustersteden Changzhou en Minamiashigara in respectievelijk China en Japan. In de VS, waar Hart van Brabant als leisureregio in Orlando potentiële samenwerkingspartners heeft gevonden. En natuurlijk binnen Europa, waar Bilbao inmiddels partnerstad is op het gebied van Social Innovation.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.