Over de nieuwsbrief

Wat leeft en speelt er in Midden-Brabant? Waar het hart vol van is, daar loopt deze nieuwsbrief van over.

De nieuwsbrief Vanuit het Hart verschijnt tenminste vier keer per jaar, telkens volgend op een Hart van Brabantdag. Hij is in eerste instantie gericht aan raadsleden, collegeleden en collega's van de negen regiogemeenten. Met de nieuwsbrief willen we rapporteren over (bestuurlijke) afspraken die we in het kader van onze samenwerking maken, over de voortgang van projecten en lopende zaken die binnen onze samenwerking vallen, successen delen uit de regio en informeren over andere relevante zaken. We doen dit om collegeleden te ondersteunen bij het informeren hun eigen raad, zodat de raadsleden beter in staat zijn hun kaderstellende en controlerende taak in te vullen.

Kopij aanleveren kan door het sturen van een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tips nodig? Handvatten voor het opstellen van een bericht? Op deze pagina vind je algemene schrijftips en een schrijfwijzer, alsook informatie over de uitgangspunten van de nieuwsbrief en het proces.

 • Wat lever je aan?

  Algemeen

  • Berichten in de nieuwsbrief kunnen behalve nieuws ook voortgangsrapportage of besluitvorming betreffen. Ook die onderwerpen zijn welkom, omdat ze bijdragen aan kennisdeling over waar we mee bezig zijn in onze regio.
  • Bij artikelen in de nieuwsbrief vermelden we altijd een contactpersoon voor meer informatie. Ben je dat niet zelf, laat ons dan weten wie het wel is: naam, telefoonnummer en e-mailadres.

  Tekst

  • Geef een duidelijke kop mee (maximaal vijf á zes woorden)
  • Zet het belangrijkste nieuws al in de introductie. Dit moet mensen verleiden om door te lezen.
  • Het bericht zelf is twee tot drie alinea's lang, en telt maximaal tweehonderd woorden. Langere artikelen zijn mogelijk, maar dan graag eerst even overleggen met ons.
  • Probeer bij het schrijven van berichten, of het aanleveren van input daartoe, altijd de volgende vragen te beantwoorden: Wie? Wat? Waar? Waarom? Wanneer? Hoe?
  • Meer specifiek (ook voor een breder publiek): wie is betrokken, voor wie is dit belangrijk, wat zijn de gevolgen, waarom is het belangrijk dit in regioverband op te pakken, wat voegt de regionale samenwerking toe?
  • Bedenk je bij het schrijven: welke achtergrondinfo moet een ambtenaar, wethouder of raadslid uit een andere gemeente, zonder achtergrondkennis, hebben om dit te lezen? Je mag best ambtelijke taal gebruiken voor de nieuwsbrief, zolang het maar begrijpelijk is voor regiocollega’s.
  • Gebruik zo min mogelijk passieve zinsconstructies. Benoem wie wat gedaan heeft, of spreek de lezer direct aan.
   • Niet: Er is gesproken over de Kantorenmonitor Hart van Brabant.
   • Wel: De wethouders van het poho Economie, Recreatie & Toerisme spraken over de Kantorenmonitor Hart van Brabant.
  • We spreken elkaar in de nieuwsbrief aan met ‘jij’ en ‘je’, zoals wanneer we in projecten met elkaar samenwerken of wanneer we elkaar op de gang tegenkomen en groeten.
  • Is er nog ergens anders op het internet meer informatie beschikbaar waar we naar kunnen verwijzen, vermeld dat dan.

  Beeld
  Lever alsjeblieft een bijbehorende foto aan. Zorg er dan wel voor dat je de foto mag delen en dat de mensen die op de foto staan, ook akkoord zijn met publicatie (gebruiks-/auteursrechten en portretrechten). Vermeld duidelijk dat de rechten goed afgevangen zijn en wie de fotograaf is.

 • Schrijfwijzer

  Aanvullingen of verbeteringen voor deze schrijfwijzer? Laat het ons gerust weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

  Regio Hart van Brabant, regio Hart van Brabant, in het hart van Brabant en Midden-Brabant

  • Hebben we het over de organisatie: Regio Hart van Brabant, ook midden in een lopende zin schrijven we Regio met een hoofdletter en geen ‘de’ ervoor.
  • Hebben we het over het geografische gebied: de regio Midden-Brabant of simpelweg de regio. Het kan ook gaan om iets in het hart van Brabant (zonder hoofdletter H) of om regio Hart van Brabant (zonder hoofdletter R).

  Programma’s (domeinen)
  De namen van de programma’s schrijven we met hoofdletters en een ampersand (&):

  • Mens & Samenleving
  • Leefomgeving & Milieu
  • Economie

  De programma’s zijn opgebouwd uit programmalijnen (Arbeidsparticipatie, Veiligheid, Aantrekkelijk, Bereikbaar, Smart Services, etc).

  Portefeuilles en programmalijnen

  • Het betreffende overleg is een portefeuillehoudersoverleg (met verbindings-s).
  • We korten het af naar een poho of meerdere poho’s (zonder hoofdletters).
  • Tussen de afkorting ‘poho’ en een daaropvolgend zelfstandig naamwoord staat een koppelteken, omdat het een samenstelling met afkorting betreft: poho-coördinatoren en poho-overleg (onzetaal.nl/taaladvies/afkorting-in-samenstelling/).
  • De naam van een poho schrijven we wel met een hoofdletter en indien nodig met een ampersand – in lijn met de naamgeving van de programma's: poho Arbeidsparticipatie of poho Verkeer & Vervoer. Dat geldt ook zo voor de namen van programmalijnen.
  • Uitganspunt voor het afkorten van poho’s (betreft de naam van een orgaan en mag dus met hoofdletter, onzetaal.nl/taaladvies/afkortingen-algemene-regels/):
   • Sociaal (MO, Jeugd, AP)
   • Maatschappelijke Ontwikkeling = MO
   • Jeugd
   • Arbeidsparticipatie = AP
   • Fysiek (M&A, ROV, Mob, Ez)
   • Milieu & Afval = M&A
   • Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting = ROV
   • Mobiliteit = Mob
   • Economie = Ez

  Andere overlegtafels
  Uitgangspunt voor het afkorten van besluitvormingsorganen: onzetaal.nl/taaladvies/afkortingen-algemene-regels/. De overlegtafels schrijven we zonder hoofdletter. Afkortingen in principe met kleine letters worden geschreven, maar omwille van leesbaarheid gebruiken we hoofdletters (bijvoorbeeld bij SMA voor strategische meerjarenagenda).

  • algemeen bestuur (zonder hoofdletters), afgekort AB
  • dagelijks bestuur, DB
  • kring gemeentesecretarissen, KGS
  • coördinatorenoverleg
  • klankbordgroep raden
  • districtelijke driehoek

  Namen van projecten of beleidsstukken
  Deze schrijven we met een hoofdletter, niet met aanhalingstekens.

  • Wel: De gemeente Tilburg heeft in 2016 een projectplan Aanpak Verwarde Personen opgesteld, waarin tien deelprojecten zijn vastgesteld.
  • Niet: De gemeente Tilburg heeft in 2016 een projectplan “Aanpak Verwarde Personen” opgesteld, waarin tien deelprojecten zijn vastgesteld.
  • Wel: In 2017 is het Deltaplan Techniek gemaakt.
  • Niet: In 2017 is het “deltaplan techniek” gemaakt.

  Ander regiojargon
  Let bij de volgende woorden op hoofdletter- en spatiegebruik:

  • Hart van Brabantdag (zonder Regio ervoor, want anders wordt het te lang)
  • Hart van Brabantgemeente(n)
  • regiobureau Hart van Brabant
  • radendag
  • strategische meerjarenagenda (afgekort SMA)
  • verenigde vergadering (afgekort VV)
  • gemeenschappelijke regeling (afgekort GR)

  Samenwerkingsverband Midpoint Brabant

  • De organisatie heet Midpoint Brabant, voluit (twee woorden, twee keer een hoofdletter). Alleen Midpoint is niet voldoende!
  • De namen van de toepassingsgebieden worden met een hoofdletter geschreven: Smart Services, Smart Industry, Smart Logistics, Smart Leisure.
  • Gaat het om het onderwerp, het thema (en is het dus niet gebruikt als naam om een toepassingsgebied te duiden), dan schrijven we het zonder hoofdletters, gecursiveerd:
   • Op het gebied van smart industry werkt Midpoint Brabant aan de doorontwikkeling van …
   • Het programma Smart Industry van Midpoint Brabant kenmerkt zich door …

  Samenstellingen

   • Samenstelling met een zinnetje
    Volgens de spellingregels zijn streepjes verplicht bij het eerste zinsdeel en schrijf je het laatste zelfstandig naamwoord vast: wat-maak-je-me-noublik, jip-en-janneketaal. onzetaal.nl/taaladvies/samenstelling-met-een-zinnetje
   • Engelstalige samenstellingen (of in combinatie met Nederlandse woorden)
    Van oorsprong Engelstalige samenstellingen die in het Nederlands als ingeburgerd worden beschouwd (website, webdesigner, homepage, peptalk, salesmanager en nog duizenden andere) worden aaneengeschreven, ongeacht hun spelling in het Engels. Dit geldt ook voor samenstellingen van een Engels en een Nederlands woord, zoals e-mailadres, housemuziek, gebruikerssoftware en managementassistent(e). onzetaal.nl/taaladvies/website-e-mailadres-web-site-e-mail-adres/
   • Lastige samenstellingen met woorden uit een andere taal
    Zowel Jan Renkema (Schrijfwijzer) als Onze Taal geven aan dat Nederlandse samenstellingen met woorden uit een andere taal volgens de hoofdregel aan elkaar geschreven moeten worden, maar voor de leesbaarheid één of meerdere koppeltekens mogen bevatten (bij een klinkerbotsing moet dat zelfs). We kiezen daarom voor:
    • multihelix-partners
    • triplehelix-samenwerking
    • startup-ondersteuning (versus start-up - let op verplaatsing koppelteken)
    • leisureprofiel
   • Je kunt er ook voor kiezen te werken met een omschrijving. Bijvoorbeeld in plaats van multihelix-partners ‘samenwerkingspartners uit overheid, onderwijs, bedrijfsleven en met burgers en omgevingspartners’.

   Renkema p. 286-287, https://onzetaal.nl/taaladvies/engelse-woorden-in-nederlandse-samenstellingen/ en https://onzetaal.nl/taaladvies/assessment-center-assessmentcenter.

  Woorden uit andere talen
  Wanneer in een lopende zin een enkel woord of een woordengroep (uitdrukking) uit een andere taal wordt gebruikt

  • en het betreft niet een merknaam of projectnaam,
  • en de kans bestaat dat het voor de lezer een lastig woord is,

  dan cursiveren we die, om de lezer te helpen in het switchen tussen talen (onzetaal.nl/taaladvies/engelse-woorden-in-nederlandse-tekst).

  Aanhalingstekens

  Tips voor een vlotte schrijfstijl

  • Schijf zoals je spreekt (in een zakelijk gesprek). De regio zijn we met elkaar, daar werken we samen voor. Je kunt elkaar met ‘jij’ en ‘je’ aanspreken, zoals wanneer we in projecten met elkaar samenwerken of wanneer we elkaar op de gang tegenkomen en groeten.
  • Schrijf actief. Gebruik zo min mogelijk passieve zinsconstructies. Benoem wie wat gedaan heeft, of spreek de lezer direct aan.
   • Niet: Er is gesproken over de Kantorenmonitor Hart van Brabant.
   • Wel: De wethouders van het poho Economie, Recreatie & Toerisme spraken over de Kantorenmonitor Hart van Brabant.
  • Voorkom ouderwetse taal:
   • inzake = over
   • ten einde = om
  • Hak lange zinnen in stukken:
   • Geef één boodschap per zin.
   • Gebruik geen aanloopzinnen: “Omdat…” of “Uitgaande van…”
   • Zet eens een punt op de plek van een komma of een ‘en’.
   • Kies eens voor een opsomming.

  Naar: Ernst Voerman, Helder en Strategisch Adviseren.

  Cijfers en tijdsnotaties

  • In lopende tekst schrijven we getallen tot twintig uit, evenals tientallen (tot honderd) en honderdtallen.
  • Getallen worden in cijfers uitgedrukt als het om exacte waarden gaat, bij het nummeren van de onderdelen van een groter geheel, of als er anders een rare mix van woorden en cijfers zou ontstaan.
  • Duizendtallen worden gemarkeerd met een punt: 12.654 en 3.852 of 1.245.653.
   Zie voor meer toelichting: onzetaal.nl/taaladvies/getallen-in-letters-of-cijfers/.
  • Tijden noteren we met een punt tussen uren en minuten. Niet met een dubbele punt (:), dat betreft de Amerikaanse tijdsnotatie (onzetaal.nl/taaladvies/tijden-noteren/).
 • Uitgangspunten van de nieuwsbrief

  Uitgangspunten

  • Aanleiding nieuwsbrief: informatiebehoefte vanuit raadsleden en op verzoek van het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant.
  • Doel van de nieuwsbrief: het rapporteren over (bestuurlijke) afspraken die we in het kader van onze samenwerking maken, over de voortgang van projecten en lopende zaken die binnen onze samenwerking vallen, successen uit de regio delen en informeren over andere relevante zaken. We doen dit om collegeleden te ondersteunend bij het informeren hun eigen raad, zodat de raadsleden beter in staat zijn hun kaderstellende en controlerende taak in te vullen.
   De inhoud van de nieuwsbrief kan derhalve voortkomen uit agendapunten bij poho’s, maar kan ook andere nieuwswaardige zaken uit een van de programmalijnen betreffen. Melding van voortgang kan gezien doel en doelgroep ook relevant zijn.
  • Doelgroep: raadsleden, bestuurders en ambtenaren van de negen regiogemeenten.
  • Verschijningsfrequentie: tenminste vier keer per jaar, volgend op de Hart van Brabantdag. Incidenteel, als onze regionale samenwerking daartoe aanleiding geeft, verzenden we een extra nieuwsbrief.

  Verspreiding van de nieuwsbrief

  • Bestuurders en direct betrokken ambtenaren (coördinatoren, werkgroepvoorzitters, gemeentesecretarissen, griffies) worden zoveel mogelijk proactief toegevoegd aan de adreslijst en daarover geïnformeerd, omdat zij actief onderdeel uitmaken van onze netwerkorganisatie. Het is te allen tijde mogelijk zich af te melden van de adreslijst (conform wet- en regelgeving).
  • Verspreiding naar raadsleden geschiedt op twee manieren:
   • Raadsleden kunnen zichzelf aanmelden voor de nieuwsbrief. Zij kunnen hier door hun griffie op worden gewezen. Daarnaast zal dit vanuit het programmabureau onder de aandacht worden gebracht op logische momenten (bijvoorbeeld bij de eerste radendag van een nieuwe bestuursperiode en bij het introductiepakket voor nieuwe raadsleden).
   • Communicatie met raadsleden verloopt voor Regio Hart van Brabant via de griffies. In lijn met deze afspraak is het aan de griffies om de nieuwsbrief te delen met hun eigen raad.
  • Aanmelden kan daarnaast altijd via de webpagina of door het sturen van een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.