• Start
 • nieuwsbrief Mobiliteit

Provincie en regio onderzoeken samen deelmobiliteit

logo bij artikelen op website

deelmobiliteitHet poho Mobiliteit ging 24 november akkoord met het voorstel om samen met de provincie Noord-Brabant in de eerste helft van 2022 een onderzoek deelmobiliteit uit te voeren.

fotocredits: Citysteps

 

 

Deelmobiliteit: toegang tot vervoermiddelen zonder dat je ze zelf bezit en die je vaak samen gebruikt. Denk aan een deelauto, deelfiets of deelscooter. Deelmobiliteit kan zorgen voor minder autokilometers, afname van autobezit en daardoor minder benodigde parkeerruimte. Tot nu toe zien we deelmobiliteit vooral tot stand komen in de grotere gemeenten. Daar rolt deelmobiliteit, en zeker als het gaat om deelauto’s, zich 'als vanzelf uit’ door de markt. Dit vraagt van de steden om na te denken over beleid voor deelmobiliteit en over de eisen waaraan partijen moeten voldoen.

Buitengebied bereikbaar

Buiten de steden komt deelmobiliteit minder van de grond. Terwijl juist daar ook het vraagstuk speelt hoe je dit gebied bereikbaar kunt houden. En ervoor kunt zorgen dat mensen mee kunnen blijven doen aan de samenleving. Om die reden zoeken we samen met de provincie een antwoord op de vraag: hoe kan deelmobiliteit buiten (hoog)stedelijk gebied goed van de grond komen? En wat is daarvoor nodig van wie? Het poho wees wethouder Petra Lepolder (trekker deelprogramma Inclusief) aan als bestuurlijk trekker namens de regio.

Afbakening onderzoek

Het onderzoek richt zich op gemeenten in Hart van Brabant buiten Tilburg. Het kan een optie zijn om dit gelijk te doen met Noordoost-Brabant, waar dezelfde vraagstukken spelen buiten ‘s-Hertogenbosch. Planning is om dit onderzoek in de eerste helft van 2022 uit te voeren. Voor Tilburg loopt al een onderzoek naar de uitrol van deelmobiliteit waarmee een koppeling gemaakt wordt. Dit kan parallel lopen. In het onderzoek is in elk geval aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • aansluiting vormen van (deel)mobiliteit op elkaar (gaat om één netwerk in de hele regio) in de fysieke ruimte (kan bijvoorbeeld via mobiliteitshubs);
 • aansluiting deelmobiliteit via de digitale ruimte (via bijvoorbeeld via een MaaS-app), hiervoor zijn al vanuit SmartwayZ.NL/gedeelde mobiliteit minimale eisen beschikbaar.

Aandachtspunten voor het onderzoek

Het poho gaf verder nog als aandachtspunten voor het onderzoek mee:

 • de rol van deelmobiliteit bij de bediening van de toeristische sector (denk aan deelfietsen/scooters/steps);
 • deelmobiliteit en ruimtebeslag: kan de deelauto worden ingezet in plaats van veel parkeerruimte voor auto's te moeten reserveren in bijvoorbeeld nieuwbouwwijken;
 • in welke mate kunnen duurzame vormen van deelmobiliteit (als alternatief voor (tweede) autobezit) bijdragen aan klimaatdoelen;
 • kunnen we als regio gezamenlijk massa maken voor aanbieders van deelmobiliteit en samen fungeren als stevige gesprekspartner richting aanbieders.

Onderzoek naar alle vormen van deelmobiliteit

Er is nog geen definitieve onderzoeksopzet gemaakt. Wel is het zeker dat het onderzoek gaat over alle vormen van deelmobiliteit: over deelfietsen (al dan niet elektrisch), deelauto’s, deelscooters, deelsteps enzovoort. We willen gaan onderzoeken welke rol de deelfiets/scooter/step kan spelen in voor- en natransport van OV. De deelauto is hiervoor minder geschikt, maar kan bijvoorbeeld een functie krijgen bij het bereikbaar houden van kleine kernen. Daarbij is het ook goed om mee te nemen in hoeverre deelmobiliteit gecombineerd kan worden met vrijwilligersvervoer. Het onderzoek gaat ook in op de mogelijkheden van het delen van eigen mobiliteit. Denk aan het delen van een eigen auto of leaseauto in een bepaalde wijk of op een bedrijventerrein.

HoofDvragen van het onderzoek

 • Inventarisatie van goede voorbeelden van deelmobiliteit (in meer landelijk gebied). Wat is er nu al beschikbaar? Wat kunnen we hiervan leren? Wat zijn gebieden waar dit nu al werkt in Nederland in meer landelijk gebied? Wat zijn dan de succes- en faalfactoren?
 • Hoe komt deelmobiliteit tot stand buiten de steden? Hoe kun je dit aanpakken? Wat zijn mogelijke businesscases? En hoe rol je dit uit op een kansrijke/toekomstbestendige manier? Welke rol kunnen marktpartijen hierin zelf pakken? Welke rol hebben we hierin als gezamenlijke overheden en welke rol wil Hart van Brabant vervullen? En welke rol kunnen individuele kleine en middelgrote gemeenten zelf pakken? We kijken hierbij ook naar voorbeelden hoe andere regio’s dit hebben aangepakt (bijvoorbeeld regio Venlo).
 • Kennisdeling tussen gemeenten en hulp bij vragen. Wat speelt er al en hoe kun je van elkaar leren, ook van grotere gemeenten en de manier hoe Tilburg bouwt aan deelmobiliteit? Hoe kunnen kleinere gemeenten geholpen worden door andere partijen die hiermee bezig zijn? Wat kan hierbij helpen? Werkt bijvoorbeeld een loket voor deelmobiliteit, waar aanbieders maar ook vragende partijen (bewoners, kleinere gemeenten, bedrijven etc.) terecht kunnen?
 • Benoemen van een aantal concrete voorbeeldprojecten om mee te starten in Hart van Brabant. Wat zijn kansrijke plekken om te starten en van te leren? Koppeling met lijst met plekken waar nu weinig of geen OV/gedeelde mobiliteit is vanuit het ambitiedocument Gedeelde Mobiliteit.

Neem voor meer informatie contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

wijzende vingerterug naar de nieuwsbrief

Bouwen aan een nieuw regionaal fietsnetwerk

logo bij artikelen op website

fietsIn 2021 hebben alle provincies met hun regio’s onder de noemer Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) input geleverd voor ‘de schaalsprong fiets’. Daaraan moet het nieuwe kabinet verder invulling gaan geven. Het poho Mobiliteit ging ermee akkoord dat we in 2022 samen met provincie en andere regio’s bouwen aan een nieuw regionaal fietsnetwerk.

 

De schaalsprong fiets = de fiets steeds meer zien als volwaardige modaliteit en effectieve oplossing voor de (nationale) opgaven op het gebied van woningbouw en verstedelijking, bereikbaarheid, veiligheid, gezondheid en de reductie van de uitstoot van CO2 en stikstof.

Het regionale fietsnetwerk

Bij aandacht voor de fiets hoort aandacht voor veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. Daarin speelt het regionale fietsnetwerk een prominente rol. Regio Hart van Brabant heeft al een regionaal fietsnetwerk. Maar met het oog op de toekomst is er meer nodig. Het is belangrijk dat:

 • de regio’s in Brabant een gezamenlijke visie ontwikkelen over het toekomstige fietsnetwerk;
 • wij ons regionaal fietsnetwerk ‘updaten’. 

Meer inzicht

Hoofddoel van het nieuwe regionale fietsnetwerk is het verhogen van het fietsgebruik in de dagelijkse woon-werk-verplaatsingen. We gaan voor de eerste keer op basis van data bepalen welke routedelen van het fietsnetwerk de meeste aandacht verdienen. We willen ook inzichtelijk maken welke hiaten en knelpunten er zijn. Op basis daarvan hopen we voor de noodzakelijke investeringen op een financiële bijdrage van het rijk via de schaalsprong fiets of via de provincie voor de snelfietsroutes.

Namens onze regio wordt wethouder Anne Cristien Spekle van de gemeente Oisterwijk bestuurlijk trekker. Zij is al bestuurlijk trekker van het deelprogramma robuust & betrouwbaar. Daarin focussen we vooral op de verkeer- en vervoernetwerken in de regio.

Neem voor meer informatie contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

wijzende vingerterug naar de nieuwsbrief

Succesvolle handhavingsactie met scholieren

logo bij artikelen op website

Afbeelding handhavingsactieDat was schrikken: een aantal scholieren van een TT-school zag met eigen ogen wat de politie regelmatig ziet tijdens handhavingsacties: hoe vaak mensen hun smartphone gebruiken in het verkeer en zijn afgeleid.

 

De scholieren mochten op 20 oktober mee in een handhavingsbus van het Team Verkeer Oost-Brabant. Vanuit deze touringcar kun je op hoogte in auto's en cabines van een vrachtwagen kijken. Daardoor konden zij zelf ervaren hoeveel mensen met andere zaken bezig zijn terwijl ze aan het verkeer deelnemen. Zoals met de mobiele telefoon achter het stuur zitten. Dat maakte behoorlijk indruk. Bekijk het filmpje erover:

Verkeersveiligheidsrisico's

De provincies Noord-Brabant, Zeeland en de politie zijn een gezamenlijke handhavingscampagne gestart vanwege de verkeersveiligheidsrisico’s van afleiding in het verkeer. De handhavingscampagne loopt van september tot en met december 2021. Download de presentatie over de handhavingsactie hier >

Neem voor meer informatie contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

wijzende vingerterug naar de nieuwsbrief

Financiële afspraken over uitvoering Regionaal Mobiliteitsprogramma Hart van Brabant

Op de bestuurlijke ontwikkeldag van 15 december stond het Regionaal MobiliteitsProgramma (RMP 2022) op de agenda. We maakten financiële afspraken met de provincie over de uitvoering ervan.

Met het RMP geven we uitwerking aan de vijf centrale ambities van de Regionale Mobiliteitsagenda (RMA) die de gemeenten in de regio Hart van Brabant samen met de provincie hebben opgesteld. In het RMP vertalen we deze vijf centrale ambities in bijbehorende deelprogramma’s. Met daarin concrete projecten en maatregelen waarvoor we aan de provincie een financiële bijdrage hebben gevraagd.

de bijdragen

De afgelopen maanden zijn projecten en maatregelen van de gemeenten geïnventariseerd die kunnen bijdragen aan onze vijf centrale ambities. Op basis van deze ophaalronde zijn 43 projecten en maatregelen getoetst en geprioriteerd voor 2022.

projectkosten RMP

In totaal is aan de provincie een financiële bijdrage gevraagd van afgerond € 3,8 miljoen. De bijdrage die de provincie toekent, bedraagt afgerond € 3 miljoen. Het verschil zit in de lagere bijdrage aan het deelprogramma Robuust en betrouwbaar.

Schoon, stil en gezond: geen financiële bijdrage gevraagd
Voor het deelprogramma schoon, stil en gezond zijn geen financiële bijdragen gevraagd. Dat betekent niet dat we in 2022 hieraan geen aandacht geven. Projecten die passen bij dit deelprogramma maar een andere dekking hebben en/of binnen de bestaande ambtelijke capaciteit worden uitgevoerd:

 • voorbereiding van de ontwikkeling van Clean Energy Hubs;
 • invulling geven aan en verder uitbouwen van de Greendeals zero emissie stadslogistiek;
 • invulling geven aan en verder uitbouwen van de Greendeals bus- en doelgroepenvervoer;
 • vertaling regionaal afgesloten Schone Luchtakkoord naar mobiliteit;
 • uitwerking geven aan programma Sjees fietsstimulering (uitwerking fietsstimulering via de Werkgeversaanpak van Mobiliteitsnetwerk Brabant (BMN) wordt opgenomen in het deelprogramma slim en efficiënt/gebiedsgerichte aanpak Smart Mobility;
 • de Regionale Agenda laadinfrastructuur in Brabant en Limburg, waaronder actualiseren regionaal EV-laadpalenbeleid en het strategisch plaatsen van laadpalen;
 • invullen hoofdstuk mobiliteit uit de REKS Hart van Brabant.

Veilig: bijdrage provincie € 1.637.574
De regiogemeenten en provincie investeren in een mobiliteitssysteem dat veilig is, op het gebied van verkeer (NUL verkeersdoden), sociale veiligheid en bij data-uitwisseling. De ambities die zijn geformuleerd in het Brabants VerkeersVeiligheidsPlan (BVVP 2020-2024) worden integraal overgenomen. De provincie stelt de komende drie jaar jaarlijks 10 miljoen Brabantbreed beschikbaar voor verkeersveiligheidsprojecten.

Alle onderstaande projecten en maatregelen zijn getoetst op hun bijdrage aan de bevordering van de verkeersveiligheid op lokaal of regionaal niveau. Met in 2022 weer veel aandacht voor mensgerichte maatregelen, omdat meer dan 90% van alle ongevallen een mensgerelateerde oorzaak kennen:

 • herinrichting Pastorenbuurt Goirle;
 • Middelstraat Loon op Zand, verbeteren fietsveiligheid en verlagen snelheid;
 • Ecliptica Loon op Zand, verbeteren VVH-schoolroute;
 • Kloosterstraat Loon op Zand aanpassen snelheidsremmers;
 • Textielplein Tilburg, aanleg drempels en plateaus;
 • Sweellincklaan Tilburg rotonde plus oversteek;
 • Sweellincklaan Tilburg, wegvak;
 • Koolhoven Tilburg, veiligheid bij school;
 • Ringbaan Zuid-Goirleseweg Tilburg, verkeersveilige kruising;
 • veilige fietsinfrastructuur Groenewoudlaan - Blyde Incomstelaan Waalwijk;
 • veilige fietsoversteken Taxandriaweg en Biesboslaan Waalwijk;
 • de acht lokale mensgerichte maatregelpakketten verkeersveiligheid van de gemeenten en het regionale maatregelenpakket verkeersveiligheid.

Inclusief: bijdrage provincie € 564.695, bijdrage regio € 50.000
Het programma inclusief richt zich op mobiliteit voor iedereen. Dit wordt opgepakt in het transitieproces naar gedeelde mobiliteit; samen met Regiovervoer Midden-Brabant, de provincie en de andere partners in het concessiegebied Oost, zoals de Regiotaxi-organisaties. Daarbij gaat het om alle mobiliteit die voor iedereen toegankelijk is en die je vaak samen gebruikt. Dit kan de bus of de trein zijn, en ook een deelauto, deelfiets of deelscooter. Ook een vrijwilligersinitiatief of meerijden met iemand of reizen met een flexconcept past binnen gedeelde mobiliteit. In 2022 zetten we vooral in op het maken van de transitie naar gedeelde mobiliteit te maken op basis van het eind 2021 vastgestelde ambitiedocument. Voor de komende jaren kijken we breder naar de ontwikkeling van inclusieve mobiliteit. Dit kan ook gaan om fiets. Daarnaast kunnen in de toekomst maatregelen die vanuit gedeelde mobiliteit een link hebben met infrastructuur (zoals HOV-infrastructuur of mobiliteitshubs) terugkomen in het deelprogramma robuust en betrouwbaar.

In 2022 ligt de focus binnen dit deelprogramma geheel op het traject gedeelde mobiliteit. In diverse werkstromen geven de provincie, regio, Regiovervoer Midden-Brabant, gemeenten en maatschappelijke partners invulling aan in elk geval de volgende studies en projecten:

 • reizigersonderzoek;
 • onderzoek kansrijkheid mobiliteitshubs;
 • onderzoek doorstroming busnetwerk;
 • kansen voor deelmobiliteit/gedeelde mobiliteit;
 • integratie met doelgroepenvervoer;
 • concrete projecten (vanuit concessie/vernieuwing OV).

De provincie financiert de bovenstaande studies en projecten vanuit gedeelde mobiliteit als onderdeel van de afspraken en werkstromen die voortvloeien uit het ambitiedocument. Samenwerking mobiliteit Hart van Brabant en Regiovervoer Midden-Brabant leveren ambtelijke capaciteit en bemensing van de Bestuurlijke Kopgroep en dekken de kosten zelf.

Robuust en betrouwbaar: bijdrage provincie € 810.000
Binnen dit deelprogramma bouwen we aan een mobiliteitssysteem dat in 2030 samenhangend, multimodaal, ketengericht en betrouwbaar is, zowel voor de verplaatsing van mensen als voor goederen. Het daarvoor benodigde infranetwerk moet op orde zijn. In 2022 ligt de focus binnen dit deelprogramma op de volgende projecten:

 • herinrichting Duiventorenbaan - Hespelpad Dongen;
 • snelfietsroute Tilburg - Dongen - Oosterhout routedeel Dongen;
 • aanleg landbouwroute Hilvarenbeek;
 • Burgemeester Letschertweg - Rechtsaffer Bredaseweg Tilburg;
 • voor de snelfietsroutes Tilburg - ’s Hertogenbosch, Tilburg - Goirle - Hilvarenbeek en Tilburg - Eindhoven - LaarBeek werken we in 2022 aan het sluiten van bestuursovereenkomsten.

De provincie draagt in 2022 vanuit dit deelprogramma niet bij aan de projecten herinrichting Duiventorenbaan - Hespelpad (Dongen) en Burgemeester Letschertweg - Rechtsaffer Bredaseweg (Tilburg). De verkeersveiligheidsaspecten van deze beide projecten kunnen wel worden meegewogen bij de bijdragen vanuit het deelprogramma veilig. Het is nu aan onze regio zelf voor alle projecten binnen de deelprogramma's de bijdrage op projectniveau te bepalen. De provincie wil met de gemeente Hilvarenbeek wel afspraken maken over de aanleg van de landbouwroutes om de kernen en de N269 te ontzien, maar dan op basis van het totaalpakket aan maatregelen; niet op basis van een deel van de routes.

Slim en efficiënt: in totaal € 2,5 miljoen beschikbaar, vulling en financiering via Smartwayz.NL
Het deelprogramma slim en efficiënt wordt in onze regio ingevuld met de gebiedsgerichte aanpak Smart Mobility. We hebben in 2020 een eerste werkpakket gemaakt dat volledig in uitvoering is. We zijn nu bezig met het voorbereiden van het tweede werkpakket. Medio januari worden ex-ante berekeningen gemaakt van alle projecten die we in dit tweede werkpakket willen opnemen. Daarmee weten we de effecten van het tweede werkpakket. Dat bieden we aan het poho Mobiliteit op 16 februari 2022 aan. Na goedkeuring wordt het aangeboden aan de Programmaraad Smartwayz.

Governance: bijdrage provincie € 20.000
Regio, gemeenten en provincie werken zo veel mogelijk ‘als 1 overheid’ samen om de Koers Mobiliteit van de provincie en de gezamenlijke ambities mobiliteit die zijn opgenomen in de Regionale MobiliteitsAgenda (RMA) te vertalen in concrete investeringen, lobbytrajecten, experimenten en onderzoeken. Aan de coördinatie mobiliteit van deze samenwerking draagt de provincie € 20.000 bij.

Neem voor meer informatie contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

wijzende vingerterug naar de nieuwsbrief

Welkom Suzanne, bedankt Christophe

logo bij artikelen op website

Suzanne Otters-Bruijnen is de nieuwe gedeputeerde mobiliteit van de provincie Noord-Brabant. We heten haar van harte welkom in de provincie, in Regio Hart van Brabant en aan onze mobiliteitstafel.

Suzanne Otters-Bruijnen is de opvolger van Christophe van der Maat. Hij is benoemd tot staatssecretaris van het ministerie van defensie. De poho-leden danken hem voor de inzet voor onze regio en wensen hem veel plezier en sterkte in zijn nieuwe functie.
Wethouder Petra Lepolder van de gemeente Dongen (en tevens voorzitter van het poho mobiliteit) ontvangt de gedeputeerde op 9 maart tijdens een werkbezoek aan Dongen en de snelfietsroute Tilburg-Dongen-Oosterhout”.

Bekend met Brabant en mobiliteit

Uit een persbericht van de VVD: Suzanne Otters-Bruijnen is goed bekend is met de Brabantse politiek: eerst als statenlid en de afgelopen jaren ook als fractievoorzitter. Als voormalig woordvoerder mobiliteit is ze ook goed bekend met deze mobiliteitsportefeuille. Die kennis maakt dat ze op die portefeuille snel haar stempel kan en wil drukken.

‘Veel zin in’

In datzelfde persbericht zegt ze: "De mobiliteitsopgaven voor Brabant zijn groot: een goede bereikbaarheid van onze provincie is van groot belang, zowel over de weg, water, spoor en in de lucht. Daarbij zijn beschikbare ruimte, oog voor de omgeving en uiteraard de verkeersveiligheid belangrijke aandachtspunten. Ik heb er veel zin in om hier als bestuurder mee aan de slag te gaan.”

wijzende vingerterug naar de nieuwsbrief

Wethouders mobiliteit vragen aandacht voor openbaar vervoer

logo bij artikelen op website

Het poho mobiliteit heeft medio februari in een brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant aandacht gevraagd voor het openbaar vervoer in de regio.

Aanleiding daarvoor zijn de zorgen die leven over de bezuinigingen in het OV. De oproep luidt: ga adaptief te werk en blijf inspelen op de reizigersvraag. “We zien dat er na een lockdownperiode weer meer mensen gebruikmaken van het openbaar vervoer. Daarom vinden we het belangrijk dat de dienstregeling snel aangepast kan worden als het aantal reizigers weer toeneemt”, vertelt de Dongense verkeerswethouder Petra Lepolder en voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg mobiliteit van Regio Hart van Brabant.

Transitieplan 2022

De brief vanuit het poho mobiliteit is een reactie op het Transitieplan 2022. Uitgangspunt van dat plan is een bezuiniging op de kosten: 10% van de dienstregelingsuren in de exploitatie 2022 wordt geschrapt. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant stemden op 21 september 2021 in met het onderdeel vervoer, voor het concessiegebied Oost-Brabant. Het openbaar vervoer in Regio Hart van Brabant maakt hier deel van uit.

“Uiteraard hebben wij begrip voor de situatie waarin vervoerders momenteel verkeren. Tegelijkertijd benadrukken wij het belang van kwalitatief goed openbaar vervoer voor de inwoners en bezoekers van onze steden en dorpen.” Aldus Lepolder. ”Bezuinigen door middel van het schrappen van ritten op het moment dat de coronamaatregelen versoepelen en reizigers weer terugkomen in het openbaar vervoer, is een tegenstrijdige beweging. We vinden het belangrijk om juist in 2022 de volledige dienstregeling van het openbaar vervoer in de regio te draaien.”

Drukte op bepaalde lijnen

In de brief vragen de poho-leden specifieke aandacht voor drukte op bepaalde lijnen in de regio. Lepolder: “Dit zijn bijvoorbeeld lijnen naar het onderwijsgebied Stappegoor in Tilburg, en ook andere lijnen die drukke momenten kennen. Laten we voorkomen dat, zoals in september 2021 bij aanvang van het schooljaar, reizigers niet meer in de bus kunnen stappen omdat deze vol waren.” Daarnaast vragen ze aandacht voor de bereikbaarheid van de regio. Naast het sturen van een brief aan Gedeputeerde Staten besloot het poho ook een persbericht met dezelfde strekking uit te laten gaan.

Meer informatie bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

wijzende vingerterug naar de nieuwsbrief

Financiële bijdrage van provincie aan transitie mobiliteit

logo bij artikelen op website

De provincie Noord-Brabant draagt € 3 miljoen bij aan onze deelprogramma’s van het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) 2022.

Regio Hart van Brabant en de provincie Noord-Brabant stellen elk jaar een Regionaal Mobiliteitsprogramma samen. In dit RMP geven we aan hoe de regio en gemeenten invulling geven aan de vijf centrale ambities die horen bij de transitie mobiliteit. Voor elk van die vijf centrale ambities maken we elk jaar een deelprogramma met onderzoeken, experimenten, lobbyafspraken en concrete investeringen.

€ 3 miljoen

Op basis van de vulling van de deelprogramma’s bepaalt de provincie haar financiële bijdragen voor het RMP. Op de bestuurlijke ontwikkeldag op 15 december gaf de gedeputeerde mobiliteit (toen nog Christophe van der Maat) aan voor in totaal € 3 miljoen aan de deelprogramma’s bij te dragen.

Daar bovenop komt nog een bijdrage voor het deelprogramma slim en efficiënt, dat via de zogenaamde Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid Nederland loopt. Voor onze Smart Mobility initiatieven is voor de periode 2021-2023 maximaal € 2,5 miljoen euro beschikbaar. Hiervan is in 2021 met het eerste werkpakket Smart Mobility van Hart van Brabant € 850.000 benut. Afspraken over de verdere benutting in 2022 van de resterende € 1,65 miljoen wordt in Q1 aan de programmaraad SmartwayZ.nl voorgelegd.

Concrete bijdragen op projectniveau

Na de besluitvorming op de bestuurlijke ontwikkeldag zijn de bijdragen op het niveau van de deelprogramma’s vertaald naar concrete bijdragen op projectniveau. Op 16 februari ging het poho mobiliteit akkoord met deze bijdragetoekenning. De gemeenten kunnen daardoor snel aan de slag met het uitvoeren van onderzoeken en mensgerichte maatregelen en het aanbesteden van infrastructurele werken.

Meer informatie bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

wijzende vingerterug naar de nieuwsbrief

 

Groen licht voor werkpakket 2 Smart Mobility Hart van Brabant

logo bij artikelen op website

Het poho mobiliteit gaf zijn goedkeuring op de inhoud van het tweede werkpakket gebiedsgerichte aanpak Smart Mobility Hart van Brabant. De leden gingen ook akkoord met de begroting van de opgenomen maatregelen. Dit werkpakket bevat naast locatiespecifieke projecten voor het eerst ook regiobrede projecten.

Het tweede werkpakket gebiedsgerichte aanpak Smart Mobility bouwt voort op het eerste werkpakket. Het bevat een maatregelenpakket met acht deelprojecten op het gebied van data (logistiek en personenmobiliteit), verkeersmanagement en gedragsbeïnvloeding. Die maatregelen zijn gericht op het beter benutten van het wegennet en het duurzamer verplaatsen in de regio. In dit werkpakket ligt de nadruk op het verzamelen en toepassen van mobiliteitsdata om de mobiliteit in de regio te verbeteren. De totale omvang van het werkpakket bedraagt € 1.068.000. De eigen bijdrage van 50% is via provincie, regio en gemeenten gedekt.

De werkgeversaanpak

Een van de regionale projecten is de zogenaamde Werkgeversaanpak, uitgevoerd door het BrabantsMobiliteitsNetwerk (BMN). Gedragsverandering van werkgevers én werknemers is een belangrijk onderdeel van de transitie mobiliteit. Deze aanpak is al operationeel in Tilburg en Waalwijk. Dat willen we nu doortrekken naar de andere zes gemeentes met 38 bedrijven groter dan 100 werknemers.

In elke gemeente bouwen we aan communities met de bedrijven om de gewenste transitie in de mobiliteit vorm te geven. Dat gebeurt door bedrijven meteen concrete kennis, acties en tools aan te bieden om hun woon-werkverkeer te ‘verslimmen’. Met concrete projecten willen we via de werkgevers de werknemers laten ervaren hoe je slimmer, schoner en veiliger naar het werk kan reizen. Die projecten zijn:

 • Sjees E-bike Probeeractie: samen met lokale fietsenwinkels en partners bieden we aan dat werknemers een week een e-bike of speed-pedelec kunnen testen tijdens ritjes naar het werk. Het blijkt dat na het uitproberen van de e-bike gemiddeld 22% van de deelnemers minimaal 2 dagen per week op de fiets naar het werk gaat.
 • Sjees Pitstop: een mobiele fietsenmaker checkt de fiets van een bezoeker op mankementen. De fietsexpert controleert de fiets op onderhoud en veiligheid. Terwijl de bezoeker wacht, geeft een Sjees promotiemedewerker informatie over de voordelen van het fietsen.
 • Sessie Kruispunt Brabant: een reeks regionale bijeenkomsten waarbij we met het werkgevers in gesprek gaan over wat ons allen te doen staat in relatie tot slimme een duurzame mobiliteit. De inhoud van bijeenkomsten wordt opgehangen aan de Mobiliteitsindex (MI).

50-50

Het programmateam SmartwayZ.nl beoordeelt het tweede werkpakket nog op inhoud, effectiviteit en bijdrage aan (boven)regionale opgaven. Als ook dit programmateam akkoord is, volgt een positief advies richting de programmaraad Smartwayz.NL. Besluitvorming daarover gebeurt in het eerste kwartaal.

Bij goedkeuring van het werkpakket door de programmaraad van SmartwayZ.nl, wordt een bijdrage van 50% toegezegd. De overige 50% moet door de regio zelf financieren. Dit kan vanuit de gemeente komen, maar kan via een bijdrage van het bedrijfsleven, in euro’s of in uren. De regionale bijdrage voor de Werkgeversaanpak, € 45.500, financieren we vanuit het Regionaal Activiteitenfonds Verkeer en Vervoer van de regio.

Meer informatie bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

wijzende vingerterug naar de nieuwsbrief

Regionale samenwerking mobiliteit Hart van Brabant 2022: werk in uitvoering

logo bij artikelen op website

'Er is heel veel werk te doen'. Dat constateerden de poho-leden mobiliteit afgelopen 16 februari. Wat allemaal, en hoe? Daarover bogen de poho-leden zich vervolgens.

Hoe krijgen we grip op alles dat we moeten oppakken? Daarvoor is eerst inzicht nodig in de benodigde capaciteit. Het ambtelijk overleg bereidt dat voor. Een eerste keuze waar we - vanuit bestuurlijk standpunt - in elk geval aandacht aan moeten besteden, volgt in maart. Daarvoor volgt een schriftelijke ronde langs de poho-leden.

overzicht van acties

Er is wel al een eerste overzicht van acties die we samen in 2022 oppakken. Een greep daaruit van acties die bijdragen aan de transitie mobiliteit:

Deelprogramma schoon, stil en gezond (bestuurlijk trekker Loon op Zand)

 • actualisatie regionaal (en ook lokaal) elektrisch vervoer/laadpalenbeleid en in het verlengde daarvan het strategisch plaatsen van laadpalen door de gemeenten
 • verdere fietsstimulering via de werkgeversaanpak

Deelprogramma inclusief (bestuurlijk trekker Dongen)

 • traject gedeelde mobiliteit/voorbereiding nieuwe OV-concessie

Deelprogramma veilig (bestuurlijk trekker Tilburg)

 • voorbereiden verkeerveiligheidsprojecten voor opname in het RMP 2023;
 • samenwerking politie en OM in het project PRIOR Handhaving

Deelprogramma robuust en betrouwbaar (bestuurlijk trekker Oisterwijk)

 • in samenwerking met de provincie en andere regio’s maken van een nieuw regionaal (NTF) fietsnetwerk (kern-kern routes, stadsroutes, snelfietsroutes en feeders, feeders naar belangrijke recreatieve routes en de belangrijkste recreatieve routes)
 • verkenning en aanleg snelfietsroutes (SFR): in 2022 focus op te sluiten bestuursovereenkomsten voor de snelfietsroutes Tilburg-‘s-Hertogenbosch en Tilburg-Eindhoven-Laarbeek

Deelprogramma slim en efficiënt (bestuurlijk trekker Waalwijk)

 • uitvoering geven aan werkpakket 2 van het regionaal uitvoeringsprogramma Smart Mobility en voorbereiden van werkpakket 3

Overkoepelende taak

Daarnaast is er de overkoepelende taak hoe we vanuit mobiliteit de grotere, integrale ruimtelijke- en economische opgaven in Regio Hart van Brabant kunnen faciliteren: denk aan ROA, RIA en het Vestedelijkingsakkoord Tilburg-Breda.

Wordt vervolgd!

Meer informatie bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

wijzende vingerterug naar de nieuwsbrief

Stimuleringspakket op de fiets naar het werk

logo bij artikelen op website

Vlak voor de zomervakantie geopend en na de zomervakantie in gebruik genomen door onder andere mensen op weg naar hun werk: de snelfietsroute F261. Die loopt langs de gemeenten Tilburg, Loon op Zand en Waalwijk. Deze drie gemeenten zetten op dit moment samen met de provincie Noord-Brabant vol in op het bijbehorende fietsstimuleringsplan. Doel: zoveel mogelijk werknemers uit de auto krijgen en op de fiets.

Het fietsstimuleringsplan richt zich op de belangrijkste gebruikersgroepen (forenzen, scholieren/studenten, inwoners en bezoekers aan de regio). Daarbij is er speciale aandacht voor de werkgevers, waaronder dus ook de gemeenten. Er staan voor de komende tijd veel fietsstimuleringsactiviteiten op de rol: van het onderweg uitdelen van sjees-smoothies tot gerichte inzet van de sjeestaxi en een groot sjeesfeest langs de route.

De fiets ervaren

Een andere actie uit dit fietsstimuleringsplan is de e-bike probeeractie voor Loon op Zand en Waalwijk. Mensen kunnen 1 week een e-bike uitproberen. Ervaring leert namelijk dat mensen eerder de overstap van de auto naar de fiets maken als ze het fietsen ervaren hebben. Klik hier voor meer informatie en aanmelding >

De wens is dat alle werkgevers in alle gemeenten in Regio Hart van Brabant op fietsstimulering gaan inzetten. Met als doel meer werknemers die met de fiets naar het werk komen.
Lees hier meer over lekker sjeesen >
Lees terug over de opening van de F261 >

Meer informatie bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
wijzende vingerterug naar de nieuwsbrief

Visual F261


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.