• Start
 • nieuwsbrief Mens en Samenleving

Vanuit het Hart | maart 2019 | Mens & Samenleving

Hart van Brabant start Maatpact voor complexe zorgondersteuning

MaatpactWe gaan in Regio Hart van Brabant de zorg en ondersteuning voor huishoudens met complexe problemen over een andere boeg gooien. Per april starten wij met het Maatpact om deze huishoudens snel en daadkrachtig te helpen.

In oktober vorig jaar hebben de wethouders Jeugd, Wmo en Arbeidsparticipatie onder leiding van Albert Jan Kruiter van het Instituut Publieke Waarden (IPW) een stevige ambitie uitgesproken. Zij willen € 10 miljoen bureaucratievrij geld vrij maken om te ontdekken wat ervoor nodig is om daadwerkelijk sneller, beter en passender impact te realiseren in het sociaal domein. Niet alleen voor kwalitatief goede zorg voor onze inwoners, maar ook voor een duurzame oplossing voor de toenemende financiële tekorten in het sociaal domein.

Pact met impact
Daarom starten wij per april als gemeenten in Hart van Brabant het Maatpact. Dit is een pact voor impact in het sociaal domein. Een pact om de verzorgingsstaat van de toekomst samen regionaal opnieuw uit te vinden. Voor de mensen die dat het hardst nodig hebben. En voor alle andere inwoners van Hart van Brabant. Een pact dat nadrukkelijk zoekt naar impact door eenvoud. Door de logica van mensen voorop te zetten, en niet de logica van systemen. Door maatwerk te leveren, zonder willekeur te produceren. Kortom, een pact om te doen wat nodig is om problemen duurzaam op te lossen. De bestuurders van het poho sociaal domein hebben akkoord gegeven om de komende drie jaar hiervoor samen met onze maatschappelijke partners, professionals en het Instituut Publieke Waarden aan de slag te gaan met een substantieel aantal huishoudens. Lees ook het persbericht >

Meer informatie bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuw regionaal programma: Zorgen doen we samen

basisfoto rubriek MSHet Zorgnetwerk Midden-Brabant heeft samen met de Hart van Brabantgemeenten en zorgprofessionals uit de regio een nieuw programma opgezet: 'Zorgen doen we samen'.

De aanleiding om dit programma op te zetten zijn de knelpunten die ontstaan als cliënten ondersteuning ontvangen van de gemeenten vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet en toenemende zorg nodig hebben van zorgprofessionals. Zowel de cliënten als de zorgprofessionals ervaren die knelpunten. We zoeken uit hoe die knelpunten ontstaan en vooral ook hoe ze zijn op te lossen.

Professionals denken mee
Veronique Holtmaat, directeur van het Zorgnetwerk en programmamanager Zorgen doen we samen: “Er zijn nog te vaak situaties waarin mensen, juist in de overgangen vanuit het domein van Wmo of Jeugdzorg naar zorg en vice versa, om allerlei redenen niet de zorg en ondersteuning krijgen die nodig is. Dat komt vaak door regelgeving of door onbekendheid over elkaars werkwijze. In het programma 'Zorgen doen we samen' denken de professionals uit de praktijk, zoals wijkverpleegkundigen en medewerkers van wijkteams, mee. Bijvoorbeeld over hulp bij het huishouden. We verwachten daardoor beter en sneller tot afdoende oplossingen te komen. Zodat mensen niet onnodig lang hoeven te wachten op zorg, er betere coördinatie is en minder onduidelijkheid. Lees meer >

Meer informatie bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vanuit het Hart | mei 2019 | Mens & Samenleving

Investeren in jongeren rendabel

Het poho Sociaal besprak de structurele inbedding van de Jeugdwerkloosheidsvrije Regio. Er zijn drie mogelijke scenario's daarvoor.

Sinds juni 2016 wordt het programma Jeugdwerkloosheidsvrije Regio met succes en goede resultaten onder de verantwoordelijkheid van Midpoint Brabant uitgevoerd. Op verzoek van het poho Sociaal zijn drie mogelijke inbeddingscenario’s en een financiële businesscase over het ondersteunen van jongeren zonder uitkering uitgewerkt.

Rendabel
De businesscase laat zien dat investeren in deze doelgroep maatschappelijk en financieel rendabel is. Voor wat betreft de inbedding heeft het poho de besluitvorming aangehouden tot september. De komende tijd zal een ronde langs gemeenten worden gemaakt om aanvullende standpunten op te halen en resterende vragen te beantwoorden.

Meer informatie bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meerjarenprogramma sociaal domein: dertien nieuwe plannen binnen waarvan zeven kansrijk

foto beschermd wonenHet poho Maatschappelijke Ontwikkeling stemde in met de conceptkaders en het meerjarenprogramma Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, preventieve GGZ en Verslavingszorg.

In het meerjarenprogramma zijn de kaders, de inhoudelijke koers en prioriteiten voor de komende jaren aangegeven die de Hart van Brabantgemeenten en de betrokken partijen gezamenlijk op willen pakken.

 

Enthousiaste reacties
De afgelopen maanden konden partijen in de regio ombuigingsplannen indienen. Het doel: een bijdrage leveren aan de gewenste inhoudelijke en financiële ombuigingen in het sociaal domein. Een groot aantal partijen reageerde enthousiast; er kwamen dertien plannen binnen. Die zijn getoetst op basis van vooraf vastgestelde criteria en op 9 mei jl. besproken in het poho Maatschappelijke Ontwikkeling: zeven plannen zijn kansrijk en worden opgenomen in het meerjarenprogramma.

Businesscase
Op verzoek van het poho komen de initiatiefnemers waar nodig nog tot verduidelijking en aanscherping. Bovendien is hen gevraagd de plannen te voorzien van een businesscase (met duidelijkheid over het mogelijk te behalen financiële rendement). De aangepaste plannen worden vervolgens voor formele besluitvorming over de financiering voorgelegd aan het college van B&W van de centrumgemeente Tilburg.

Uitstel van indieningstermijn
De poho-leden Maatschappelijke Ontwikkeling zijn blij met de ingediende plannen en willen het beoordelingstraject hiervan afwachten om van te kunnen leren. De consequentie is dat de eerder gecommuniceerde tweede indieningstermijn van 1 juni wordt uitgesteld.

Meer informatie bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Extra overleg algemeen bestuur en bestuurscommissie Jeugd

JeugdhulpWe werken in de regio hard aan de ondersteuning voor de kinderen die dat nodig hebben. De gemeenten staan echter voor een aantal uitdagingen, waarvan het financiële tekort in de regio de bekendste is. Op donderdag 9 mei zaten het algemeen bestuur en de bestuurscommissie Jeugd bij elkaar om hierover te praten.

De bestuurscommissie Jeugd heeft het algemeen bestuur tijdens dit extra overleg meegenomen in de historische en recente ontwikkelingen in de jeugdzorg en toegelicht welke knelpunten er nu zijn. De vraag naar jeugdhulp stijgt. We krijgen meer hulpvragen omdat we als gemeenten dicht bij onze inwoners staan. Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen er daarnaast voor dat de diversiteit aan hulpvragen groeit en gemiddeld genomen complexer wordt. En daarmee dus duurder. Tegelijkertijd nemen de jaarlijkse financiële middelen vanuit het rijk af. Dat wringt en zorgt voor tekorten.


Samen aan de slag in Hart van Brabant

De bestuurscommissie Jeugd is aan de slag gegaan met maatregelen die erop gericht zijn om de kosten van onze ondersteuning op de korte termijn beter te beheersen. Dit naast onze inzet op de transformatie voor de langere termijn, waarbij we werken vanuit onze Koers 'Samen met de Jeugd'. Daarnaast zijn we voortdurend bezig met het verbeteren van de basis, onder meer inkoop en contractmanagement. Ook richten we ons in VNG-verband tot het rijk met het dringende verzoek om een toereikend budget. Duidelijk is geworden dat we de komende jaren voor een grote en complexe opgave staan voor goede en tegelijk betaalbare jeugdhulp. Het algemeen bestuur en de bestuurscommissie hebben naar elkaar uitgesproken dat het nu extra belangrijk is om ons gezamenlijk hiervoor in te blijven zetten.

Meer informatie bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stefanie Vatta nieuwe voorzitter poho Sociaal Domein

Stefanie Vatta is sinds januari 2019 wethouder voor het sociaal domein in de gemeente Oisterwijk. Voor Regio Hart van Brabant heeft het poho ingestemd met de voordracht van haar als voorzitter van het poho Sociaal Domein, met ingang van 1 september 2019.

Verder heeft het poho besloten dat bij eventuele verhindering van de voorzitter, één van de voorzitters van een ander poho uit het domein Mens & Samenleving die rol op zich neemt.

Vanuit het Hart | juli 2018 | Mens & Samenleving

Samenwerken aan huisvesting arbeidsmigranten

Het adviesbureau Companen heeft er vorig jaar onderzoek naar gedaan en de regiogemeenten zijn er nu mee aan de slag gegaan: het beeld voor huisvesting van arbeidsmigranten scherper te stellen.

De vraag naar goede en betaalbare woonruimte voor arbeidsmigranten neemt door de economische groei sterk toe. Gemeenten gaan individueel, op lokaal niveau een beeld maken. Dat beeld geeft een inventarisatie van het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten en bevat een overzicht van locaties, met aantal woonruimten en de kwaliteit ervan. Doel van het vormen van dit beeld is om scherper inzicht te krijgen in de opgave die er ligt. De eindinventarisatie van het beeld en de totaalopgave wordt in het poho van 27 september besproken.

Praktische insteek
Voor het verzamelen van gegevens is gekozen voor een praktische insteek, waarbij we samenwerken met de provincie Noord-Brabant. De focus ligt op short- en midstay-huisvestingsoplossingen. Dit is een opgave voor zowel Ruimtelijke Ordeling/wonen als Economische Zaken, want voldoende werknemers en werkgelegenheid zijn belangrijk voor de economische kracht van de regio.

Volop kansen in landelijk actieprogramma kindermishandeling

De regionale Taskforce kindermishandeling ziet veel kansen en raakvlakken in het landelijke actieprogramma.

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) presenteerden dat recentelijk samen met Annemarie Penn-te Strake (namens de VNG). Het actieprogramma, getiteld 'Geweld Hoort Nergens Thuis', bevat een groot aantal maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen. Het Rijk stelt daar de komende jaren tientallen miljoenen euro voor beschikbaar.

Actielijnen
Het actieprogramma is opgebouwd langs drie actielijnen:
1. eerder en beter in beeld;
2. stoppen en duurzaam oplossen;
3. specifieke groepen.

Een toelichting op deze drie actielijnen staat op de website van de Taskforce kindermishandeling.

Samenwerking in het sociaal domein

5 venster modelSinds 2015 is veel gebeurd en veel bereikt in het sociaal domein van Regio Hart van Brabant. Voor de Strategische Meerjarenagenda 2016-2020 zijn ambitieuze doelen gesteld. Er gaat veel goed, een voorbeeld daarvan is de samenwerking in de jeugdzorg, maar er zijn ook zaken die beter moeten.

De gedelegeerd ambtelijk opdrachtgevers in het sociaal domein, Frans Swinkels en Joost Ansems, hebben dit aan de orde gesteld en voorgesteld om dit te gaan verbeteren. Zij hebben het initiatief genomen om samen met de managers uit het sociaal domein te spreken over de plussen en minnen in de samenwerking en over de vraag hoe het beter kan. Naar aanleiding hiervan hebben op 17 mei de gemeentesecretarissen met elkaar gesproken over de ontwikkelingen in het sociaal domein van Regio Hart van Brabant. Frans Swinkels en Joost Ansems hebben vervolgens de opdracht gekregen om met de managers uit het sociaal domein een verbeterplan te maken.

Betere integrale aanpak
Tijdens het poho voor het sociaal domein op 28 juni is daarom gesproken over zowel positieve ontwikkelingen als knelpunten in het sociaal domein. Een van de benoemde uitdagingen is gelegen in de noodzaak tot verbetering in de backoffice bij gastheergemeente Tilburg. De samenhang van de backoffice met de frontoffices van de negen gemeenten (de toegang), waar (potentiele) cliënten zich melden, moet daarbij ook worden verbeterd. Daarnaast is de noodzaak voor een betere integrale aanpak (3D) in het sociaal domein besproken.

Knelpunten en oplossingen
Daarbij zijn de vier afgesproken onderwerpen benoemd uit de Strategische Meerjarenagenda die moeizaam verlopen:

 • Jeugdwerkloosheidsvrije zone krijgt tot voorkort nauwelijks ondersteuning uit de regiogemeenten;
 • inkoop 3D (betreft Jeugd, Wmo en Arbeidsparticipatie) komt tot op heden niet van de grond (Arbeidsparticipatie niet aangehaakt);
 • preventie en vroegsignalering komt niet van de grond;
 • partnerschap/integrale aanpak is lang niet opgepakt en komt nu (pas) van de grond.

Tot slot is ook de behoefte benoemd aan mogelijkheden om beter te sturen en efficiënter en effectiever met elkaar samen te werken. De knelpunten en de noodzaak om oplossingen te zoeken zijn in het overleg herkend en beaamd.

Tweedaagse heisessie
Om vorm en inhoud te kunnen geven aan verbeteringen in de samenwerking in het sociaal domein in onze regio is besloten om een tweedaagse heisessie te organiseren op woensdag 3 oktober en donderdag 4 oktober.

Aan de slag met bouwstenen Koers Samen met de Jeugd

samen met de jeugd"Laten we een bouwmarkt organiseren, waarin we aan de slag gaan met de bouwstenen van de Koers Samen met de Jeugd." Dat was begin van dit jaar het idee van een aantal ambassadeurs om invulling te geven aan de Koers. Op 17 april 2018 was het dan zover: de bouwmarkt Samen met de Jeugd. Een markt om mede-ambassadeurs te ontmoeten én om concreet aan de bouwstenen van de koers te werken.

De bouwmarkt werd georganiseerd door en voor de ambassadeurs van de koers en iedereen die Samen met de Jeugd het verschil wil maken. Maike Kooijmans - lector opvoeden van de toekomst bij Fontys Hogeschool Pedagogiek - trapte af met een verhaal over hoe je talentgericht kunt werken en de talenten van kinderen en jongeren centraal kunt stellen. In de bouwsessies die daarop volgden:

 • werkten de deelnemers aan een nieuw plan voor het Family Justice Center (bouwsteen veiligheid voorop);
 • zijn de opbrengst en ervaringen van het traineeprogramma Jeugdprofessionals van SJS/Fontys gedeeld (bouwsteen in verbinding werken);
 • werden er, aan de hand van verhalen van ervaringsdeskundigen, stappen gezet om te kijken naar de talenten van kinderen (bouwsteen het kind écht zien).

Ruimte voor ontmoeting
Mooi om voorafgaand en tijdens de bouwmarkt te ervaren hoe iedereen zijn steentje wil bijdragen en om te zien hoe er in de praktijk al aan de bouwstenen wordt gewerkt. Gedurende de bouwmarkt was er ook volop ruimte voor ontmoeting en werden er nieuwe contacten gelegd. In ontmoeting maak je immers het verschil! De negen gemeenten in Regio Hart van Brabant werken samen aan een beter jeugdstelsel: van visie tot inkoop tot uitvoering. Meer informatie hierover vind je op zorginregiohartvanbrabant.nl.

Definitieve 'go' voor de regionale resultaatgerichte inkoop Wmo-begeleiding

resultaatgerichte inkoop wmoDe wethouders van de gemeenten Goirle, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Dongen, Gilze-Rijen, Heusden en Tilburg hebben 28 juni hun akkoord gegeven op de gezamenlijke inkoop Wmo-begeleiding vanaf 2019.

Deze gemeenten willen met de regionale resultaatgerichte inkoop van de Wmo-begeleiding bereiken dat inwoners die dat nodig hebben, de beste zorg en ondersteuning krijgen: dichtbij, op maat en gericht op het vergroten van zelfredzaamheid. Daarnaast willen zij innovatie bevorderen en de regeldruk verminderen. De gemeenten Waalwijk en Loon op Zand besloten eerder al om op dit moment niet met de gezamenlijke aanbesteding mee te doen. De aanbestedingsdocumenten worden eind augustus via Tenderned gepubliceerd. De nieuwe contracten treden op 1 april 2019 in werking.


Afstemmen op elkaar

De wethouders realiseren zich dat het niet eenvoudig is om de huidige, lokale werkwijzen op elkaar af te stemmen en te komen tot één gezamenlijke aanpak. Juist door samen te werken en van elkaar te willen leren, verwachten ze dat iedereen er uiteindelijk beter van wordt. Vooral de inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben en ook degenen die de begeleiding leveren.

Op de foto van links naar rechts: Peter van Steen (Heusden), Gerrit Overmans (Hilvarenbeek), Ariane Zwarts (Gilze en Rijen), Jan de Laat (Oisterwijk), Piet Poos (Goirle), Erik de Ridder (Tilburg), Rolf Vullings (Dongen). Niet op de foto staat Marijo Immink (Goirle/voorzitter poho Maatschappelijke Ondersteuning).

Resultaatgestuurd werken Jeugdhulp Regio Hart van Brabant krijgt vervolg

resultaatgestuurd werkenOm kinderen en gezinnen zo snel mogelijk de hulp te geven die ze nodig hebben, gaan vanaf 1 januari 2019 131 jeugdhulpaanbieders en de negen gemeenten in Regio Hart van Brabant resultaatgestuurd samenwerken. Op verschillende data in juni tekenden zij hiervoor contracten.

Resultaatgestuurd werken is geen doel op zich, maar een middel om jeugdhulpaanbieders de ruimte te geven om te doen wat nodig is. 'Standaardproducten' met vaste tarieven en vaak een vast aantal behandelingen zijn niet langer de norm; alles draait om het uiteindelijke resultaat voor het kind of gezin.

Regie in eigen handen
Bij het behalen van dat resultaat hebben kinderen en gezinnen zoveel mogelijk de regie in eigen handen: zij bespreken samen met de gemeente wat er aan de hand is, welke positieve of minder positieve invloed de omgeving op de situatie heeft en wanneer ze een stap(je) vooruit zijn geholpen. Jeugdhulpaanbieders schatten op basis van die informatie in met welke activiteiten of behandelingen zij het beoogde resultaat het beste kunnen bereiken. Lees meer

De twee kernthema's van DITSS voor 2018

ditss

De activiteiten van DITSS voor 2018 richten zich op twee kernthema’s: informatiegestuurde veiligheid en mobiliteit en veiligheid.

De Stichting Dutch Institute for Technology, Safety & Security (DITSS) bestaat sinds maart 2012. Stichting DITSS is een onafhankelijke, transparante en facilitaire regieorganisatie, die veiligheidsvraagstukken, technologische en sociale innovaties en bedrijfsleven met elkaar verbindt. DITSS heeft zich de afgelopen jaren succesvol als zogenoemde multiple-helix-onderneming ontwikkeld. Dit is gebeurd door in co-creatie met verschillende partijen, zoals publieke partners als ministeries, provincies, de regio’s Hart van Brabant en Brainport, gemeenten, Nationale Politie, veiligheidsregio’s, wetenschap, bedrijven en burgers te werken aan het analyseren van veiligheidsvraagstukken en te zoeken naar - of samen ontwerpen van - innovatieve oplossingen.

Mooie voorbeeldprojecten
Regio Hart van Brabant participeert in DITSS en werkt onder meer met de stichting samen in verschillende veiligheidsateliers Twee mooie voorbeeldprojecten zijn:

 • Trajectnaam: Zorgfraude 'Wel zorgen, geen fraude'. Het opbouwen van profielen op basis waarvan de diverse risico’s op regelovertreding en fraude inzichtelijk worden en daaraan verbonden ondermijnende criminaliteit aan te kunnen pakken.
 • Trajectnaam: HIC – 0-inbraakwijk. In dit High Impact Crime-project '100% Veilige Wijk' wordt op basis van onder meer wijkveiligheidsanalyses technologische innovatieve oplossingen bedacht voor het tegengaan van woninginbraken, overvallen en straatroven. Het eerste fieldlab wordt in een wijk in Rotterdam ingericht.

Vanuit het Hart | oktober 2018 | Mens & Samenleving

Transformatieplan jeugdhulp en -zorg Hart van Brabant ingediend

samen met de jeugd 2Regio Hart van Brabant heeft een aanvraag ingediend om voor drie jaar (2018, 2019 en 2020) elk jaar in aanmerking te komen voor € 932.000 om de transformatie in de jeugdhulp en -zorg te helpen versnellen en verbeteren.

Om aanspraak te maken op dit transformatiebudget van het Transformatiefonds van het VNG en het Rijk moest de regio bij het Rijk een aanvraag indienen in de vorm van een transformatieplan. Dat is in overleg met zorgaanbieders ontwikkeld en afgestemd en op 30 september ingediend. Het plan sluit aan op actielijnen zoals die in de Koers Samen met de Jeugd zijn uitgewerkt en is al geaccordeerd in de betrokken gemeenten:

 • actielijn 1: betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen;
 • actielijn 2: meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien;
 • actielijn 3: alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen;
 • actielijn 4: kwetsbare jongeren beter op weg helpen zo zelfstandig mogelijk te worden;
 • actielijn 5: jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt;
 • actielijn 6: investeren in vakmanschap.

In het najaar worden de raden verder geïnformeerd over het uitvoeringsprogramma Samen met de Jeugd, dat nu in ontwikkeling is.

Meer informatie bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meldcode aangescherpt

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt per 1 januari 2019 aangescherpt.

Nu melden professionals alleen bij Veilig Thuis wanneer zij vermoeden dat er sprake is van huiselijk geweld en als zij vinden dat het noodzakelijk is dat Veilig Thuis daarbij wordt ingeschakeld. In de aangescherpte meldcode gebeurt dat straks bij ernstige gevallen van geweld áltijd. Ook als de professional zelf de veiligheid met het gezin kan waarborgen. Professionals zijn vanaf 1 januari 2019 verplicht met de vernieuwde meldcode te werken. Kijk voor meer informatie de website van de Rijksoverheid > en bekijk dit filmpje:

Meer informatie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vanuit het Hart | december 2018 | Mens & Samenleving

Leerwerkloket: structurele dienstverlening in de regio

Het Leerwerkloket Midden-Brabant krijgt een structurele basis in Regio Hart van Brabant. Dat besloot het combi-poho Sociaal Domein tijdens de Hart van Brabantdag.

Dat betekent dat:

 • 2019 financieel gezien een overgangsjaar is; het regionale fonds Arbeidsmarkt dekt de kosten voor de regiogemeenten;
 • voor besluitvorming bij de negen gemeenten het advies is uitgebracht om vanaf 2020 structurele financiering van het Leerwerkloket vrij te maken vanuit die gemeenten;
 • het Leerwerkloket voor 1 juni 2019 de onderdelen van de structurele, regionale inbedding (arbeidsrechtelijk en administratief) uitwerkt; dit wordt in het tweede kwartaal voorgelegd ter besluitvorming.

Op de foto het Leerwerkloketteam met van links naar rechts: Titia fluks (ondernemersadviseur), Bas Robben (loopbaanadviseur), Simone Appeldoorn (loopbaanadviseur), Ingrid Berens (projectleider), Gerrie Timmermans (loopbaanadviseur), Marsha van Gulick (loopbaanadviseur) en Louise van der Meeren (project-assistent en communicatiemedewerker).

Achtergrondinformatie
Het Leerwerkloket Midden-Brabant > is in 2015 medeontstaan door een stimuleringsregeling vanuit het Rijk, met financiële bijdragen van het UWV en de gemeente Tilburg. De organisatie heeft sindsdien haar waarde bewezen. Het loket levert regionale dienstverlening die reikt tot alle inwoners en ondernemers in de regio. De eindevaluatie leert dat er in 2017 528 individuele contactmomenten zijn geweest met inwoners, verdeeld over verschillende leeftijds- en opleidingsniveaus en verspreid over de regio. Er waren eind oktober van dit jaar al 388 contactmomenten. Ook voor de werkgevers is het Leerwerkloket een bewezen deskundig partner voor vragen rondom scholing en personeel. Er is in 2017 contact geweest met 112 nieuwe ondernemers, met 103 eind oktober 2018. En nog een ander cijfer: de Facebookpagina van het Leerwerkloket > telt 503 volgers.

Vooruitstrevend
Het initiatief staat landelijk bekend als vooruitstrevende dienstverlening die past bij een moderne arbeidsmarktinfrastructuur. Zeker nu (om)scholing en een leven lang leren meer en meer noodzaak worden voor bedrijven en werkenden. Dit om de snel veranderende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden.
Meer informatie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sociaal domein flink in beweging

Er speelt veel binnen het sociaal domein in Regio Hart van Brabant. Drie belangrijke ontwikkelingen lopen momenteel parallel aan elkaar.

Zo heeft recent de tweedaagse plaatsgevonden, waar de intentie is uitgesproken om samen te leren hoe het domein van de 21e eeuw er uitziet: beter voor inwoners en financieel duurzaam. Een andere relevante ontwikkeling is de vraag van de kring gemeentesecretarissen om te komen tot een verbeterplan sociaal domein aan de hand van het vijfvenstermodel. Ten derde speelt uiteraard de actualisatie van de strategische meerjarenagenda. Deze drie sporen komen samen en worden dan ook in samenhang met elkaar benaderd. Lees meer > Meer informatie bij Willem van Eijk >


Nieuw in de regio: Veiligheid voorop!

Er is in onze regio een nieuw programma ontwikkeld tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. 'Veiligheid voorop!' wil dat effectief aanpakken en adequaat stoppen.

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn grote maatschappelijke problemen die diep ingrijpen op de persoonlijke levenssfeer en enorme kosten met zich meebrengen. In de periode 2019 - 2021 willen we komen tot een vernieuwend uitvoeringsprogramma Huiselijk geweld en Kindermishandeling, dat zorgt voor een trendbreuk. Lees meer >
Meer informatie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
Ondersteuning voor WerkHart

werkhart"We gaan de regionale werkgeversdienstverlening WerkHart beter ondersteunen in de onderlinge samenwerking." Dat besloten de wethouders tijdens het poho Arbeidsparticipatie op 13 december.


De gemeenten gaan de komende twee kwartalen de definitieve besluitvorming voorbereiden door drie elementen verder uit te werken:

 • de manier waarop solidariteit onderling wordt vormgegeven;
 • de berekening van de inbreng van formatie per gemeente (en de verhouding tot het UWV);
 • een uniforme manier van berekening van de lokale en regionale targets.

Interesse vanuit ministerie
Veel regio's bijten zich al jaren stuk op het weerbarstige vraagstuk om de verschillende belangen van verschillende partijen op één lijn krijgen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dan ook al laten weten zeer geïnteresseerd te zijn nu Regio Hart van Brabant een oplossingsrichting heeft gevonden en daad bij woord wil voegen. Momenteel zoeken we naar een datum aan het eind van het eerste kwartaal of het begin van het tweede van 2019 voor een werkbezoek van de staatsecretaris.
Meer informatie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vanuit het Hart | maart 2018 | Mens & Samenleving

Jeugdhulp: van koers naar programma

beleidDe koers ‘Samen met de Jeugd’ is in november en december 2017 door de negen gemeenteraden van Regio Hart van Brabant vastgesteld. Het bijhorende uitvoeringsprogramma is nu in de maak.

Het is een ambitieuze koers, gemaakt door jongeren, ouders, professionals, bestuurders en raadsleden. Met als belangrijkste ambitie dat we als regio denken en handelen vanuit de leefwereld van kinderen, jongeren en hun ouders. Bij alles wat we doen, stellen we onszelf de vraag ‘wordt het kind hier gelukkiger van?’. Meer informatie op de deelsite jeugdhulp >

Programma van eisen Crisisinterventieteams vastgesteld

crisisinterventieteamHet Crisisinterventieteam (CIT) werkt goed maar het kan beter. Dat blijkt uit een evaluatie die in het najaar van 2017 is gehouden. De verbeteringen zijn op 8 maart tijdens de Hart van Brabantdag vastgelegd in een programma van eisen.

De belangrijkste verbeterpunten zijn:

 • opdrachtverlening aan Veilig Thuis (voor bellen en triage) en Sterk Huis (voor eropaf) om het CIT verder vorm te geven;
 • aansluiten op het project crisisbedden;
 • verbeteren samenwerking met de GGz Crisisdienst;
 • onderzoeken of het CIT kan worden uitgebreid naar West-Brabant;
 • inspelen op ontwikkelingen rondom het project personen met verward gedrag.

Expertise op álle terreinen
De regio heeft sinds 1 juni 2017 een Crisisinterventieteam (CIT). Dat team bestaat uit medewerkers van Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis, GGz Breburg, Amarant Groep en Sterk Huis. Zij hebben expertise op álle terreinen die voor een crisis nodig zijn, zoals huiselijk geweld, jeugd-en opvoedproblemen, licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Het CIT werkt nauw samen met de crisisdienst van GGz Breburg. Dit is in staat om 24 uur per dag ambulante crisishulp of verblijf te bieden. Daardoor worden zoveel mogelijk mensen in de thuissituatie geholpen en wordt de benodigde zorg beter en efficiënter ingezet.

Intensieve samenwerking
Het CIT-telefoonnummer is voor professionals en medewerkers van de meldkamer die te maken krijgen met een spoedeisende crisissituatie en advies nodig hebben. Professionals die het nummer kunnen bellen zijn huisartsen, leraren, maatschappelijk werkers, politieagenten, medewerkers van de toegang en andere hulpverleners. Zo komt professionele hulp voor een cliënt snel op gang. Intensieve samenwerking tussen hulpinstanties bewerkstelligt stroomlijning van het aanbod aan crisiszorg. Dit vergroot het zicht op het aanbod van ambulante spoedhulp en crisisbedden.

Meer informatie bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Regionale aanpak arbeidsparticipatie van start

Hoe zorgen we ervoor dat werkzoekenden zo snel mogelijk passend werk vinden? En hoe zorg je er andersom voor dat werkgevers de juiste kandidaten voor hun vacatures binnenhalen? Deze vragen, plus de antwoorden, lagen op tafel tijdens het poho arbeidsparticipatie.

De arbeidsmarktregio Midden-Brabant wil de kans op matches op de arbeidsmarkt vergroten. Daarom werkt zij vanaf nu met een regionaal werkgeversteam. Dit betekent dat het UWV en de gemeenten niet meer per gemeente maar in de hele regio kijken naar de juiste match tussen vraag en aanbod.

Eenduidige aanpak
De elf gemeenten in arbeidsmarktregio Midden-Brabant en het UWV voeren de dienstverlening voor werkgevers vanaf nu samen uit. Ze pakken de vraag van werkgevers samen op en verbinden die aan de mogelijkheden van kandidaten uit de uitkeringsbestanden van de hele regio. Deze eenduidige aanpak maakt het werkgevers makkelijker om zaken te doen met gemeenten en het UWV. Voor werkzoekenden vergroot de samenwerking de kans op een goede bemiddeling naar werk.

Grote vijver
Een belangrijke stap, vindt Margo Mulder, wethouder in de gemeente Heusden en voorzitter van het poho arbeidsparticipatie: "De arbeidsmarkt houdt natuurlijk niet op bij de gemeentegrenzen. Daarom is het mooi dat we werkgevers en werkzoekenden in de hele regio bedienen en niet per gemeente. Met deze aanpak wordt de vijver om uit te vissen een flink stuk groter. En dat is goed nieuws voor werkzoekenden én werkgevers."

Eén loket
"Samenwerking in de regio met gemeenten en het UWV is van groot belang," stelt Erik de Ridder. Hij is wethouder Economie en Arbeidsmarkt in Tilburg. "De inwoners van onze regio die werk zoeken en onze hulp nodig hebben, worden nu nog beter geholpen. Eén loket als toegang tot het werk in de gehele regio. Een forse stap vooruit!"

Regio legt de bal klaar
Ook komt er met de onlangs opgestelde Actiegerichte Samenwerkingsagenda nog meer samenhang, eenduidigheid en focus in de samenwerking. Hiermee zorgen de huidige besturen voor een warme overdracht richting nieuwe bestuurders en leggen ze als regio de spreekwoordelijke bal klaar. Wethouder Bernd Roks van de gemeente Hilvarenbeek: "Willen we een krachtregio worden voor onze inwoners, dan moeten we bestuurlijk lef tonen. De ambitie en het vertrouwen is er!"

Meer informatie bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanvullende subsidietoekenning Veilig Thuis 2018

De Hart van Brabantgemeenten hebben besloten om aan Veilig Thuis voor 2018 een aanvullende subsidie toe te kennen. Dit om de taken die voortvloeien uit het programma van eisen te kunnen uitvoeren.

Het gaat om een aanvullende subsidie van € 458.102. Het totaal beschikbare subsidiebedrag voor 2018 komt hiermee op € 4.352.757. Verreweg het grootste deel van de aanvullende subsidie is bestemd om de afhandeling van de hogere instroom aan meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling op te vangen. In totaal heeft Veilig Thuis in 2017 6.892 zaken behandeld. Vanaf 2015 tot nu stijgt dit aantal jaarlijks met ongeveer 13%. Ook voor 2018 wordt een stijging met ditzelfde percentage verwacht.

Wachtlijstvrij werken
Veilig Thuis is volgens het landelijk handelingsprotocol Veilig Thuis verplicht om wachtlijstvrij te werken. Het vastgestelde toetsingskader dat Veilig Thuis hanteert, vereist dat een zaak binnen vijf dagen is beoordeeld op aard en ernst en dat toeleiding naar hulp binnen zeventig dagen moet gebeuren. De samenwerkende inspecties gezondheidszorg en jeugd hebben de afgelopen periode jaarlijks een toezichtbezoek uitgevoerd bij Veilig Thuis Midden-Brabant. Ook vanuit cliëntperspectief is het onwenselijk om zaken huiselijk geweld te laten wachten op doorgeleiding naar hulp. Toekenning van de aanvullende aanvraag van Veilig Thuis Midden-Brabant voor 2018 is dus noodzakelijk.

Meer informatie bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vanuit het Hart | december 2017 | Mens & Samenleving

jongen inbandSamenwerking jeugdhulp verlengd

Op advies van de bestuurscommissie Jeugd besloot het algemeen bestuur 14 december tijdens de Hart van Brabantdag om de dienstverleningsovereenkomsten voor regionale jeugdhulp te verlengen.

Met dit formele besluit wordt de regionale samenwerking jeugdhulp in 2018 gecontinueerd. Dit in afwachting van een actualisatie van de afspraken volgend jaar naar aanleiding van de nieuwe Regionale Koers Jeugd(hulp).

Meer informatie bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

taskforceStart Regionale Taskforce Kindermishandeling

Omdat elk kind het recht heeft om veilig op te groeien, is in de regio Hart van Brabant een Regionale Taskforce Kindermishandeling in het leven geroepen.

Doel is om het aantal gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld te verminderen. Immers: meer dan 3.000 kinderen in de regio krijgen jaarlijks met huiselijk geweld of kindermishandeling te maken. En deze cijfers dalen niet ondanks de grote inzet op dit thema.

Startschot
Wethouder Marcelle Hendrickx (gemeente Tilburg) heeft dan ook medio september het startschot gegeven voor de Regionale Taskforce. Ze maakte eerder deel uit van de Wethouders Koplopersgroep van de Landelijke Tasforce Kindermishandeling en seksueel misbruik. Deze groep adviseerde om een regionale Taskforce op te zetten. Regio Hart van Brabant is een van de eerste regio's die dit doet. De eerste activiteiten van de Taskforce zijn gestart in de Week tegen Kindermishandeling. Die was van 20 tot en met 25 november 2017. Thema's die onder meer aan de orde kwamen waren preventie en vroegsignalering en innovatie in de samenwerkingsketen.

Samenwerken
De Taskforce Kindermishandeling gaat er onder meer voor zorgen dat organisaties meer met elkaar gaan samenwerken. Niet de organisaties en hun regels en richtlijnen, maar het kind staat centraal. De Taskforce is om die reden op zoek naar ambassadeurs die het thema breed onder de aandacht gaan brengen. Zo wil de Taskforce bijvoorbeeld in gesprek met sportclubs of maatschappelijke organisaties die actief zijn met kinderen zoals kindervakantiewerk of scouting. Of met iedereen die betrokken is bij vechtscheidingen. Ook wil de Taskforce dat het thema kindermishandeling meer aandacht krijgt.

Meer informatie bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beschermd wonen: meer samen optrekken

De Hart van Brabant-gemeenten gaan de betrokken partijen meer meenemen bij het anders organiseren van de ondersteuning op het gebied van beschermd wonen.

De gemeente Tilburg is als centrumgemeente vanuit de Wmo verantwoordelijk voor beschermde woonvormen voor mensen die vanwege psychiatrische en psychosociale problematiek (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. In 2016 heeft de Commissie Dannenberg op landelijk niveau een advies uitgebracht over de toekomstige aanpak van beschermd wonen met de titel ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis’. In essentie is de strekking van het advies van deze commissie om ‘beschermd wonen in de wijk te normaliseren’ (meer extramuraal en minder intramuraal) en de verantwoordelijkheid op termijn te beleggen bij alle gemeenten (en hiermee af te stappen van de aansturing via de 43 centrumgemeenten).

Anders organiseren
Eind 2016 hebben de negen gemeenten van Hart van Brabant besloten samen op te trekken in het kader van de decentralisatie. Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van het opstellen van een plan van aanpak. Daarnaast zijn twee kwartiermakers aan de slag gegaan met het concretiseren daarvan en de regiovisie. Het anders organiseren van ondersteuning is een opgave die gemeenten niet alleen kunnen realiseren. In het vervolgtraject gaan de gemeenten in Hart van Brabant betrokken partijen zoals zorgaanbieders, woningcorporaties en zorgverzekeraars meenemen en positie te geven. Datzelfde geldt voor het organiseren van betrokkenheid van cliënten(organisaties) en ervaringsdeskundigen.

Meer informatie bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gezamenlijke opdracht voor werkgeversdienstverlening goedgekeurd

De ambities en de gezamenlijk opdracht voor een Regionale Werkgeversdienstverlening & Matching zijn door alle elf colleges en het UWV is goedgekeurd. Daarmee is een breed bestuurlijk draagvlak aanwezig voor de opgave waar we voor staan.

Het doel van deze opgave is om de optimale match na te jagen tussen werkgevers en werkzoekenden, gericht op duurzaamheid en kwaliteit. Dit vanuit een regionale gezamenlijke verantwoordelijkheid en vanuit een gezamenlijk inzicht in de doelgroepen en het gezamenlijke aanbod.

Eenduidige aanpak
De elf gemeenten en het UWV die vallen onder de Arbeidsmarktregio Midden-Brabant hebben besloten om de werkgeversdienstverlening gezamenlijk uit te voeren. Een eenduidige aanpak namens de regio en de samenwerking tussen de gemeenten en het UWV maken het voor werkgevers makkelijker om zaken te doen. Voor werkzoekenden vergroot de kans op een goede bemiddeling naar werk hiermee ook.

Lees het persbericht over dit onderwerp >
Meer informatie bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vanuit het Hart | maart 2017 | Mens & Samenleving

Binnenkort 1 loket voor spoedzorg en crisisinterventies

Dit voorjaar start de crisiszorg voor jeugdigen en volwassenen. Die zorg is er voor 3 groepen: mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, die een beroep kunnen doen op zorg voor licht verstandelijk beperkten en die een psychische stoornis hebben en geen zorg krijgen.

Het bureau voor maatschappelijke vraagstukken Andersson Elffers Felix kreeg augustus vorig jaar de opdracht om 24-uurs bereikbaarheid in de crisiszorg te realiseren voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar. Professionals, zoals politie, huisartsen en hulpverleners die te maken krijgen met een crisissituatie, kunnen de crisiszorg bellen.

1 Loket
Dit crisisteam is in staat om bij een crisisvraag een integraal en afgestemd hulpverleningsaanbod te bieden: 24-uurs ambulante crisishulp én verblijf. Hiermee komt er 1 loket voor professionals en 1 meldkamer voor spoedzorg en crisisinterventies. Dit maakt een snelle inzet van ambulante spoedhulp mogelijk, waardoor zoveel mogelijk mensen in de thuissituatie worden geholpen.
Contactpersoon: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Instemming over besteding middelen Regionaal Fonds Arbeidsmarkt

De Hart van Brabantgemeenten hebben een Regionaal Fonds Arbeidsmarkt gevormd. Ze willen de middelen zo effectief mogelijk besteden en gericht inzetten op de opgaven voor de regionale arbeidsmarkt.

Voor het Regionaal Fonds Arbeidsmarkt is € 1.400.000 beschikbaar voor de periode 2017/2018. Datzelfde bedrag is er ook voor de periode 2019/2020. De middelen worden ingezet in overleg met de stuurgroep Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs van Midpoint Brabant.

Verdeling geld
Tijdens het poho arbeidsparticpatie is ingestemd met de verdeling van het geld voor 2017/2018:
- jeugdwerkloosheidvrije zone: € 400.000;
- Stimuleringsfonds Midden-Brabant: € 300.000;
- Mobiliteitscentrum: € 100.000;
- Regionaal Werkbedrijf: € 600.000.
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samen de inkoop Wmo oppakken

‘We willen de inkoop graag sámen doen’. Die wens spraken de verantwoordelijk wethouders van de Hart van Brabant-gemeenten 26 januari uit.

Dat was tijdens een extra bestuurlijk overleg over de samenwerkingsvorm voor de inkoop Wmo 2018. Dit heeft er inmiddels toe geleid dat er op dit moment ambtelijk een inkoopplan wordt voorbereid. De colleges van de deelnemende gemeenten nemen naar verwachting begin april een besluit over dit inkoopplan, waarna de aanbesteding kan starten.
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Notitie 'Ketenzorg Dementie Midden-Brabant' opgesteld

Om te komen tot een sluitende keten dementie is een notitie 'Ketenzorg Dementie Midden-Brabant' opgesteld.

Gemeenten én zorgverzekeraars hebben een taak in het ondersteunen van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Deze keten rondom mensen met dementie is niet altijd helder en sluitend. De notitie 'Ketenzorg Dementie Midden-Brabant' is opgesteld door Hart van Brabant-gemeenten (ambtelijk), zorgverzekeraars VGZ en CZ, cliëntvertegenwoordiging (Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Brabant) en vertegenwoordigers van zorgaanbieders. In de notitie staat hoe de keten er volgens de betrokken partijen uit zou moeten zien en welke stappen zij moeten zetten om hiertoe te komen.

Lees de notitie zoals die is besproken in het poho maatschappelijke ondersteuning >
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Projectplan 'Aanpak Verwarde Personen' vraagt om samenwerking

Het Tilburgse college heeft op 5 april 2016 het projectplan 'Aanpak Verwarde Personen' vastgesteld. Dat plan bestaat uit 10 deelprojecten. Regionale samenwerking op dit thema door de Hart van Brabant-gemeenten is onderdeel van het projectplan.

Regio Hart van Brabant is 1 van de 6 verdiepingsregio’s voor de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Met het projectplan willen we het volgende bereiken:
- (op langere termijn) een afname van het aantal incidenten door in te zetten op (vroeg)signalering en een sluitende samenwerking om herhaling te voorkomen;
- dat iedereen die betrokken is bij een incident met een verwarde persoon weet wat te doen om de veiligheid te garanderen;
- dat verwarde personen zo snel mogelijk de juiste opvang, zorg en ondersteuning krijgen.

Presentatie projectplan
De stand van zaken rondom de aanpak is gepresenteerd tijdens het poho maatschappelijke ondersteuning. Mét een doorkijk naar de toekomst. Er is aandacht besteed aan de voorlopige resultaten op de verschillende onderdelen, aan het bereik van de ingezette acties en aan de acties die we lokaal moeten inzetten. Een aantal deelprojecten uit het projectplan voeren we uit binnen al bestaande regionale samenwerkingsafspraken op het gebied van Vangnet, Beschermd Wonen en het Zorg- en Veiligheidshuis.
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Overkoepelende aanpak 'leven met dementie'

De Hart van Brabant-gemeenten erkennen het belang van een overkoepelende aanpak voor mensen die leven met dementie. Dat bleek tijdens het poho maatschappelijke ondersteuning.  

Zij hebben de provincie gevraagd extra in te zetten op dit onderwerp. Om dit te bepleiten, zijn zij aangeschoven bij het bestuurlijk overleg in het provinciehuis op 21 december 2016. Hoewel het onderwerp dementie op de agenda blijft staan van Regio Hart van Brabant, blijkt een versnelling vanuit de provincie op dit thema op dit moment niet haalbaar. Stichting Zet en de PG-raad (Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie) ontwikkelen nu een nieuw meerjarenvoorstel voor de dementievriendelijke gemeenten. Hierin nemen ze het gedachtengoed van onze regio mee om een projectleider in te zetten.
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mini-symposium over dementievriendelijk Nederland

dementievriendelijk oisterwijkEr is maandag 3 april in Oisterwijk een mini-symposium 'naar een dementievriendelijk Nederland, Brabant voorop'. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden om daarbij aanwezig te zijn.

Organisatoren zijn de Dementie coöperatie Oisterwijk en de regio Hart van Brabant. Speciale gasten zijn staatssecretaris Van Rijn en gedeputeerde Swinkels van de provincie Noord-Brabant. Andere samenwerkingspartners die dit symposium mogelijk maken, zijn de PG-raad, Stichting Zet en het Groenewoud. Het programma begint om 13.30 uur in Cultuurcentrum Tiliander aan de Spoorlaan 82c in Oisterwijk en duurt tot 16.00 uur.

Aanmelden kan via een e-mailbericht >
Bekijk de uitnodiging >
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

‘Oud geleerd, jong gedaan’ afgerond

logoJonggeleerd2De Brabantse proeftuin dementie rondde de Community of Practice (CoP) ‘Oud geleerd, jong gedaan’ af.

Er is nu een samenvatting van de eindrapportage beschikbaar. Die leert dat er een adviserende rol is weggelegd voor de zorgprofessional van de toekomst als het gaat om technologie en mensen die leven met dementie.

Kloof
Uit de samenvatting: ‘Mensen blijven steeds langer thuis wonen. Maar hoe zorgen we ervoor dat dat ook mogelijk is voor mensen met dementie, op een gezonde, veilige en prettige manier? Technologie kan daarbij -naast de reguliere zorg natuurlijk- helpen. Toch blijkt in de praktijk dat mensen met dementie en hun mantelzorgers nog té weinig gebruikmaken van technologie. Er bestaat een kloof tussen mensen die leven met dementie en technologische innovaties. Terwijl die innovaties hen juist kunnen helpen in het prettig, veilig en langer thuis wonen. Lees meer >
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vanuit het Hart | juni 2017 | Mens & Samenleving

Jongeren met een arbeidsbeperking aan de slag

Gemeenten hebben er sinds de invoering van de Participatiewet een nieuwe doelgroep bij: jongeren met een arbeidsbeperking. Ook voor hen is een plek op de arbeidsmarkt van belang. De proef in Tilburg is een mooi voorbeeld hoe een gemeente daarin een rol kan spelen.

Jongeren met een arbeidsbeperking volgen veelal praktijkonderwijs (PRO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Zij bevinden zich op het snijvlak van onderwijs, arbeidsmarkt en zorg. De gemeente Tilburg heeft met ingang van 2015 een sluitende aanpak ingevoerd om deze jongeren (al dan niet met uitkering) te begeleiden van school naar werk. Bij wijze van proef zijn er ook leerlingen uit de regiogemeenten begeleid.

De aanpak
Arbeidsdeskundigen van de gemeente nemen deel aan casusoverleggen in het laatste schooljaar van de leerlingen. Zij stellen samen met de begeleider van de school, de ouders en de jongere een individueel plan naar werk of een vervolgopleiding vast. De begeleider in het onderwijs is eerstverantwoordelijk voor het uitvoeren van het individueel plan. Aan het eind en na school wordt deze lijn via werkgeversdienstverlening van de gemeente opgepakt. Jongeren die bemiddelbaar zijn gaan naar werk of worden ondersteund door inzet van een begeleidingstraject bij één van de uitvoeringspartners. Jongeren die langer nodig hebben nemen deel aan alternatieve trajecten. Alle jongeren blijven gemonitord en degene die geen hulp willen of tijdelijk niet in staat zijn om te werken, worden na een paar maanden opgeroepen en gemeld bij het RMC.

(Leer)resultaat
De notitie 'Evaluatie sluitende aanpak jongeren met een arbeidsbeperking' doet verslag van de (leer)resultaten en aspecten die de komende tijd aandacht vragen. Uit de evaluatie blijkt dat de PRO/VSO scholen sinds 2015 198 leerlingen hebben aangemeld bij de arbeidsdeskundigen van de gemeente. Door een gezamenlijke inzet van de gemeente en het onderwijs zijn de meeste leerlingen geplaatst op werk met ondersteuning (41) en arbeidsmatige dagbesteding (28%). 16% Van de leerlingen is uitgestroomd naar vervolgonderwijs, 2% is geplaatst op regulier werk en 13% is geplaatst op het Tilburgs alternatief. De aanpak heeft als (leer)resultaat onder meer opgeleverd dat jongeren vroegtijdig in beeld zijn en het inzicht dat de begeleiding en plaatsing van de jongeren meer tijd vraagt dan aanvankelijk was verondersteld.  Op korte termijn wordt nagedacht over een mogelijke uitbreiding van werkgeversdienstverlening voor deze aanpak, de effectiviteit van jobcoaching en leerwerktrajecten bij partners. Meer informatie bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. > van het poho arbeidsparticipatie.

Betrokkenen bouwen mee aan Koers Jeugd

koers jeugdDe Bestuurscommissie Jeugd van de regio Hart van Brabant nodigde betrokkenen uit om samen mee te bouwen aan de nieuwe regionale Koers Jeugd.

Deze koers geeft richting aan hoe de gemeenten en partners in de regio de jeugdhulp de komende jaren zo goed mogelijk laten aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Met als doel dat jongeren een goede start maken op weg naar zelfstandigheid en het optimaal ontplooien van hun talenten. Jongeren, ouders, belangenbehartigers, vrijwilligers en professionals vanuit de praktijk of het bestuur waren hiervoor uitgenodigd in MFA Het Spoor in Tilburg.

Symposium in het najaar
Meer dan 100 deelnemers hebben in vier creatieve bijeenkomsten gewerkt aan bouwstenen voor de Koers Jeugd. De bouwstenen bevatten de gezamenlijke ambities en ideeën over wat er nodig is om die in de praktijk te brengen. De uitwerking daarvan volgt deze zomer, de presentatie van het resultaat aan de deelnemers en de regiogemeenten na de zomer. In het najaar is er een symposium om een uitvoeringsagenda te maken bij de Koers Jeugd.

Vanuit het Hart | oktober 2017 | Mens & Samenleving

Koers Jeugdhulp praatplaatNieuwe Koers Regionale Jeugd(hulp): de leefwereld van het kind centraal

"Dat er écht naar mij geluisterd wordt. Zonder te oordelen. Er wordt niet alleen gekeken naar mijn problemen, maar er wordt juist gekeken naar mijn dromen en talenten. Ik voel me serieus genomen."
"Met een professional over jezelf praten kan best zwaar, spannend of verdrietig zijn. Het helpt om het gesprek te voeren op de lievelingsplek van een kind, bijvoorbeeld een speeltuin."
"Dat ik als professional de ruimte krijg om te doen wat nodig is. Protocollen en regels zijn hierin geen belemmering. Het kind, de ouders en de omgeving zijn voor mij gelijkwaardige partners. Ik probeer zoveel mogelijk de taal van het kind te spreken."

Deze citaten zijn afkomstig van jongeren en zorgprofessionals die hebben meegedacht met de nieuwe Koers 'Samen met de Jeugd Hart van Brabant'.

Deze nieuwe Koers Jeugd(hulp) is geen omvangrijk beleidsstuk, maar bouwt voort op de fundamenten die al zijn gelegd. Het markeert het punt waarop we het ook écht anders gaan doen. Dit is de beweging die we de komende jaren met elkaar willen maken. Een beweging waarin de leefwereld en niet de systeemwereld ons handelen bepaalt. Mede om die reden hebben we onze slogan 'Samen voor de Jeugd' aangepast naar 'Samen met de Jeugd'. Om te illustreren dat we ook echt het kind centraal willen stellen. Bij alles wat we doen stellen we onszelf de vraag: 'Wordt het kind hier gelukkiger van?'

Besluitvorming
Op 7 september heeft de Bestuurscommissie Jeugd een voorstel gedaan aan het Algemeen Bestuur. Eind september legt het Algemeen Bestuur het koersdocument voor aan de gemeenteraden van de negen gemeenten. Dan volgt besluitvorming van de negen regiogemeenten in het laatste kwartaal van 2017 en vervolgens zal het algemeen bestuur het besluit bekrachtigen.

Meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanpak ondersteuning mensen met verward gedrag

Alle gemeenten en regio's moeten op 1 oktober 2018 een goed werkende aanpak voor ondersteuning van mensen met verward gedrag hebben.

Om de aanpak rondom personen met verward gedrag sluitend te maken, zijn er naast de regionaal ingezette acties (zoals opgenomen in het projectplan ‘Aanpak verwarde personen' dat Tilburg opstelde) ook nog een aantal lokale acties nodig.

Deelproject 10: regionale samenwerking Hart van Brabant
Tijdens de Hart van Brabantdag is een notitie gedeeld waarin staat welke acties we lokaal nog moeten oppakken. Daarbij is voorgesteld om de notitie ‘Personen met verward gedrag - lokale acties’ voor te leggen aan de afzonderlijke colleges. Ter kennisname én voor de lokaal te nemen stappen voor besluitvorming. Hiermee wordt, naast de volgende stap richting een goed werkende aanpak, ook het laatste deelproject uit het projectplan ‘Deelproject 10: regionale samenwerking Hart van Brabant’ gerealiseerd.

Meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Brainstormveldtafeloverleg 2Van Beschermd Wonen naar Beschermd thuis

De portefeuillehouders zijn akkoord met de kaders voor de inrichting van het meerjarig regionaal Plan Beschermd wonen, Opvang, Preventieve GGZ en verslavingszorg.

De integrale uitvoering van deze taken ligt tot en met 2019 bij centrumgemeente Tilburg. Het regionaal plan van aanpak dat we nu gezamenlijk maken, moet duidelijk maken hoe we als regio vanaf 2020 vormgeven aan Beschermd Wonen, Opvang, Preventieve GGZ en verslavingszorg.

Veldtafeloverleg
Eerder deze maand was er een veldtafeloverleg over dit onderwerp met aanbieders uit de regio. Het was een vruchtbare bijeenkomst met relevante discussies en inzichten over en weer. Wat we hebben opgehaald, gebruiken we als input voor ons regionaal plan.

Meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.