Rapport voor burgerparticipatie bij wind- en zonprojecten gepresenteerd

Tijdens een online bijeenkomst op 26 mei is het rapport gepresenteerd voor burgerparticipatiemodellen bij wind en zonprojecten in Regio Hart van Brabant. Het rapport, dat is opgesteld met onder andere gemeenten en lokale energiecoöperaties (LEC’s), geeft aanbevelingen voor het vormgeven van een participatiemodel, waarin burgers een belangrijke rol hebben.

Bij de bijeenkomst waren onder andere gemeenten, lokale energiecoöperaties, JongRes, de Brabantse Milieufederatie, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en vertegenwoordigers van andere RES-regio’s in Brabant aanwezig. Zij werden bijgepraat over de conclusies en aanbevelingen in het rapport, maar de bijeenkomst was vooral ook bedoeld om de discussiëren over de inhoud van het rapport. Het volledige rapport is hier terug te lezen

Drie participatievormen
In de Regio Hart van Brabant streven we naar minimaal 50 procent lokaal eigendom van wind- en zonprojecten. Voordelen hiervan zijn onder meer dat lokale partijen de omgeving en de mensen kennen en zo zorgvuldige keuzes kunnen maken. Daarbij blijven de opbrengsten van de projecten ook lokaal en kunnen de rendementen ook in de regio worden geïnvesteerd.

Hierbij gaat het niet alleen om procesparticipatie (meedenken en meebeslissen over projecten) en financiële participeren (mee kunnen profiteren van de opbrengsten). Ook sociale participatie is een belangrijke pijler. Dit houdt in dat we streven naar inclusiviteit, waarbij ook laag betrokken groepen als jongeren en inwoners met een smalle beurs mee kunnen doen. Ook moeten de opbrengsten ten gunste komen van de hele (lokale) samenleving.

Aanbevelingen
Om lokaal eigendom te stimuleren, is ook een belangrijke rol weggelegd voor de lokale energiecoöperaties. Zij hebben immers een lokale verankering zijn ook goed in staat om lokale wensen en belangen te behartigen. Dat zou het draagvlak en eigenaarschap vergroten. Uit het rapport blijkt wel dat er hierbij verschillende uitdagingen zijn om gelijkwaardig te kunnen samenwerken met gemeenten en ontwikkelaars. Deze uitdagingen hebben te maken met (ontwikkel)kapitaal en de inbreng van kennis en competenties.

De werkgroep heeft in het rapport zes aanbevelingen gedaan en suggesties gepresenteerd voor vervolgstappen. Het gaat om de volgende aanbevelingen:

  1. Laat de streefbeelden omtrent participatie in Hart van Brabant leidend zijn in het vormgeven van participatie in wind- en zonprojecten.
  2. Gemeenten nemen indien mogelijk het voortouw in de startfase van het participatieproces.
  3. Lokale energiecoöperaties moeten voor hun inzet binnen de (REKS-)projecten hun rol scherp definiëren in afstemming met andere stakeholders. 
  4. Equipeer de coöperaties, zodat zij in staat zijn samen met andere stakeholders 50% participatie waar te kunnen maken. 
  5. Werk toe naar een uitvoeringsconvenant tussen overheden.
  6. Maak op basis van het convenant een regionale green deal met vrijwillige afspraken tussen energiecoöperaties, provincie, gemeenten en private ontwikkelaars, waarin de uitgangspunten van 50% lokale participatie worden vastgelegd. 

De komende tijd wordt met alle betrokkenen gekeken hoe hier verder invulling aan gegeven kan worden.

Meer informatie?
Het volledige rapport is hier terug te lezen. Neem voor meer informatie contact op met Sylvia Torremans, procesregisseur REKS namens Regio Hart van Brabant: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zie ook de webpagina www.regio-hartvanbrabant.nl/REKS.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.