Raadsleden uit Regio Hart van Brabant online bijgepraat over de REKS

radenavond 2020 05 1Tijdens de radenavond van 13 mei, die online te volgen was, zijn de raadsleden van Regio Hart van Brabant verder geïnformeerd over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Er werd dieper ingegaan op het thema participatie en werden de mogelijkheden voor het duurzaam verwarmen van woningen en bedrijven gepresenteerd. Ook hadden raadsleden de mogelijkheid aan te geven hoe zij zelf betrokken willen worden bij de REKS.

Samen werken aan een nieuwe toekomst
Gerard Bruijniks, portefeuillehouder en bestuurlijk opdrachtgever voor de REKS, benadrukte dat de gemeenten, waterschappen en provincie het samen doen en acteren als één gemeente. Zo werkt regio Hart van Brabant samen aan een nieuwe toekomst. Dat geldt volgens hem ook voor de financiering en plannen voor participatie. Hij gaf verder aan dat praten over de plannen belangrijk is, maar die plannen uitvoeren nog meer. Daarbij is het belangrijk om iedereen te betrekken bij de plannen, ook inwoners en ondernemers.

De komende maanden worden de REKS-activiteiten voor communicatie en participatie daarom verder uitgewerkt, maar er wordt ook nu al uitvoering gegeven aan participatieactiviteiten. Zo presenteerden jongeren afgelopen week de uitkomsten van een REKS-jongereninitiatief (i.s.m. de Brabantse Milieufederatie) aan de stuurgroep REKS. In het project is onderzocht hoe jongeren actief betrokken kunnen worden bij de energietransitie. Ook wordt onderzocht hoe lokale energiecoöperaties als partner kunnen bijdragen aan participatie binnen Hart van Brabant en worden samen met de provincie internetgesprekspanels opgezet. Daarbij riep Gerard op alle bestaande of geplande initiatieven nu al te melden.

Verduurzaming gebouwde omgeving
Naast plannen voor de grootschalige opwek van duurzame energie via zon en wind, is ook de verduurzaming van de gebouwde omgeving een belangrijk onderdeel van de REKS. We moeten in Nederland afstappen van aardgas als warmtebron, maar de vraag is welke bronnen dan gebruikt kunnen worden.

Volgens REKS-projectleider Roelof Kooistra vergt die transitie een enorme inspanning. De afgelopen maanden is gewerkt aan een Regionale Structuur Warmte, die vertaald gaat worden naar transitievisies warmte. Daarin moeten gemeenten uiterlijk in 2021 aangeven wanneer zij buurten en wijken van aardgas af halen en welke alternatieve warmtebron zij in willen gaan zetten.

Binnen de REKS was de taak om de warmtevraag en -aanbod in beeld brengen en te matchen. Daarbij zijn drie types oplossingen te onderscheiden: regionale (zoals het Amernet), lokale (bijvoorbeeld aquathermie) en individuele (denk aan all electric-oplossingen). De volgende stap is om te kijken wat de beste oplossingen zijn en welke kosten daarvoor gemaakt moeten worden.

Informeren van raadsleden
Alle gemeenteraden, de algemene besturen van de waterschappen en gedeputeerden van de Provinciale Station nemen uiteindelijk een besluit over de REKS. Daarom vroeg Marc van der Steen, als trekker van de communicatie- en participatieactiviteiten van de REKS, aan de raadsleden wanneer, op welke manier en over welke thema’s binnen de REKS zij geïnformeerd willen worden. Participatie was daarbij het meest gekozen onderwerp.

Aan de hand van de online tool Mentimeter werd daarom een aantal vragen gesteld aan de aanwezigen. De antwoorden worden gebruikt bij het verder uitwerken van de communicatie de komende tijd.

radenavond mentimeter groot

Online samenkomst
De bijeenkomst, die plaatsvond in De Cammeleur in Dongen, was vanwege de coronamaatregelen uitsluitend online als webinar te volgen. Wel was er de mogelijkheid om vragen naar de gespreksleider Richard Engelfriet te sturen, en hiervan hebben raadsleden dankbaar gebruik gemaakt.

De volledige radenavond is terug te zien op YouTube.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring