De stuurgroep is op 27 augustus 2020 samengekomen. Op de agenda stonden onder andere klimaatadaptatie, energiebesparing, zon op dak, de visie en zonnevelden en communicatie en participatie. Hieronder vind je een samenvatting van de bijeenkomst.

Communicatie en participatie
Voor een succesvol REKS-bod is draagvlak en participatie vanuit de omgeving essentieel. Daarom wordt de komende periode gestart met verschillende participatie- en communicatieactiviteiten naast de doorlopende communicatie, zoals de REKS-nieuwsbrief en website. Het gaat daarbij grofweg om drie thema’s:

  • Communicatieactiviteiten ten aanzien van het REKS-bod zelf;
  • Communicatieactiviteiten voor de regionale projecten (hub’s) waar op regioniveau regie op wordt gevoerd;
  • Ondersteuning van de gemeenten voor lokale communicatieactiviteiten.

Verder is bij het plannen van de activiteiten rekening gehouden met verschillende initiators (provincie, regio of gemeente/waterschap), doelgroepen (waaronder inwoners, ondernemers, bestuurders en hoogbetrokkenen) en de mate van participatie. 

Activiteiten die in de periode van september 2020 tot mei 2021 georganiseerd worden zijn onder meer een internetconsultatie (in samenwerking met de provincie), dialoogsessies, webinars en locatiebezoeken. Voor bestuurders en raadsleden worden verder werkateliers en radenroadshows georganiseerd. Gemeenten kunnen verder gebruik maken van lokale inwonersbijeenkomsten en burgerpeilingen.

Energiebesparing en zon op dak
Energiebesparing en een sterke stimulering van zon op (bedrijfs)dak zijn belangrijke thema’s in de REKS. Zo streven we in Hart van Brabant naar 20% energiebesparing in 2030. Niet alleen om de duurzame opwek op land in het buitengebied zoveel mogelijk te kunnen beperken, maar ook om ondersteuning te geven aan de transitievisies warmte (TVW) die iedere gemeente vóór 2022 vast moet stellen.

Op beide thema’s gebeurt gelukkig al veel in Hart van Brabant. Om te bepalen waarop we de komende tijd onze inspanningen zouden moeten leveren, is een inventarisatie gedaan. Op basis daarvan is een plan van aanpak voorgesteld. Hierin staat onder meer dat:

  • er meer samenwerkingsdagen komen voor kennisuitwisseling tussen gemeenten, bedrijven en LEC’s. Ook zouden meer bedrijven hierbij moeten kunnen aansluiten om hun kennis en innovaties in te brengen.
  • we per doelgroep in beeld brengen welke inspanningen nodig zijn om beide thema’s voldoende te kunnen laten landen. Daarbij gaat het onder andere om woningeigenaren en VVE’s, maar ook om huurders en bedrijven.
  • gestreefd wordt naar een regionaal gedragen energieloket die de lokale energieloketten ondersteunt en aanvult.

Om bovenstaande activiteiten uit te voeren wordt een werkgroep energiebesparing en zon op dak ingesteld.

Stand van zaken klimaatadaptatie
Onderdeel van de REKS is klimaatadaptatie, waarbij we een aantal stappen doorlopen: het uitvoeren van een regionale stresstest, het voeren van een klimaatdialoog en het opstellen van een uitvoeringsprogramma (eerste helft 2021), met daarin concrete projecten op het gebied van klimaatadaptatie.

In 2019 zijn de klimaatonderlegger en de regionale stresstest opgesteld, die hier zijn te bekijken. Op basis daarvan zijn 6 regionale gebiedsopgaven geformuleerd, die draaien om de thema’s overstromingsrisico’s, wateroverlast, hittestress en droogte.

Inmiddels is voor 5 van de 6 gebiedsopgaven een trekker aangesteld, die een plan van aanpak voor hun gebied maken. Daarin staat onder andere welke stakeholders in het gebied mee moeten doen, welke opgaven er liggen, wat al gebeurt en hoe wordt aangesloten op de energietransitie.

Verder voeren we klimaatdialogen op verschillende niveaus: met een aantal regionale partijen. met stakeholders in de gebiedsopgaven en met lokale stakeholders. Een aantal gemeenten is ook op gemeenteniveau bezig met een klimaatdialoog. De dialogen moeten ertoe leiden dat er verschillende (gebieds)projecten worden beschreven die een plaats krijgen in de uitvoeringsagenda.

Visie op zonnevelden
In het concept-bod voor de REKS is een Handreiking voor de realisatie van zonnevelden opgenomen (hier te lezen). Hierin staat niets over de locaties van zonnevelden en het maximum aantal hectares. Daarom is afgesproken om alsnog te kijken of hier een regionaal kader voor kan worden vastgesteld.

Na een inventarisatie bij de gemeenten van de ambities, concrete projecten en lokale zonnevisies wordt een regionaal plan ontwikkeld. Dit wordt besproken met een klankbordgroep waarin de gemeenten, provincie, ZLTO en natuurorganisaties zijn vertegenwoordigd. Vervolgens kan het plan worden vastgesteld door de stuurgroep REKS en de portefeuillehouders Milieu en Afval. De planning is om dit in de periode september-november 2020 te laten plaatsvinden.