Sinds de Raad van State in mei 2019 heeft geoordeeld dat het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met het Europees recht, heeft het onderwerp voor veel onrust gezorgd in onze samenleving. Het oordeel heeft ook voor onze provincie en regio veel gevolgen. Daarom wordt vanuit Regio Hart van Brabant nu ingezet op een regionaal ondersteuningsloket.

Waar komen we vandaan?
In mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met Europees recht. Het PAS was een programma waarmee activiteiten die stikstofdepositie op beschermde natuur veroorzaken worden toegestaan in ruil voor natuurmaatregelen. Het positieve effect van deze maatregelen op de natuur bleek onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd.

Gebiedsgerichte aanpak
Te veel stikstof is slecht voor de natuur. Het zorgt voor verstoring van de natuurlijke ecologische balans in natuurgebieden. Rijk en provincie zetten in op gebiedsgerichte aanpakken per Natura 2000-gebied om de natuur te versterken en ruimte te bieden voor economische activiteiten. Het kabinet heeft een breed investeringspakket gepresenteerd om in de periode tot 2030 de natuur te herstellen en de neerslag van stikstof te verminderen.

Natura 2000 in Regio Hart van Brabant
In Midden-Brabant is een grote hoeveelheid en diversiteit aan Natura 2000-gebieden. Denk hierbij aan de Regte Heide (Goirle), Kemperland (Hilvarenbeek), de Oisterwijkse Vennen, de Loonse en Drunense Duinen of de Langstraatcombinatie van het Labbegat, de Dullaert, de Dulver en de Hoven (Waalwijk). Het is voor Regio Hart van Brabant daarom van groot strategisch belang om met de provincie in gesprek te zijn en blijven over hoe de gebiedsgerichte aanpakken zo efficiënt en effectief mogelijk het stikstofprobleem zullen doen verkleinen. En over hoe deze aanpakken aansluiten bij de ontwikkelingen en ambities van onze regio.

Regionale stikstofaanpak
Vanuit de regio is op diverse bestuurstafels, zowel binnen de eigen gelederen, als in Brabantstad-verband en bij de provincie aangegeven dat we de uitwerking van de gebiedsgerichte aanpakken vervlochten zien met de regionale belangen. Daarom willen we gebiedsopgaven breder en integraler zien dan per Natura 2000-gebied en willen we een regionale stikstofaanpak maken. We denken dat dit slim is, omdat Regio Hart van Brabant beschikt over gebiedskennis, middelen en slagkracht vanuit de nu al regionaal georganiseerde programma's, zoals de Regionale Energie- en Klimaat Strategie (REKS), de afstemming tussen woningbouw en bedrijvigheid, en de integrale gebiedsopgave Loonse en Drunense Duinen + Schil.

De provincies zijn door het Rijk aangewezen voor uitwerking van gebiedsgerichte aanpakken en doorvertaling van het rijksbeleid. Provincie Noord-Brabant werkt op drie schaalniveaus aan de stikstofproblematiek; lokaal, regionaal en provinciaal. Het doel van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof is een dalende stikstoflijn, natuurherstel en voldoende ruimte voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Regionaal ondersteuningsloket stikstof
We zijn vanuit de regio in gesprek met de provincie om te komen tot een regionaal ondersteuningsloket. Via dit loket kan vraag en aanbod van stikstof optimaal bij elkaar worden gebracht en - dat is het regionale streven - worden gekoppeld aan de integrale gebiedsprocessen in de regio. Hiermee kan naast het oplossen van stikstofproblemen synergie worden bereikt met regionale ambities en doelen.

Foto: Loonse en Drunense Duinen, Loon op Zand | Credits: VanBerkel.studio