De ontwikkelingen in het programma Zorgen Doen We Samen volgen elkaar in rap tempo op. Zo gaat de innovatieve werkwijze met scrumteams geëvalueerd worden. En van de succesvolle aanpak met een expertteam Wlz in Hilvarenbeek wordt bekeken of die breder in de regio kan worden toegepast.

Scrummen
Zorgen Doen We Samen is een programma van Regio Hart van Brabant en Zorgnetwerk Midden-Brabant. Het programma werkt middels scrumsessies aan oplossingen voor knelpunten in de samenwerking tussen gemeenten en het medische domein, die ontstaan als inwoners ondersteuning ontvangen van de gemeenten (bijvoorbeeld van de Wmo of de Jeugdwet) en toenemende zorg nodig hebben van zorgprofessionals.

Evaluatie
De komende weken ontvangen deelnemers van de scrumteams, beleidsambtenaren en andere betrokkenen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Doel van de evaluatie is de opbrengsten, meerwaarde en verbeterpunten in kaart te brengen. De evaluatie bestaat uit een beknopte digitale vragenlijst en, voor de leden van de scrumteams, een verdiepend (digitaal) gesprek.

Succesvolle pilot met expertteam Wlz
De ervaringen van een pilot met een expertteam Wet langdurige zorg (Wlz) in Hilvarenbeek zijn positief. De gemeente wil de werkwijze rond de overgang van de Wmo of Jeugdwet naar Wlz borgen binnen haar reguliere werkwijze. We bekijken na de zomer of dit ook uitgerold kan worden binnen andere gemeenten. Het expertteam bestaat uit een onafhankelijke cliëntondersteuner Wlz van MEE, een zorgadviseur van Thebe en een Wmo-consulent van de gemeente. Zij geven informatie aan cliënten en begeleiden het proces, waardoor de overgang van Wmo en Wlz beter verloopt. Eveneens betrokken waren de dorpsondersteuner, een wijkverpleegkundige en de casemanager dementie.
Inwoners vinden het zinvol om gerichte informatie te krijgen. Er zijn veel zaken waar mensen niet aan denken; zoals het levenstestament. Betrokkenen kijken mee met aanvragen, weten elkaar makkelijk te vinden en delen expertise waar nodig. Zo is de website Financieel Veilig Ouder Worden onder de aandacht gebracht.

Werkwijze Toegang per gemeente
En er gebeurt nog meer! Binnenkort wordt de werkwijze per Toegang van iedere gemeente verder in kaart gebracht. Iedere gemeente in de regio heeft zo’n Toegang. Dit is één ingang met één telefoonnummer en e-mailadres waar inwoners en professionals terecht kunnen met al hun vragen op het vlak van het sociaal domein en de toeleiding naar zorg en ondersteuning.
Bij het in kaart brengen van de werkwijzen kijken we onder andere of er sprake is van een bepaald servicelevel. Denk daarbij aan de bereikbaarheid van de Toegang en specifieke deskundigheid van de medewerkers. Dit wordt op 16 juni besproken in het ambtelijk overleg Maatschappelijke Ontwikkeling van Regio Hart van Brabant.

Nieuwe pilot samenwerking met huisartsen
Een andere ontwikkeling binnen het programma Zorgen Doen We Samen is de pilot om expertise van de gemeenten te ontsluiten naar huisartsen. De Toegang maakt namelijk gebruik van een regionaal expertiseteam bij complexe vragen over het aanbod voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Huisartsen zouden ook graag direct gebruik willen maken van de expertise van dit team. Na de zomer gaan we daarom een pilot starten om deze samenwerking te verkennen.

 

Foto: Vrijthof Hilvarenbeek | Credits: VanBerkel.studio