Regio Hart van Brabant werkt aan een omgevingsagenda. Tijdens de Hart van Brabantdag is dit project toegelicht aan de wethouders in het fysieke domein. Ondertussen krijgt de  projectinrichting vorm met bestuurlijk opdrachtgevers, een kerngroep en een agendagroep. Aandachtspunt bij dat proces is het betrekken van raden en diverse partners. Streven is om medio 2021 de regionale omgevingsagenda op te leveren.

De omgevingsagenda
In een omgevingsagenda wordt bepaald met welke acties we de ambities uit de omgevingsvisie tot uitvoering willen brengen. Tot voor kort werden veel van dit soort keuzes los van elkaar gemaakt. Dus aparte afspraken voor bijvoorbeeld wonen, mobiliteit, of natuurbeheer. Daardoor kon men nog wel eens langs elkaar heen werken, en soms zelfs tegenstrijdige afspraken maken. Door het nu gezamenlijk en integraal te doen, hopen we dat te veranderen.

Geen nieuwe acties maar logische verbindingen
De omgevingsagenda is direct gekoppeld aan onze strategische meerjarenagenda, waarin we samen tal van strategische ambities voor de fysieke leefomgeving geformuleerd hebben. De omgevingsagenda maakt inzichtelijk hoe acties in gezamenlijkheid bijdragen aan het bereiken van die ambities. Ze bevat dus geen nieuwe ambities, maar bundelt bestaande acties en maakt inzichtelijk welke acties nog nodig zijn voor het bereiken van gestelde ambities. Denk hierbij aan ontwikkelingen in het Van Gogh Nationaal Park, de regionale stikstofaanpak, afspraken over woningbouw en bedrijventerreinen.

Proces
Bestuurders van Regio Hart van Brabant en de provincie hebben in december 2019 voor het eerst over de regionale omgevingsagenda gesproken. Ambtelijk heeft vervolgens een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden om het integrale denken over de leefomgeving in de regio te stimuleren. De projectinrichting krijgt vorm met bestuurlijk opdrachtgevers, een kerngroep en een agendagroep. Vervolgens wordt er een extern bureau ingeschakeld om het verdere proces naar een omgevingsagenda vorm te geven. Streven is om medio 2021 de regionale omgevingsvisie op te leveren.

Meer informatie
Uitgebreidere informatie over de omgevingsagenda is te vinden op www.regio-hartvanbrabant.nl/omgevingsagenda.

Foto: zicht op Tilburg vanaf de hei in Goirle | Credits: VanBerkel.studio