• Home
  • Nieuws
  • Governancetraject Regio Hart van Brabant van start

Governancetraject Regio Hart van Brabant van start

Het governancetraject is van start! Het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant heeft heeft prof. dr. Martijn Groenleer van Tilburg University de opdracht gegeven onderzoek te doen naar mogelijke scenario’s voor de regionale samenwerking. Er is een projectteam geformeerd met Martijn Groenleer, zijn collega’s van Tilburg University en Maarten Noordink van Kwink Groep. Zij kunnen terugvallen op de expertise van een begeleidingscommissie vanuit Regio Hart van Brabant. Ook is er een speciale klankbordgroep raden voor dit traject ingericht.

Projectteam
Prof. dr. Martijn Groenleer is wetenschappelijk directeur van het Centrum voor Regionaal Recht en Bestuur (TiREG). TiREG is een joint venture tussen de bestuurskundigen en de juristen van Tilburg University, en wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant. Zij werken nauw samen met collega’s van andere disciplines binnen de universiteit, zoals economen en sociologen. En daarbuiten, onder andere met de Technische Universiteit Eindhoven. TiREG maakt ook deel uit van regionale, Europese en internationale kennisnetwerken.
Naast Martijn Groenleer maken verschillende van zijn TiREG-collega’s onderdeel uit van het projectteam. Het team is aangevuld met ir. Maarten Noordink en een junior onderzoeker van Kwink Groep. Dit is een onderzoeks- en adviesbureau dat werkt voor de publieke sector op het snijvlak van beleid, techniek en maatschappij.

Begeleidingscommissie en speciale klankbordgroep raden
Het projectteam wordt bijgestaan door een begeleidingscommissie. Hierin zit afvaardiging uit verschillende gremia van onze regionale samenwerking, zoals de regiovoorzitter en programmadirecteur, een gemeentesecretaris, een griffier, twee intern coorindatoren, de voorzitter van de bestuurscommissie Jeugd, een poho-voorzitter en twee raadsleden uit de klankbordgroep governance. Deze speciale klankbordgroep brengt de aandachtspunten uit de raden naar voren in het onderzoek, vertegenwoordigt de raden en draagt zorg voor verbinding en tussentijdse terugkoppeling richting de negen gemeenteraden. Zij bestaat uit veertien raadsleden en twee griffiers.

Onderzoeksdoel
Het governancetraject is opgedeeld in vier stappen: voorbereiding, verkenning, verdieping en verslaglegging. Doel van het onderzoek is om uiterlijk aan het einde van het jaar een overzicht te hebben van:

  • Ervaren uitdagingen ten aanzien van de bestaande regionale samenwerking
  • Relevante ontwikkelingen van invloed op de toekomst van samenwerking
  • Relevante ervaringen en lessen van andere regio’s ten aanzien van samenwerking
  • Mogelijke scenario’s voor samenwerking
  • Mogelijke overwegingen bij het maken van een keuze

Meer informatie
Uitgebreidere informatie over het governancetraject vind je op de website: www.regio-hartvanbrabant.nl/governance. Deze informatie wordt regelmatig aangevuld en geactualiseerd.

Foto: de LocHal siert de cover van onze strategische meerjarenagenda, met daarin onze doelen en ambities | Credits: Arjen Veldt Fotografie


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.