De 23-jarige Lenny Vogelzang heeft op 14 mei het jongerenmanifest aan de stuurgroep van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) gepresenteerd. In dit manifest vertellen jongeren hoe zij aankijken tegen de energietransitie en op welke manier ze hierbij betrokken willen worden. Dit REKS-initiatief is mede met de Brabantse Milieufederatie als REKS-partner opgezet.

Jongeren en duurzaamheid
In haar presentatie gaf Lenny aan dat bewust duurzame keuzes maken voor jongeren steeds meer de norm is, maar wel op hun eigen manier en binnen hun eigen (financiële) mogelijkheden. Het is daarvoor belangrijk om bewustwording over duurzaamheid te vergroten en duurzaam gedrag te stimuleren. Goede communicatie is volgens haar dus essentieel.

Jongeren gaan volgens Lenny zelf niet snel op zoek naar informatie, maar willen wel graag kort, bondig en beeldend geïnformeerd worden, bijvoorbeeld met infographics. Ook een directe en persoonlijke benadering spreekt ze aan, net als positiviteit en handelingsperspectief. Verder waarderen ze de focus op het heden, omdat ze nu het verschil willen maken.

Meedenken, maar op hun eigen manier
Jongeren ervaren de energietransitie verder als een urgent onderwerp en veel jongeren zeggen zelfs dat de transitie richting 2030 te langzaam gaat. Ze volgen de landelijke ontwikkelingen, maar zoeken niet actief naar regionaal of lokaal beleid, dat zij als te kleinschalig of abstract ervaren. Daarbij zijn jongeren erg mobiel en ze voelen zich daardoor niet verbonden met één gemeente of regio.

Toch willen ze op hun eigen manier wel betrokken worden bij de overstap op duurzame energie, vooral als projecten concreter worden. Ze denken graag mee, bijvoorbeeld via online en offline werkgroepen met andere jongeren. Daarvoor worden ze het liefst persoonlijk, via sociale media of via organisaties waar zij bij betrokken zijn uitgenodigd worden, zoals scholen en sportclubs.

Enthousiaste reacties
De aanwezige bestuurders reageerden enthousiast en geïnspireerd op het verhaal van Lenny. Zo benadrukte Berend de Vries, wethouder in Tilburg, dat jongeren de laatste jaren zijn buitengesloten door de ouderwetse kanalen te blijven gebruiken. Hij wil daarom graag vaker flitspeilingen onder jongeren houden om hun meningen op te halen.

Anne-Marie Spierings, gedeputeerde bij de provincie Noord-Brabant, gaat graag met de voorstellen aan de slag. Ze erkent dat het lastig is om jongeren te betrekken bij lokale en regionale processen en mist daardoor vaak hun stem. Ze is daarom blij met de instrumenten die zijn aangereikt door de jongeren.

Tot slot geeft Pieter Biemans, die namens de lokale energiecoöperaties plaastsneemt aanwezig was, aan dat zij jongeren meer willen betrekken en dat hij het manifest bij de coöperaties onder de aandacht gaat brengen.

In lijn met de REKS
Gerard Bruijniks, wethouder in Loon op Zand en bestuurlijk opdrachtgever van de REKS, is blij met de uitkomsten. Hij benadrukte dat het concept-bod REKS in lijn is met de mening van de jongeren. Zo wordt de natuur ontzien en zetten gemeenten in op zon en wind langs snelwegen en op industrieterreinen.

Hij nodigt de jongeren uit de andere uitkomsten van het jongerenproject bij het volgende stuurgroepoverleg ook weer te presenteren. Verder stelt hij voor de wensen van jongeren expliciet op te nemen in de communicatieplannen. Tot slot gaat hij voorstellen de jongeren bij de volgende regionale radenbijeenkomst hun manifest te laten presenteren.

Swipocratie
swipocratieHet manifest is gebaseerd op groepsgesprekken met 13 jongeren tussen 18 tot 30 jaar uit de regio. Deze online gesprekken en de presentatie van het manifest zijn onderdeel van een breder jongerenproject dat in opdracht van regio is uitgevoerd door de Brabantse Milieufederatie. Zo kunnen jongeren via een online swipocratie aangeven hoe zij aankijken tegen verduurzaming en de energietransitie. Dit is een snelle, gemakkelijke en visueel aansprekende manier om jongeren te betrekken bij de REKS-thema’s. De swipocratie kan nog tot 31 mei door iedereen ingevuld worden op brabant.swipocratie.nl.

In juni worden ook de resultaten van de swipocratie gepresenteerd. Het manifest is nu al te lezen op de website van de Regio Hart van Brabant. Kijk voor meer informatie over de REKS op www.regio-hartvanbrabant.nl/REKS.