Bij de aanpak van huiselijk geweld zijn veel partijen betrokken. Landelijk is hiervoor een nieuwe visie ontwikkeld, die nu in onze regio wordt geïmplementeerd. Naast heldere afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is, is deskundigheidsbevordering een belangrijk onderdeel van de visie. 

Samenwerking noodzakelijk
In de aanpak van huiselijk geweld werken we lokaal en regionaal samen met vele partners, waaronder Veilig Thuis. Dit is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Samen willen we de aanpak van huiselijk geweld versterken. Onderzoek laat namelijk zien dat een melding bij Veilig Thuis onvoldoende is, als daar geen passende opvolging aan wordt gegeven. Willen we de kwaliteit van leven verbeteren van slachtoffers (inclusief mogelijke kinderen) is verdere samenwerking tussen Veilig Thuis, Regio Hart van Brabant en andere partners dus noodzakelijk.

Aanpak: op weg naar stabiele veiligheid
Onze inwoners verdienen het om snel de juiste hulp te krijgen. Deze hulp wordt dan in eerst instantie gericht op het creëren van directe veiligheid in het hier en nu. Als dat gelukt is, moet het geborgd worden en is stabiele veiligheid het doel. Pas daarna kan er voor alle betrokkenen uit het gezin herstel van de ontwikkeling plaatsvinden, voor positieve effecten op de lange termijn. Voor deze aanpak is een landelijke visie ontwikkeld: de Gefaseerde Ketensamenwerking. Deze visie vraagt om duidelijkheid over verantwoordelijkheden van de verschillende organisaties, werkafspraken en coördinatie. Onze regio werkt vanuit het uitgangspunt ‘1 gezin, 1 plan, 1 coördinator’. De landelijke visie sluit daar goed op aan en gaan we als regio dan ook verder implementeren.

Om de Gefaseerde Ketensamenwerking te verduidelijken, is een video opgesteld:

Implementatie in de regio
Hiervoor hebben beleidsambtenaren van Regio Hart van Brabant met medewerkers van Veilig Thuis een model voor samenwerkingsafspraken opgesteld. Dankzij deze regionale samenwerkingsafspraken kan iedere gemeentelijke Toegang nu concrete instructies maken voor de wijkteams. Daarnaast gaan de wijkteams deelnemen aan deskundigheidsbevordering via de methode Multifocus (van de Mutsaersstichting). Deze samenwerkingsafspraken en de deskundigheidsbevordering zorgen ervoor dat Veilig Thuis en gemeentelijke wijkteams samen optrekken, en dat de gezamenlijke dienstverlening richting onze inwoners en kinderen in onveiligheid verbetert. Dit alles met de ambitie om huiselijk geweld en kindermishandeling daadwerkelijk te stoppen.

Regionaal programma Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
De implementatie van de landelijke visie maakt onderdeel uit van het regionaal programma Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. In sommige gevallen is een ingrijpendere aanpak nodig dan via de Gefaseerde Ketenaanpak. Het rijk heeft Regio Hart van Brabant aangewezen als proeftuin in de vorm van een Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dit is voor de meest complexe situaties, waar sprake is van structureel geweld. Nieuws over dit centrum staat in vind je hier > MS Huiselijk geweld ontwikkellijnen