Gemeenten ontvangen geld van de rijksoverheid uit het gemeentefonds. Verschillende taken en projecten die bij Regio Hart van Brabant belegd zijn, worden ook op deze manier gefinancierd. Het verdeelmodel van dit fonds is tegen het licht gehouden en de eerste resultaten zijn beschikbaar. 

Onderzoek herverdeling middelen gemeentefonds
Het afgelopen jaar is er breed onderzoek verricht naar de verdeling van de middelen uit het gemeentefonds van het Rijk. De fondsbeheerders, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Financiën, zagen dat er steeds meer sprake was van zogeheten ‘scheefgroei’ in de verdeling. Dit kwam met name door de grote hoeveelheid aan gedecentraliseerde taken, waarbij het niet altijd duidelijk was of de verdeling wel goed aansloot bij de wijze waarop gemeenten deze nieuwe taken invullen.

Eerste resultaten beschikbaar
Het onderzoek is in twee percelen geknipt, waarbij het sociaal domein onderzocht is door het bureau Andersson Elffers Felix (AEF) en de overige taken door Cebeon. Inmiddels zijn eerste beelden van de resultaten beschikbaar en die laten een duidelijke verschuiving zien van middelen van ‘platteland naar stad’. Gezien de verminderde financiële situatie van veel gemeenten, leidt deze verschuiving momenteel tot veel discussie. Ook was dit aanleiding om de implementatie van de verdeelmodellen met een jaar uit te stellen van 2021 naar 2022. De verwachting is dat het rapport van AEF half maart wordt opgeleverd, inclusief de eerste individuele inzichten voor gemeenten binnen het sociaal domen. Lees hier de reactie van de VNG >

Stand van zaken voor Regio Hart van Brabant
Op woensdag 11 maart zouden de bestuurders van de Regio Hart van Brabant worden bijgepraat over de stand van zaken door Erik Roest, programmamanager sociaal domein van de gemeente Tilburg en lid van de begeleidingscommissie van het onderzoek van AEF. Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is deze bijeenkomst geannuleerd en wordt gezocht naar een andere manier om de bestuurders te informeren.

 

Foto: gemeente Oisterwijk | Credits: Van Berkel.studio