• Home
  • Nieuws
  • Kaart met mogelijkheden voor wind- en zonneparken in de regio bekend

Kaart met mogelijkheden voor wind- en zonneparken in de regio bekend

Tijdens de radenavond van 12 februari, die geheel in het teken stond van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie, is de kaart gepresenteerd met daarop de mogelijkheden voor wind- en zonneparken in de Regio Hart van Brabant. Op de kaart staat aangegeven welke gebieden ruimtelijk en technisch geschikt zijn voor de grootschalige opwek van duurzame energie. 

 

kaart2

Zorgvuldig denkproces

De gebieden zijn het resultaat van een zorgvuldig proces, waarbij is gekeken naar de regionale én lokale beperkingen, randvoorwaarden, mogelijkheden en wensen. De kaart is verder op een aantal uitgangspunten gebaseerd. Zo willen we als regio de landschappelijke kwaliteit versterken en geen grootschalige energie opwekken in het natuurnetwerk Brabant. Verder werken we aan een efficiënt, toekomstbestendig energienetwerk. Tot slot combineren we de plaatsing van zonneakkers en windmolens aan andere uitdagingen in de regio, zoals de klimaatverandering, de landbouwtransitie en de mobiliteitsopgave.

Aan de plannen is een zorgvuldig proces vooraf gegaan. Hier zijn onder andere landschapsarchitecten, waterschappen, netbeheerders, natuurorganisaties en 9 gemeenten in onze regio al sinds april 2019 mee bezig. Zij hebben onder meer gekeken naar de ruimtelijke kwaliteit van onze omgeving, landschapsbeleid en koppelkansen in de regio (zoals klimaatadaptatie, de PAS-problematiek en verstedelijking). Daarnaast hebben een aantal terreinbezoeken en werkateliers plaatsgevonden.

Inbreng van bewoners

In welke gebieden en waar wind- of zonneparken terechtkomen, is nog niet duidelijk. Het verder uitwerken van het de mogelijkheden is een volgende stap in het proces. Veranderingen in onze leefomgeving (zichtbaar en onzichtbaar) zijn bij de gepresenteerde plannen onvermijdelijk. Daarom worden ook bewoners en gebruikers van het gebied bij betrokken, omdat een toekomstbestendige regio met respect voor mens, natuur en milieu een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Zodra de randvoorwaarden en ideeën voldoende zijn uitgewerkt, kunnen ook inwoners een bijdrage gaan leveren aan de verdere ontwikkeling van het scenario en -op termijn- de uitvoering daarvan. Dit is belangrijk, omdat inwoners ook de gevolgen van de transitie gaan ondervinden in hun werk- en leefomgeving. Het streven is daarbij dat inwoners actief kunnen participeren in het ontwikkelen van de wind- en zonneparken, maar ook de vruchten plukken van de opbrengsten.

Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS)

De plannen rondom wind- en zonne-energie zijn een onderdeel van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) van de regio Hart van Brabant. Met de REKS brengen we in kaart hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Ook staat erin welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat.

De Nederlandse overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken dat alle regio’s in Nederland zo’n Regionale Energiestrategie (RES) gaan maken. In Hart van Brabant kijken we als enige regio in Nederland ook hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Bij ons heet het dan ook een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS).

Meer informatie

Lees ook:

Meer informatie over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie vindt u op deze pagina over de REKS. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de REKS-nieuwsbrief.

 


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.