Op innovatieve wijze is in scrumsessies door multidisciplinaire teams met mensen uit de zorg en van gemeenten gezocht naar oplossingen voor concreet voorliggende problemen. Welke knelpunten worden er ervaren in de samenwerking tussen gemeenten en het medisch domein? Dit leverde verrassende resultaten op.

Inwoners met een toenemende zorgbehoefte
Zorgen Doen We Samen, de naam van het programma met de scrumsessies, is in 2019 gedraaid door de Hart van Brabantgemeenten en Zorgnetwerk Midden-Brabant. De aanleiding om dit programma op te zetten zijn de knelpunten die ontstaan als inwoners ondersteuning ontvangen van de gemeenten van de Wmo of de jeugdwet en toenemende zorg nodig hebben van zorgprofessionals. Zowel inwoners als professionals ervaren knelpunten in de samenwerking tussen gemeenten en het medische domein.

Vier knelpunten
Met multidisciplinaire scrumteams, waaraan bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen, huisartsen, jeugdartsen, medewerkers van de Toegang, consulenten en ervaringsdeskundigen deelnamen, zijn oplossingen voor knelpunten bedacht. De vier gedefinieerde knelpunten:

  • de overgang van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar de Wet langdurige zorg (Wlz),
  • de Toegang die meerdere loketten kent,
  • jongeren met een licht verstandelijke beperking die tussen wal en schip dreigen te vallen, en
  • het gebrek aan regie bij jongeren met complexe casuïstiek.

De kracht van het programma
Inmiddels hebben de scrumteams hun adviezen opgeleverd. De eerste adviezen zijn op 5 december door het portefeuillehoudersoverleg Maatschappelijke Ontwikkeling unaniem overgenomen. De kracht van het programma is dat we werken vanuit de praktijk en de ervaringen van cliënten centraal stellen. Deelnemers geven aan het fijn te vinden om zo over domeinen heen samen te werken en goed te kijken naar de gevolgen van beleid op alledaagse situaties voor inwoners. We leren veel van elkaar en komen zo tot betere oplossingen.

Eerste resultaten
En de eerste resultaten zijn er ook. Zo loopt er een succesvolle pilot met een Wlz-expertteam in Hilvarenbeek, heeft een aantal gemeenten één telefoonnummer voor alle vragen in het sociale domein geregeld en een vast aanspreekpunt voor iedere huisarts in het wijkteam aangewezen.