Wethouders, managers en beleidsmedewerkers uit het sociaal domein in Regio Hart van Brabant komen vandaag, op woensdag 4 december, bijeen. De bijeenkomst staat in het teken van grip en sturing in het domein. In hart van Brabant werken we aan een veerkrachtige regio met een gezonde samenleving en meer welzijn. Dat is onze ambitie!

In het sociaal domein gaat het over mensen en investeringen in mensen. Onze regio is in 2023 een veerkrachtige samenleving: inclusief, behulpzaam naar elkaar, gezond en veilig. Iedereen voelt zich thuis in de wijk en kan zo lang mogelijk zelfstandig wonen, naar vermogen deelnemen aan de samenleving en het arbeidsproces en maximaal zijn talenten ontwikkelen.
En om daar naartoe te werken, komen we vandaag samen. Grip en sturing zijn middelen om te werken aan onze ambities. Dus hoe gaan we dat effectief en efficiënt in praktijk brengen?

Uitvoeringsplannen 2020
In de ochtend werken managers, projectleiders en andere ambtenaren aan afspraken voor het uitvoeringsprogramma 2020. Duidelijk moet worden welke projecten in 2020 in regionaal verband worden uitgevoerd en welke personen de taak op zich nemen om eind 2020 de resultaten te hebben behaald. Deze uitvoeringsplannen volgen uit onze strategische meerjarenagenda met bovenstaande ambitie.

Verbeterde sturing
In de middag sluiten de wethouders aan en worden onderwerpen behandeld die een betere sturing in het sociaal domein mogelijk maken. Het gezelschap wordt bijgepraat over de mogelijkheden die sturing met data biedt. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe er anders en beter gestuurd kan worden op de inkoop en bekostiging binnen het sociaal domein.

Het Maatpact
Daarna gaan wethouders en ambtenaren in workshops aan het werk om vervolgstappen voor het Maatpact vorm te geven. In het Maatpact zoeken we naar oplossingen om multiprobleemhuishoudens beter te helpen. Dit zijn gezinnen waar meerdere problemen tegelijkertijd spelen. Het Maatpact komt voort uit de ontwikkeldagen sociaal domein in oktober 2018. Toen is afgesproken dat er bureaucratievrije middelen beschikbaar gesteld zouden worden om met elkaar in de regio te kunnen gaan leren en innoveren in sociaal domein. Ook is toen afgesproken om hiermee snel van start te gaan. Inmiddels zijn we één jaar en twee maanden verder en zijn de eerste resultaten van het project Maatpact bekend. Wat hebben we geleerd en wat is er voor de komende periode nodig om deze resultaten te benutten?

Zorgen doen we samen
Aan het eind van de middag worden de resultaten besproken van het project Zorg Doen We Samen. Via dit project zijn het afgelopen jaar knelpunten voor het werken in de zorg benoemd en is gezocht naar oplossingen voor deze knelpunten met scrumteams. De resultaten hiervan worden besproken en vervolgstappen voor dit project concreet gemaakt.

Wrap up
Bij de afsluiting worden concrete afspraken gemaakt: hoe gaan we verder? De terugkoppeling hiervan nemen we mee in de eerstvolgende nieuwsbrief van Regio Hart van Brabant.

 

Op de foto: wethouders uit het sociaal domein Regio Hart van Brabant tijdens de ontwikkeldagen in oktober 2018