De regionale wethouders met in hun portefeuille Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting hebben half september het Programma Natuurbod Hart van Brabant aangenomen. Daarin staat hoe we op (sub)regionaal schaalniveau uitvoering gaan geven aan het natuurbod om zo een bijdrage te leveren aan het vervolmaken van het Brabantse Natuurnetwerk.

Vervolmaken natuurnetwerk
Op 1 maart 2018 heeft Regio Hart van Brabant een natuurbod gedaan aan de provincie Noord-Brabant en het Groen Ontwikkelfonds Brabant. In dit bod hebben de regiogemeenten en waterschappen aangeboden om bij te dragen aan het realiseren van de restopgave van het natuurnetwerk. Afgelopen periode zijn alle restopgaves voor de natuurnetwerkgebieden, ecologische verbindingszones, faunapassages, beekherstel en vispassages verder in kaart gebracht. Nu is het zaak het Brabantse Natuurnetwerk te vervolmaken. Het aangenomen programma biedt daarvoor een plan van aanpak.

Uitgebreid in beeld gebracht
Bijzonder aan het Programma Natuurbod Regio Hart van Brabant is dat wij de eerste regio zijn in Brabant die de volledige restopgave voor het natuurnetwerk zo uitgebreid in beeld heeft gebracht. Wij weten nu aan welk deel van de restopgave al gewerkt wordt, aan welk deel nog niet en voor welk deel regiohulp nodig is.

In verbinding met elkaar
Het Programma Natuurbod Hart van Brabant staat niet op zichzelf. Er is door veel partijen aan meegewerkt (provincie, gemeenten, waterschappen, terreinbeherende organisaties en Brabants Particulier Grondbezit) en er zijn vele verbindingen te leggen met andere ontwikkelingen die binnen onze regio spelen. Een slimme koppelingen is bijvoorbeeld naar de REKS. Een andere koppeling betreft de inpassing van de 380kV-hoogspanningsverbinding van Tennet.

Meer informatie
Het volledige Programma Natuurbod Hart van Brabant is als PDF via deze link beschikbaar.