De Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) brengt in kaart hoe en waar energie bespaard en duurzaam opgewekt kan worden. De ontwikkelingen binnen de REKS volgen elkaar snel op en tijdens de Hart van Brabantdag en radenavond op 25 september stond het onderwerp hoog op de agenda.

Uiteindelijk moet de REKS een elektriciteitbod bevatten, inzicht geven in de warmtevraag en warmtebronnen en een structuur voor samenwerking bieden. De concept-REKS zal voor 1 juni 2020 langs de colleges van de gemeenten, de besturen van de waterschappen en de provincie gaan. Het Planbureau voor de Leefomgeving (het nationale instituut voor strategische beleidsanalyse op het gebied van milieu, natuur en ruimte) berekent vervolgens of de optelsom van alle dertig RES-regio’s de landelijke opgave dekt.

De energieopgave
Enexis heeft in samenwerking met de gemeenten in de regio onderzocht hoeveel duurzame energie momenteel wordt opgewekt in de regio en hoeveel opgewekt moet worden in de toekomst. In 2023 wil Regio Hart van Brabant 1 terawattuur (tWh) duurzame energie opwekken. Een deel van deze elektriciteitsopgave is al gerealiseerd. Daarnaast is er berekend hoeveel elektriciteit uit zonnepanelen op grote (bedrijfs)daken kan worden gehaald. Want alle energieproductie die op dak kan plaatsvinden, hoeft niet in het landschap. In totaal blijft er nog een energieopgave liggen van zo’n 586 miljoen kilowattuur (kWh). Dit staat gelijk aan 90 windmolens van 3 megawatt, 55 windmolens van 5 megawatt of 840 hectare zonneveld.
Aan de warmteopgave wordt momenteel gewerkt met een Regionale Structuur Warmte. Dit brengt het energieverbruik in de regio in kaart, welke potentiele energiebronnen beschikbaar zijn en vervolgens hoe die ingezet kunnen worden.

Klimaatadaptatie
De REKS besteedt ook aandacht aan klimaatadapatie. De regio wil namelijk een klimaatbestendige regio zijn. Daarom zijn onder leiding van landschapsarchitect Thomas Jansen klimaatkaarten voor de regio Hart van Brabant gemaakt. De kaarten laten bijvoorbeeld zien waar verdroging plaatsvindt en waar hittestress een probleem is. In het najaar worden gesprekken gestart om te werken aan een concreet uitvoeringsprogramma.

Ruimtelijke inpassing
De opwekking van duurzame energie zal gevolgen hebben voor het landschap. Landschapsarchitectenbureau KruitKok is daarom ingeschakeld om de gebiedskenmerken van onze regio in kaart te brengen. Ieder landschapstype – van kleigrond tot veenweidegrond – heeft namelijk een andere draagkracht voor de grootschalige opwek van duurzame energie. Ook is het niet overal mogelijk of wenselijk om duurzame energie op te wekken, bijvoorbeeld vanwege wettelijke beperkingen of omdat de bouw van windparken het landschap te veel kan aantasten.

Raadsleden in actie
Tijdens de radenavond op 25 september in Goirle presenteerde KruitKok Landschapsarchitecten verschillende denkrichtingen voor de inpassing van duurzame energieopwekking in het landschap. Van windmolens langs kanalen tot zonnepanelen op staldaken. Raadsleden gingen vervolgens met elkaar in gesprek aan de hand van een regiospel (foto) en gaven hun reactie op deze ruimtelijke energiescenario’s. Deze reacties worden meegenomen in de verdere uitwerking van de scenario’s.

Koppelkansen
Op 10 oktober staat een werkatelier gepland, waarin betrokkenen en deskundigen samen kijken naar de kansen en uitdagingen voor de ruimtelijke inrichting van de energieopgave in de regio. Ook hier worden de denkrichtingen van KruitKok Landschapsarchitecten gebruikt om het gesprek aan te gaan. Het doel van dit werkatelier is om te komen tot uitgangspunten voor energiescenario’s in de regio. Hierbij wordt nadrukkelijk gezocht naar koppelkansen met bijvoorbeeld klimaatadaptatie, landbouw en biodiversiteit.

Zie ook de webpagina www.regio-hartvanbrabant.nl/REKS.

 

Credits foto: Regio Hart van Brabant / VanBerkel.studio