Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. In regio Hart van Brabant gaan we deze ontwikkeling samen aan.

Over de Wvggz
De Wvggz vervangt samen met de Wet zorg en dwang (Wvd) de huidige Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). Bij de implementatie werken de gemeenten binnen Regio Hart van Brabant nauw samen met GGz Breburg en het Openbaar Ministerie (OM). In de Wvggz krijgt de gemeente (zowel het college van burgemeester en wethouders als de burgemeester) nieuwe rollen, taken en verantwoordelijkheden.

Meer inspraak voor betrokkenen
Een belangrijk verschil met de huidige wet Bopz is dat verplichte zorg straks ook buiten een instelling opgelegd kan worden. Degene die zorg krijgt, kan dan makkelijker contact blijven houden met familie en vrienden en blijven deelnemen aan de samenleving. Alleen als het in de eigen omgeving echt niet kan, kan opname in een instelling een betere oplossing zijn. Betrokkenen en hun naasten krijgen meer inspraak dan voorheen.

Implementatie in Regio Hart van Brabant
De regiogemeenten bereiden samen met GGz Breburg de nieuwe processen en bijbehorende communicatie voor en er vindt afstemming plaats met het OM en de politie. Er is een voorstel in voorbereiding waarin de regiogemeenten de krachten bundelen om de nieuwe gemeentelijke taken (meldpunt, verkennend onderzoek en hoorrecht) zo veel mogelijk gezamenlijk op te pakken. Besluitvorming hierover vindt dit najaar plaats.