De decentralisatie van Beschermd Wonen (BW) wordt een jaar uitgesteld. Dit heeft natuurlijk ook effect voor de ontwikkelingen in onze regio.

Onrust over decentralisatie
De afgelopen maanden zijn de landelijke ontwikkelingen in een stroomversnelling gekomen. Er kwam namelijk steeds meer weerstand tegen de invoeringsdatum per 1 januari 2021. Dit niet alleen vanuit gemeenten, maar ook vanuit de aanbieders, cliënten(organisaties) en andere betrokken partijen. In reactie hierop is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een landelijk expertiseteam ingesteld die als taak had aan te geven of en onder welke voorwaarden de decentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang gestalte zou moeten krijgen.

Uitstel met één jaar
Het advies van het expertiseteam is in juni opgeleverd en besproken in een bestuurlijk overleg tussen minister Ollongren, staatssecretaris Blokhuis en de VNG. Besloten is om het advies van het expertiseteam over te nemen. Dit betekent onder andere dat de decentralisatie Beschermd Wonen met een jaar wordt uitgesteld en dat gekozen wordt voor een gefaseerde invoering. Maatschappelijke Ontwikkeling blijft in ieder geval nog vier jaar bij de centrumgemeente.

Gevolgen voor de regio
De komende maanden wordt op landelijk niveau geconcretiseerd wat e.e.a. gaat betekenen. Dit zal leiden tot een landelijk plan van aanpak dat – volgens planning – in oktober / november gereed moet zijn. De uitkomsten hiervan gaan we vervolgens vertalen naar onze regio. Op dit moment wordt een aparte raadsinformatiebrief verspreid waarin meer uitleg wordt gegeven over de ontwikkelingen en het vervolg.

Meer weten
Informatie over Beschermd Wonen in regio Hart van Brabant vind je op www.regio-hartvanbrabant.nl/beschermdwonen.