Voor ondersteuning bij het proces om te komen tot een uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie is bij het rijk een beroep gedaan op de Regeling Procesondersteuning Regionale Versnelling. Van daaruit is een subsidie van € 150.000 toegekend.

Regio Hart van Brabant werkt in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie aan klimaatadaptatie. De nu toegekende subsidie wordt ingezet om regionale klimaatkaarten op te stellen. Deze opdracht is weggelegd bij Werkplaats De Gruyter. De kaarten gaan inzichtelijk maken wat de kwetsbaarheden van onze regio zijn op de thema's wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Individuele gemeenten detailleren de regionale kaarten op lokaal niveau.

Risicodialoog
Vanuit de kaarten start een risicodialoog op om een waardeoordeel te kunnen geven van de gesignaleerde kwetsbaarheden en gezamenlijk een uitvoeringsprogramma op te stellen. Daarin staat beschreven hoe we de kwetsbaarheden gaan aanpakken. Regio Hart van Brabant heeft ervoor gekozen om op regionale schaal klimaatadaptatie en energietransitie volledig te integreren. Er wordt toegewerkt naar de regionale energie- en klimaatstrategie (REKS). Voor het voeren van de risicodialoog wordt zoveel mogelijk samengewerkt met een vergelijkbare dialoog die wordt uitgevoerd in het kader van deze strategie. Het houden van ruimtelijke ateliers met relevante stakeholders maakt in elk geval deel uit van de risicodialoog.

Meekoppelkansen
De uitvoeringsagenda voor de klimaatstrategie wordt gekoppeld aan en waar mogelijk geïntegreerd met de uitvoeringsagenda van onze regio voor de REKS. Het is een nadrukkelijke wens om bij de uitvoering de onderlinge synergie te versterken en te zoeken naar meekoppelkansen. Niet alleen met de energietransitie, maar ook met de regionale gebiedsopgaven.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie ook op de website van Huisje, Boompje, Beter.