Woensdag 31 oktober kwamen raadsleden van Regio Hart van Brabant in het raadhuis van Oisterwijk bij elkaar om meer te horen over het Uitvoeringsprogramma Samen met de Jeugd en over de begroting Jeugdhulp 2018.

De avond startte met een welkomstwoord door wethouder Aletta van der Veen, voorzitter van de Bestuurscommissie Jeugd Regio Hart van Brabant. Zij nam de meer dan tachtig aanwezigen uit de regio mee in de actuele ontwikkelingen in de jeugdzorg, de transformatie waar wij in Regio Hart van Brabant vol op inzetten en ze blikte kort terug op de tweedaagse heisessie van de wethouders sociaal domein.

Twee presentaties
In de presentatie over het financieel beeld van de regionale jeugdhulp namen Diana Ebbing en Annie Merx de aanwezigen mee in de ontwikkelingen en context van het financieel beeld, de herijking van de begroting 2018 en de maatregelen die we treffen op korte en lange termijn om het tekort te beheersen. In de andere presentatie schetsten Anneke Ros en Richard Derks de contouren van het uitvoeringsprogramma Samen met de Jeugd 2019 - 2020. Ook kwam het proces aan bod dat wij samen met onze maatschappelijke partners zijn gestart om tot een regionaal gedragen programma te komen.

Tijdens de plenaire afsluiting van de avond blikten we samen met Marcelle Hendrickx (wethouder Jeugd gemeente Tilburg) terug op de presentaties en werd het vervolg geschetst.

Verdiepende vragen
Raadsleden stelden tijdens de deelsessies verdiepende vragen. Hieronder een kort verslag van de inhoudelijke discussies in de sessies:
> Uitvoeringsprogramma
Aan de hand van de tussentijdse beleidsmonitor is eerst teruggeblikt op wat er in 2018 is bereikt. Verder hebben de raadsleden van gedachten gewisseld over de diagnostiek. Voor ouders is het namelijk handig als er een diagnose wordt gesteld, maar hoe beïnvloedt dat je verdere leven? Mag je beter worden? Kan het goed genoeg met je gaan? Met elkaar wordt de conclusie getrokken dat het hier gaat om een medisch vraagstuk. Ook over preventie is lang gesproken. Aan de voorkant inzetten van voorzieningen en lichte maatregelen is natuurlijk erg belangrijk. Maar in de praktijk uiten problemen zich vaak in een stadium dat er specialistische jeugdhulp nodig is. Hoe helpt preventie dan om deze inzet te voorkomen? Raadsleden hebben ook kritische noten laten horen: "Waarom gaan we dit nu weer doen? Gaan we opgave op opgave stapelen?" Hierop wordt aangegeven dat we inderdaad eerder met elkaar de opgaves hebben bepaald waarop we als regio inzetten. En dat de volgende stap is om samen te kijken of we inderdaad met de goede dingen bezig zijn. Daarnaast wordt opgemerkt dat het uitvoeringsprogramma g een 'systeemverhaal' moet zijn, maar dat we juist meer moeten uitgaan van de leefwereld. Hiervoor is een cultuuromslag nodig. De presentatie laat inderdaad nog niet de vernieuwende werkelijkheid zien, omdat we hier ook nog met elkaar voor aan de slag moeten. We moeten met onze maatschappelijke partners de maatschappelijke opgaven en oplossingsrichtingen verder bespreken om tot de juiste keuzes te komen. Een goed voorbeeld is de samenwerking tussen het onderwijs en zorgaanbieders; die is er op dit moment niet (of onvoldoende). Soms helpt bureaucratie, maar je wilt op de inhoud met elkaar samenwerken. Dan helpt hiërarchie en bureaucratie niet. Dit is een aandachtspunt. Zoals wethouder Piet Poos aangeeft: "We staan nu op een punt dat we beginnen aan de transformatie. In Denemarken is er 7 jaar aan gewerkt. We zitten redelijk op koers, maar we zijn er nog niet! Over 4 jaar willen we klaar zijn." Aangegeven wordt vanuit de zaal dat het ook belangrijk is om deskundigen mee te nemen. Zij moeten ook veranderen. We zullen er alert op blijven dat we hen voldoende blijven betrekken.

> Financiën
Een vraag die wordt gesteld is of we aanbieders in de toekomst kunnen royeren. Aangegeven wordt dat dat in de toekomst wellicht kan. Ook wordt de vraag gesteld of de uniforme backoffice verwijst naar de Toegang. Als antwoord wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Dat het hier gaat om de administratie, bijvoorbeeld het verwerken van het declaratieverkeer. Eerst was de administratie bij de backoffice en bij zorgaanbieder niet op orde. Bij ons is het nu goed geregeld, een declaratie wordt overmorgen betaald. Hoe het bij de zorgaanbieder is geregeld weten we niet. Of die het ook op orde hebben. We proberen het te tackelen. Vervolgens wordt de vraag gesteld hoe gemeenten kunnen aansluiten. Een andere opmerking van raadsleden is om de begroting van 2019 tijdig te ontvangen zodat gemeenten hier in de lokale financiële cyclus mee aan de slag kunnen gaan. De vraag die in dit kader wordt gesteld is of de herijking van de begroting op basis van de septembercijfers op te maken is. Antwoord is dat de begroting in het voorjaar wordt gemaakt. Op basis daarvan wordt de begroting van volgend jaar gemaakt.

Annie Merx en Diana Ebbing gaan in de presentatie ook in op de analyse op de cijfers en op de maatregelen om de kosten te beheersen. Op dit moment wordt gekeken naar redenen waarom we als regio een tekort hebben. Een aantal redenen wordt duidelijk uit de analyse, zo worden er veel cliënten verwezen door toegangsteams en ook huisartsen verwijzen veel patiënten door. Ook lijkt er een stijging te zijn door de andere benadering van de groep licht verstandelijk beperkten. Dit komt omdat er meer zorg per cliënt nodig is. Er is dus een mix van oorzaken en nu nog geen concreet antwoord te geven op het tekort.

Vervolg

  • In december 2018 worden zowel de jaarrekening 2017 Jeugd als de herijking van de begroting Jeugd 2018 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de regio Hart van Brabant
  • Daarnaast informeren wij de raden in het eerste kwartaal van 2019 over de uitkomsten van de eerste evaluatie naar de maatregelen en het vervolgplan.
  • Regelmatig zullen wij de raden middels nieuwsbrieven informeren over de voortgang van het uitvoeringsprogramma Samen met de Jeugd.

Meer informatie over de regionale Jeugdhulp is na te lezen op deze website > Hier staan ook de periodieke nieuwsbrieven en halfjaarlijkse raadsinformatiebrieven jeugd .

Presentaties:
> Financieel beeld Jeugdhulp 2018
> Uitvoeringsprogramma Samen met de Jeugd