Bureau SpringCo uit Rotterdam voerde in de eerste helft van 2018 het regionaal kwalitatief woonbehoefteonderzoek (KWBO) uit. De resultaten hiervan zijn tijdens de Hart van Brabantdag eind september toegelicht en besproken.

Bekijk hier het rapport > en de presentatie >

Regionale én lokale resultaten
Dit woonbehoefteonderzoek is in regionaal verband uitgevoerd. Het onderzoek levert input voor het maken van regionaal en vooral ook lokaal beleid. Naast de provinciale prognoses over kwantitatieve gegevens, vindt Regio Hart van Brabant het belangrijk om de juiste en gewenste woningen te bouwen. Door het onderzoek in regionaal verband te laten uitvoeren is het (financieel) voordeliger dan wanneer elke gemeente dat afzonderlijk doet. Ander groot voordeel van deze aanpak is dat er regionale resultaten én lokale resultaten zijn: per gemeente, kern en wijk. Deze resultaten zijn onderling vergelijkbaar en leggen ook verbanden door bijvoorbeeld verhuisbewegingen tussen gemeenten in beeld te brengen.

Wonen beter gewaardeerd dan vier jaar geleden
Het meest in het oog springend is dat uit het onderzoek blijkt dat het wonen in Regio Hart van Brabant (woning en woonomgeving) beter wordt gewaardeerd dan vier jaar geleden. Vooral de verscheidenheid aan woonmilieus draagt hier sterk aan bij. Het is een van de sterke punten van de regio Midden-Brabant: wat betreft wonen en woonomgeving is er voor ieder wat te vinden.

Vervolgstappen
Elke gemeente gaat er nu eerst lokaal mee aan de slag. Voor het volgend bestuurlijk overleg wordt besluitvorming over vervolgstappen voorbereid.