De integrale gebiedsopgave A58-zone is een van de drie gebiedsopgaven waar de regio samen met de provincie onder leiding van ingenieursprojectbureau Royal HaskoningDHV aan werkt. De zone loopt van de westgrens van Gilze en Rijen tot de oostgrens van de gemeente Oisterwijk. Een update hoe het er nu voor staat met deze gebiedsopgave.

Een feit is dat er veel op en rondom de A58 gebeurt. Zo zet het Rijk met SmartwayZ.nl in op capaciteitsverruiming van de A58. Nu is hét moment om te kijken hoe we de ambities en opgaven van de regio slim aan deze ontwikkeling kunnen koppelen. Denk aan de energieopgave, het versterken van het natuurnetwerk en de ambities ten aanzien van logistiek en leisure.

Inhoud en proces verbinden
Ook ligt de vraag voor hoe de regio zich wil presenteren aan de A58. En wat betekent dat voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld Bakertand, Wijkevoort, of het knooppunt van de A58 met de N65? De integrale gebiedsopgave is méér dan een integrale en (bestuurlijk) verbindende gebiedsvisie. De vraag is ook hoe we de gezamenlijke ambities in samenwerking waar kunnen maken: hoe verbinden we inhoud en proces? Deze twee sporen gaan leiden tot een ontwikkelings- en handelingsperspectief voor de A58-zone in de vorm van een digitaal en interactief iReport.

Inventarisatie bestuurlijke ambities
In februari zijn de gemeente Gilze-Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg samen met de provincie en Royalhaskoning DHV gestart met het in beeld brengen van de huidige situatie en met het verzamelen van de bestuurlijke ambities. Ook zijn de kansen en knelpunten geïdentificeerd. De verkiezingen hebben het proces van de integrale gebiedsopgave doorkruist. Daarom zijn afgelopen zomer alle bestuurders geïnterviewd en opnieuw op de bestuurlijke ambities bevraagd.

Drie denkrichtingen
Op basis van de knelpunten, kansen en ambities zijn drie ontwikkelrichtingen nader uitgewerkt. Hierbij is nagedacht over de regio als geheel, om vervolgens te kunnen bepalen wat de denkrichtingen betekenen voor de A58-zone.

  • Denkrichting 1: deze denkrichting gaat uit van de kwaliteiten van het gebied: het natuurnetwerk, het fietsnetwerk, zowel de pareltjes om naartoe te aan, als ook de grote diamanten zoals De Efteling en Safaripark de Beekse Bergen. In deze ontwikkelrichting is de A58 niet dominant, maar onderliggend aan het landschap. De A58 wordt gebruikt om de regio te profileren.
  • Denkrichting 2: deze denkrichting geeft de vrijetijdsregio weer. De karakteristieken van de regio (De Efteling en Beekse Bergen enerzijds en het Brabantse landschap met verschillende natuurgebieden anderzijds) en de dynamiek van het gebied (logistiek en leisure) staan centraal. Het gaat om de wisselwerking tussen dynamiek en ontspanning, waarmee een aantrekkelijk vestigingsklimaat wordt geboden.
  • Denkrichting 3: deze denkrichting gaat uit van de verbindende kracht van de A58 als corridor voor transport, logistiek en energie. De A58 wordt hiervoor optimaal benut door nieuwe bedrijventerreinen aan de A58 te positioneren en kansen voor duurzame energieopwekking optimaal te benutten.

Goede bereikbaarheid uitgangspunt
Deze denkrichtingen zijn in een bijeenkomst met de bestuurders van de regiogemeenten en de provincie besproken. Uitgesproken is toen dat de regio een goede bereikbaarheid als uitgangspunt hanteert. Daarbij is de verwachting dat met de in voorbereiding zijnde Rijksplannen voor de A58, de bereikbaarheidsproblemen in principe worden opgelost. Aanvullend zien de bestuurders nog wel een opgave waar het gaat om een goede aansluiting van het onderliggend wegennet op de A58.

De bestuurders van de vijf betrokken gemeenten zijn eensgezind over de prioritering van de opgaven in de A58-zone. De hoogste prioriteit is het versterken van het natuurnetwerk en landschappelijke kwaliteit, vervolgens het realiseren van een efficiënte energiecorridor. Daarna komt het profileren van de regio, enerzijds met een gevarieerd en aantrekkelijk landschap en anderzijds als leisure regio. Dit kan zijn uitwerking krijgen in de vorm van iconen aan de A58 om bezoekers te verleiden te regio te bezoeken. (Slimme) logistiek wordt zeker gezien als belangrijke economische drager, maar mag het beeld langs de A58 niet gaan domineren. De leisure is de unieke kracht van de regio. Met deze prioritering geven we tevens invulling aan het bieden van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners.

Integraal toekomstperspectief voor de A58-zone
Momenteel worden deze uitspraken van de bestuurders, met bouwstenen uit de denkrichtingen en achterliggende analyses, en met parallelle ambities (zoals ten aanzien van de energiecorridor) samengebracht in een integraal toekomstperspectief voor de A58-zone. Een concept daarvan is inmiddels gereed. Het ontwikkelperspectief beschrijft per deelgebied waarop we inzetten. Elk deelgebied krijgt zijn eigen identiteit. Bij dit perspectief wordt een aantal afspraken geformuleerd, over het geheel en over specifieke delen, die richtinggevend zijn voor de ontwikkelingen in de A58-zone. De regio streeft ernaar dit toekomstperspectief met afsprakenkader in december tijdens de ontwikkeldag vast te stellen, zodat het vertaald kan worden in lokaal beleid en als uitgangspunt kan dienen bij nieuwe initiatieven in het gebied.