Veilig Thuis krijgt voor 2018 een aanvullende subsidie om de taken die voortvloeien uit het programma van eisen te kunnen uitvoeren.

Het gaat om een aanvullende subsidie van € 458.102. Het totaal beschikbare subsidiebedrag voor 2018 komt hiermee op € 4.352.757. Verreweg het grootste deel van de aanvullende subsidie is bestemd om de afhandeling van de hogere instroom aan meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling op te vangen. In totaal heeft Veilig Thuis in 2017 6.892 zaken behandeld. Vanaf 2015 tot nu stijgt dit aantal jaarlijks met ongeveer 13%. Ook voor 2018 wordt een stijging met ditzelfde percentage verwacht.

Wachtlijstvrij werken

Veilig Thuis is volgens het landelijk handelingsprotocol Veilig Thuis verplicht om wachtlijstvrij te werken. Het vastgestelde toetsingskader dat Veilig Thuis hanteert, vereist dat een zaak binnen vijf dagen is beoordeeld op aard en ernst en dat toeleiding naar hulp binnen zeventig dagen moet gebeuren. De samenwerkende inspecties gezondheidszorg en jeugd hebben de afgelopen periode jaarlijks een toezichtbezoek uitgevoerd bij Veilig Thuis Midden-Brabant. Ook vanuit cliëntperspectief is het onwenselijk om zaken huiselijk geweld te laten wachten op doorgeleiding naar hulp. Toekenning van de aanvullende aanvraag van Veilig Thuis Midden-Brabant voor 2018 is dus noodzakelijk.