Het werk van het Crisisinterventieteam (CIT) is in het najaar van 2017 geëvalueerd. Inmiddels zijn de vervolgstappen waarmee de regio aan de slag gaat, vastgelegd. 

De regio heeft sinds 1 juni 2017 een Crisisinterventieteam. Dat team bestaat uit medewerkers van Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis, GGz Breburg, Amarant Groep en Sterk Huis. Zij hebben expertise op álle terreinen die voor een crisis nodig zijn, zoals huiselijk geweld, jeugd-en opvoedproblemen, licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Het CIT werkt nauw samen met de crisisdienst van GGz Breburg. Dit is in staat om 24 uur per dag ambulante crisishulp of verblijf te bieden. Daardoor worden zoveel mogelijk mensen in de thuissituatie geholpen en wordt de benodigde zorg beter en efficiënter ingezet.

Vervolgstappen

Uit de evaluatie van vorig jaar zijn de volgende, belangrijkste vervolgstappen geformuleerd:

  • opdrachtverlening aan Veilig Thuis (voor bellen en triage) en Sterk Huis (voor eropaf) om het CIT verder vorm te geven;
  • aansluiten op het project crisisbedden;
  • verbeteren samenwerking met de GGz Crisisdienst;
  • onderzoeken of het CIT kan worden uitgebreid naar West-Brabant;
  • inspelen op ontwikkelingen rondom het project personen met verward gedrag.

Daarmee gaat de regio nu aan de slag.