• Home
  • Nieuws
  • Waar zetten we als samenwerkende gemeenten de komende vier jaar de schouder onder?

Waar zetten we als samenwerkende gemeenten de komende vier jaar de schouder onder?

31 januari 2023

Met het vaststellen van de kernagenda van Regio Hart van Brabant is de richting voor de regionale samenwerking voor de komende vier jaar geformaliseerd. In dit akkoord van samenwerkende gemeenten hebben we bepaald welke acties we binnen het sociale, fysieke en economisch domein met elkaar oppakken.

Van lokale bestuursakkoorden naar regionale samenwerkingsafspraken

De lokale bestuursakkoorden vormen mede de basis voor de activiteiten die wij samen in regionaal verband ondernemen. Door op onderdelen samen te werken in regionaal verband kunnen op deze ambities meer of betere resultaten voor de inwoners worden bereikt. In de kernagenda ’23-’27 zijn díe activiteiten opgenomen, waarvan de inschatting is dat door samenwerking meer of betere resultaten bereikt worden.

Na het vaststellen van de lokale bestuursakkoorden in het voorjaar van 2022 zijn de wethouders in Regio Hart van Brabant met elkaar in gesprek gegaan. Hieruit is een conceptkernagenda gekomen die in het najaar van 2022 is voorgelegd aan de raden van de Hart van Brabantgemeenten. Een aantal raden hebben zienswijzen ingediend, die zijn verwerkt in het eindresultaat. Deze definitieve kernagenda is te downloaden op regio-hartvanbrabant.nl/downloads/bedrijfsvoering.

Van kernagenda naar werkprogramma’s en begroting met jaarrapport

De kernagenda beslaat een periode van vier jaar en beschrijft op hoofdlijnen welke activiteiten we samen (gaan) oppakken. Per jaar worden voor ieder domein deze activiteiten verder uitgewerkt in werkprogramma’s. Daarvoor hebben we een begroting, die we na afloop verantwoorden met een jaarrapport. De begrotingen en jaarrapporten worden voor kaderstelling en verantwoording ook altijd naar de raden van de samenwerkende gemeenten gestuurd.

Begroting 2023 bijgewerkt

Omdat we in 2023 voor het eerst met de nieuwe kernagenda werken en die pas in december 2022 formeel is aangenomen, hebben we de begroting voor het lopende jaar iets gewijzigd. Het instrument sluit nu beter aan op de activiteiten die we met elkaar hebben afgesproken op te pakken. De gewijzigde begroting is te vinden op de regio-hartvanbrabant.nl/downloads/bedrijfsvoering.

Constructieve samenwerking

Het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant, bestaande uit de burgemeesters van de elf gemeenten, kijkt positief terug op het proces om tot deze samenwerkingsagenda te komen. In de aanbiedingsbrief aan de raden schrijft voorzitter Theo Weterings: “Graag danken wij u voor de constructieve, betrokken en voorspoedige wijze waarop onze gezamenlijke agenda tot stand is gekomen. We zien uit naar de volgende fase, waarin we samen met de kernagenda aan de slag gaan.”

Kijk voor meer informatie ook op www.regio-hartvanbrabant.nl/kernagenda.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.